Cosán nascleanúna

Uirlisí breise

  • Leagan cló
  • Laghdaigh téacs
  • Méadaigh téacs

Sledujte nás

Facebook

Obair idirnáisiúnta

Shínigh an AE a lán comhaontuithe idirnáisiúnta atá ceaptha comhshaol an domhain a chosaint, m.sh. an mhoratóir ar sheilg míolta móra, rud a bhfuil toirmeasc air in uiscí an AE.

Cuireann an AE cosaint an chomhshaoil chun cinn trí chomhaontuithe iltaobhacha maidir leis an gcomhshaol a thabhairt i gcrích le stáit eile. Cuimsíonn na comhaontuithe sin réimsí éagsúla, m.sh. an bhithéagsúlacht dhomhanda, an trádáil i bplandaí agus in ainmhithe fiáine, an trádáil in adhmad a lománaíodh go mídhleathach a sheachaint, láimhseáil shábháilte ceimiceán, agus dramhaíl.

Tugann an AE tacaíocht don phróiseas idirnáisiúnta um fhorbairt inbhuanaithe, agus bhí ról tábhachtach aige i gComhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe a tionóladh in Rio de Janeiro in 2012. Bhrúigh an Chomhdháil sin an fhorbairt inbhuanaithe ar aghaidh i réimsí ar nós na bithéagsúlachta muirí, an díghrádaithe talún, an uisce agus an fhuinnimh.

Mar gur shínigh an AE an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch tacaíonn sé le hobair an Choinbhinsiúin sin i dtaobh na limistéar faoi chosaint, an athraithe aeráide agus na bithéagsúlachta. Cuireann an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis i mBaol (CITES) srian nó toirmeasc ar thrádáil i speicis atá i mbaol agus ar thrádáil táirgí gaolmhara.

Tá iarracht á déanamh ag an AE Coinbhinsiún CITES a neartú. Tá an Coinbhinsiún sin á chur chun feidhme aige trí na Rialacháin maidir le Trádáil Fiadhúlra.

Déanann lománaíocht mhídhleathach agus dífhoraoisiú damáiste ollmhór don chomhshaol – tagann meath ar an mbithéagsúlacht agus imrítear tionchar ar an athrú aeráide. An t-adhmad uile a dhíoltar ar mhargadh an AE anois, ní mór gur ó fhoinsí atá ag feidhmiú de réir an dlí a thagann sé. Shínigh an AE comhaontuithe le tíortha san Afraic agus san Áise le go bhféadfaidís feabhas a chur ar rialú a gcuid foraoisí, le go mbeadh sé níos éasca dóibh adhmad a lománaíodh de réir an dlí a thrádáil leis an AE.

Tá toirmeasc iomlán ar sheilg míolta móra in uiscí an AE, ach gluaiseann na míolta móra ó aigéan amháin go haigéan eile, rud a fhágann go dteastaíonn cosaint uathu ar fud an domhain. Tacaíonn an AE le moratóir ar sheilg míolta móra chun críocha tráchtála.

In 2002, tháinig ceannairí domhanda ar chomhaontú a dtiomantas do bhainistiú fónta ceimiceán a athnuachan le go mbeadh ceimiceáin á n-úsáid agus á dtáirgeadh, faoi 2020, ar dhóigheanna a laghdóidh go mór na héifeachtaí dochracha a bhíonn acu ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol. Tá beartais ar nós REACH á saothrú ag an Aontas Eorpach chun an sprioc sin a bhaint amach.

Dramhaíl a chosc, sin réimse eile ina bhfuil an AE ag déanamh dul chun cinn ar bhonn domhanda. Táimid i mbun stocaireachta chun na rátaí athúsáide, athchúrsála agus aisghabhála dramhaíola a ardú. Gluaiseann méideanna móra dramhaíola – dramhaíl ghuaiseach uaireanta – ó thír amháin go chéile, agus tá ról gníomhach ag an AE chun feabhas a chur ar an rialú a dhéantar ar na gluaiseachtaí trasteorann sin de dhramhaíl ghuaiseach.

Tá iarrachtaí á ndéanamh ag an AE freisin creat domhanda a fhorbairt le gur féidir dramhaíl uile an domhain a bhainistiú ar dhóigh nach bhfuil díobhálach don chomhshaol.