Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter

Volg ons

Facebook

Uw recht op informatie

Het Verdrag van Aarhus van de Verenigde Naties geeft EU-burgers het wettelijke recht om vragen te stellen over en deel te nemen aan besluitvorming over het milieu.

Veel milieuwetten leggen regeringen de verplichting op om informatie te delen over de toestand van het milieu. Dit stelt burgers in staat te achterhalen waar zich potentieel gevaarlijke locaties bevinden, welke energiecentrales de atmosfeer vervuilen en hoe de waterkwaliteit bij verschillende stranden en badzones is.

De EU heeft het Verdrag van Aarhus dat op 30 oktober 2001 van kracht werd, getekend. Dit verdrag geeft u het recht tot inzage in de informatie over het milieu van de overheid. Dit kan gaan over milieubeleid, de toestand van het milieu en over de invloed daarvan op de volksgezondheid en -veiligheid.

U heeft recht op deze informatie binnen een maand na uw aanvraag en hoeft niet te vertellen waarvoor u de informatie wilt hebben.

Het verdrag geeft u ook het recht om deel te nemen aan besluitvorming over het milieu.

Overheidsinstanties moeten regelingen treffen om het grote publiek en ngo´s in staat te stellen kritiek te leveren op voorstellen voor projecten die van invloed zijn op het milieu, of op milieugerelateerde plannen en programma´s. Bij het nemen van beslissingen moet met deze kritiek rekening worden gehouden en het grote publiek moet worden geïnformeerd over de uiteindelijke beslissingen en de achterliggende redenen (''inspraak bij besluitvorming op milieugebied'')-

Daarnaast geeft het verdrag u het recht om overheidsbeslissingen die zijn genomen zonder rekening te houden met milieuwetgeving, aan te vechten (''toegang tot de rechter'').

Tenslotte verplicht het verdrag overheidsdiensten om op op actieve wijze de informatie die zij over het milieu bezitten te verspreiden. Veel van deze informatie is inmiddels op EU-niveau gecentraliseerd. Zo kunt u met de Natura 2000 Viewer inzoomen op de beschermde gebieden van de EU, de emissies in de lucht bij u in de buurt checken met EPRTR en talloze milieukaarten inzien op de Eye on Earth-website.

Grote hoeveelheden informatie zijn gecentraliseerd door het Europees Milieuagentschap (EMA) via het Europees Milieuobservatie- en -informatienetwerk (EIONET).

EIONET brengt milieuagentschappen en -bureaus evenals particuliere en overheidsonderzoekscentra en expertisecentra uit heel Europa bij elkaar. Het bestaat uit het Europees Milieuagentschap, zes Europese thematische centra en een netwerk van ongeveer 1000 experts uit 39 landen en in meer dan 350 nationale milieuagentschappen en andere bureaus die te maken hebben met milieuinformatie.