Navigacijski put

Dodatni alati

  • Verzija za ispis
  • Smanji tekst
  • Povećaj tekst

Budite u tijeku

Facebook

Međunarodne aktivnosti

EU je potpisala mnoge međunarodne sporazume čiji je cilj zaštita globalnog okoliša, kao što je moratorij na kitolov, koji je zabranjen u teritorijalnim vodama EU-a.

EU promiče zaštitu okoliša putem multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša koje je potpisala s drugim državama. Oni obuhvaćaju područja kao što su globalna bioraznolikost, trgovina divljim biljkama i životinjama, izbjegavanje nezakonite trgovine drvnom građom i sigurno postupanje s kemikalijama i otpadom.

EU podržava međunarodni proces za održivi razvoj i igrao je važnu ulogu na Konferenciji UN-a o održivom razvoju koja je održana u Rio de Janeiru u 2012. Na toj je konferenciji dao poticaj održivom razvoju u područjima kao što su morska bioraznolikost, degradacija zemljišta i voda i energija.

Kao potpisnik Konvencije o bioraznolikosti, EU podržava njezine aktivnosti na području zaštićenih područja, klimatskih promjena i bioraznolikosti. Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES) ograničava ili zabranjuje trgovinu ugroženim vrstama i povezanim proizvodima.

EU radi na jačanju CITES-a, koju provodi putem uredbi o trgovini divljim vrstama.

Nezakonita sječa šuma i deforestacija uzrokuju veliku štetu za okoliš, uključujući nestanak bioraznolikosti i utjecaj na promjene klime. Sva drvna građa na tržištu EU-a sada mora doći iz zakonitih izvora. EU je potpisao sporazume sa zemljama u Africi i Aziji kako bi im pomogao da poboljšaju upravljanje šumama, čime će im se olakšati trgovina zakonito posječenom drvnom građom u EU-u.

Kitolov je zabranjen u vodama EU-a, ali kitovi se kreću među oceanima i stoga ih je potrebno zaštititi u cijelom svijetu. EU podržava moratorij na komercijalni kitolov.

Svjetski vođe su se dogovorili u 2002. da obnove svoju posvećenost dobrom upravljanju kemikalijama kako bi se do 2020. kemikalije koristile i proizvodile na načine kojima se umanjuju značajni negativni učinci na ljudsko zdravlje i okoliš. Europska unija radi na ostvarenju tog cilja putem politika kao što je REACH.

Sprječavanje nastanka otpada još jedno je područje u kojem EU daje globalni doprinos. Lobiranjem nastojimo povećati stope ponovne uporabe, reciklaže i obnavljanja otpada. Velike količine otpada – od kojih su neki opasni – kreću se između zemalja i EU igra aktivnu ulogu u poboljšanju kontrole tih prekograničnih kretanja opasnog otpada.

EU također radi i na razvoju globalnog okvira kojim će se osigurati da se gospodarenje otpadom odvija na ekološki siguran način..