Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Starptautiska mēroga rīcība

ES ir parakstījusi daudzus starptautiskus nolīgumus, kas paredzēti globālās vides aizsardzībai, piemēram, medību moratoriju par vaļu medībām, kas ir aizliegtas ES ūdeņos.

ES veicina vides aizsardzību, izmantojot daudzpusējus vides nolīgumus, kas noslēgti ar citām valstīm. Šie nolīgumi attiecas uz bioloģisko daudzveidību pasaulē, tirdzniecību ar savvaļas augiem un dzīvniekiem, cīņu pret nelikumīgi iegūtas koksnes tirdzniecību, ķīmisko vielu drošu lietošanu, kā arī atkritumu apsaimniekošanu.

ES atbalsta starptautisko procesu par labu ilgtspējīgai attīstībai, un tās loma ANO konferencē par ilgtspējīgu attīstību, kas notika Riodežaneiro 2012. gadā, bija izšķiroši svarīga. Šī konference ir stimulējusi ilgtspējīgu attīstību tādās jomās kā jūras bioloģiskā daudzveidība, augsnes degradācija, ūdens un enerģētika.

Tā kā ES ir parakstījusi Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, tā atbalsta darbu, kas tiek veikts attiecībā uz aizsargājamajām teritorijām, klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību. Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ierobežo vai aizliedz tirdzniecību ar apdraudētajām sugām un saistītajiem produktiem.

ES cenšas nostiprināt CITES. Šo konvenciju ES īsteno, izmantojot noteikumus par tirdzniecību ar savvaļas dzīvniekiem un augiem.

Nelikumīga mežizstrāde un mežu izciršana rada nopietnu kaitējumu videi, tostarp bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un ietekmi uz klimata pārmaiņām. Tagad ir spēkā prasība, ka visiem kokmateriāliem, ko piedāvā ES tirgū, ir jābūt iegūtiem likumīgi. ES ir parakstījusi nolīgumus ar Āfrikas un Āzijas valstīm, lai palīdzētu tām uzlabot savu mežu pārvaldību un tā atvieglotu likumīgi iegūtu kokmateriālu pārdošanu ES.

Vaļu medības ir aizliegtas ES ūdeņos, bet vaļiem ir vajadzīga starptautiska aizsardzība. ES atbalsta moratoriju par komerciālām vaļu medībām.

2002. gadā pasaules valstu līderi vienojās atjaunot saistības par labu ķīmisko produktu drošai pārvaldībai, lai līdz 2020. gadam tos izmantotu un ražotu tā, ka būtiskā nelabvēlīgā ietekmi uz cilvēku veselību un vidi būtu samazināta līdz minimumam. Eiropas Savienība cenšas sasniegt šo mērķi ar politikas palīdzību, piemēram, REACH.

Atkritumu rašanās novēršana ir vēl viena joma, kur ES sekmē globālos pūliņus. Mēs uzstājam, lai tiktu izvērsta atkārtota izmantošana, otrreizēja pārstrāde un atkritumu reģenerācija. Milzīgus atkritumu apjomus — dažkārt bīstamus — pārvieto starp valstīm, un ES aktīvi rīkojas, lai labāk tiktu kontrolēta bīstamo atkritumu pārvietošana pāri robežām.

ES arī rūpējas, lai tiktu izstrādāti globāli principi, kas ļautu garantēt, ka visi atkritumi tiek apsaimniekoti ekoloģiski.