Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Tarptautinė veikla

ES yra pasirašiusi daug tarptautinių pasaulio aplinkos apsaugos susitarimų, pavyzdžiui, moratoriumą dėl banginių medžioklės, kuri ES vandenyse uždrausta.

ES skatina aplinkos apsaugą, sudarydama daugiašalius aplinkos srities susitarimus su kitomis valstybėmis. Juose aptariami ir reglamentuojami įvairūs klausimai, pavyzdžiui: pasaulio biologinė įvairovė, prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, kaip išvengti prekybos neteisėtai paruošta mediena, saugus cheminių medžiagų tvarkymas ir atliekos.

ES remia tarptautinį darnaus vystymosi procesą ir buvo svarbi 2012 m. Rio de Žaneire vykusios JT konferencijos darnaus vystymosi klausimais dalyvė. Ši konferencija darniam vystymuisi suteikė postūmį tokiose srityse, kaip jūrų biologinė įvairovė, dirvožemio blogėjimas, vanduo ir energetika.

Kaip Biologinės įvairovės konvencijos signatarė, ES remia jos veiklą, susijusią su saugomomis teritorijomis, klimato kaita ir biologine įvairove. Nykstančių rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) apribojama arba draudžiama prekyba nykstančiomis rūšimis ir susijusiais produktais.

ES siekia įtvirtinti CITES įgyvendindama prekybos laukine flora ir fauna teisės aktus.

Neteisėta medienos ruoša ir miškų naikinimas daro didžiulę žalą gamtai, pavyzdžiui, dėl to mažėja biologinė įvairovė, skatinama klimato kaita ir kiti neigiami reiškiniai. Visa mediena ES rinkoje dabar turi būti tiekiama iš teisėtų šaltinių. ES yra pasirašiusi susitarimus su Afrikos ir Azijos šalimis siekdama joms padėti tobulinti miškų valdymą, kad jos galėtų lengviau prekiauti teisėtai paruošta mediena su ES.

Banginių medžioklė ES teisės aktais draudžiama ES vandenyse, bet banginiai nuplaukia į įvairius vandenis, tad jų apsauga turi būti pasaulinė. ES remia komercinės banginių medžioklės moratoriumą.

2002 m. pasaulio šalių vadovai susitarė pratęsti savo įsipareigojimą patikimai tvarkyti chemines medžiagas, kad iki 2020 m. jos būtų naudojamos ir gaminamos tokiais būdais, dėl kurių iki minimumo sumažėtų pagrindinis žalingas poveikis žmogaus sveikatai ir aplinkai. Europos Sąjunga stengiasi pasiekti šį tikslą pasitelkdama tokias politikos priemones, kaip REACH.

Pasauliniu mastu ES prisideda ir atliekų prevencijos srityje. Mes siekiame, kad daugiau atliekų būtų pakartotinai panaudojama, perdirbama ir regeneruojama. Didžiuliai atliekų (kai kurios iš jų pavojingos) kiekiai vežami iš vienų šalių į kitas ir ES aktyviai stengiasi geriau kontroliuoti šį tarptautinį pavojingų atliekų judėjimą.

Be to, ES kuria pasaulinę sistemą siekdama užtikrinti, kad visos atliekos būtų tvarkomos aplinkai tinkamu būdu.