Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Следвайте ни

Facebook

Международна дейност

ЕС е подписал множество международни споразумения за опазване на околната среда, например мораториума върху китолова, който е забранен във водите на ЕC.

ЕС насърчава опазването на околната среда чрез многостранни споразумения с други държави. Те се отнасят до области като световно биоразнообразие, търговия с диви растения и животни, предотвратяване на търговията с нелегално добит дървен материал, отпадъци и безопасна работа с химикали.

ЕС подкрепя международните усилия за устойчиво развитие и изигра ключова роля на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие в Рио де Жанейро през 2012 г. Конференцията даде тласък на устойчивото развитие в области като морско биоразнообразие, влошаване на качеството на земите, води и енергия.

Като страна по Конвенцията за биологичното разнообразие Съюзът подкрепя работата в нейните рамки по отношение на защитените територии, изменението на климата и биоразнообразието. С Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) се ограничава или забранява търговията със застрашени видове и свързани с тях продукти.

ЕС работи за укрепване на конвенцията, която той прилага чрез регламенти за търговия с диви растения и животни.

Незаконната сеч и обезлесяването нанасят сериозни щети на околната среда, включително загуба на биоразнообразие и изменение на климата. Всички видове дървен материал на пазара на ЕС вече трябва да са от законни източници. ЕС е подписал споразумения със страни в Африка и Азия, за да им помогне да подобрят управлението на своите гори и да търгуват законно добит дървен материал с ЕС.

Ловът на китове е забранен във водите на ЕC, но китовете се движат между океаните, поради което се нуждаят от защита в световен мащаб. ЕС подкрепя мораториума върху търговския китолов.

През 2002 г. световните лидери се споразумяха да подновят своя ангажимент за добро управление на химикалите, така че до 2020 г. химикалите да се произвеждат и използват по начини, чрез които се свеждат до минимум значителните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда. Европейският съюз работи за постигане на тази цел чрез политики като REACH.

Предотвратяването на отпадъците е друга област, в която ЕС има глобален принос. Ние лобираме за увеличаване на равнищата на повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъци. Големи количества отпадъци — някои от които опасни — се превозват между страните и ЕС играе активна роля за подобряване на контрола върху тези трансгранични движения на опасни отпадъци.

ЕС също така работи за изготвянето на глобална рамка, чрез която да се гарантира, че всички отпадъци се управляват по съобразен с околната среда начин.