Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Internationaal samenwerken

De EU heeft veel internationale akkoorden gesloten om het milieu wereldwijd te beschermen, zoals het moratorium op de walvisvangst, die overigens al definitief verboden is in de wateren van de EU.

De EU bevordert milieubescherming via multilaterale overeenkomsten met andere landen op gebieden als de wereldwijde biodiversiteit, de handel in wilde planten en dieren, de handel in illegaal gekapt hout, afval en de veilige omgang met chemische stoffen.

De EU steunt het internationale proces voor duurzame ontwikkeling, en heeft in 2012 een belangrijke rol gespeeld op de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro. Die conferentie vormde een stimulans voor duurzame ontwikkeling op gebieden als mariene biodiversiteit, bodemaantasting, water en energie.

Als partij bij het Verdrag inzake biologische diversiteit steunt de EU de inzet van de VN voor beschermde gebieden, klimaatverandering en biodiversiteit. De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES) beperkt of verbiedt de handel in deze soorten en ervan afgeleide producten.

Via voorschriften voor de handel in dieren werkt de EU aan een striktere handhaving van CITES.

Illegale houtkap en ontbossing veroorzaken ernstige milieuschade, onder meer door verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Al het hout op de EU-markt moet nu afkomstig zijn van legale bosbouw. De EU heeft overeenkomsten gesloten met landen in Afrika en Azië om hen te helpen bij het bosbeheer, zodat zij gemakkelijker legaal gekapt hout naar Europa kunnen uitvoeren.

Walvisvangst is wettelijk verboden in de wateren van de EU, maar walvissen leggen grote afstanden af en moeten dus wereldwijd beschermd worden. De EU ondersteunt het moratorium op de commerciële walvisvangst.

In 2002 hebben de wereldleiders hun engagement voor een goed beheer van chemische stoffen bevestigd. Uiterlijk in 2020 mag bij het gebruik en de productie van deze stoffen slechts een minimaal risico ontstaan op belangrijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. De EU probeert hiervoor te zorgen via initiatieven zoals Reach.

Afvalvermijding is een ander gebied waarop de EU een bijdrage op wereldniveau levert. Zij probeert de percentages hergebruik, recycling en verwerking van afval op te trekken. Grote hoeveelheden afval, soms ook gevaarlijk afval, worden vervoerd tussen verschillende landen. De EU probeert te zorgen voor meer controle op deze transporten.

Zij zet zich ook in voor een mondiale regelegeving om ervoor te zorgen dat afval altijd beheerd wordt met respect voor het milieu.