Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu

Seko mums

Facebook

Pilsoņiem ir tiesības zināt

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Orhūsas konvenciju ES pilsoņiem ir tiesības uzdot jautājumus par vidi un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā šajā jomā.

Daudzi vides tiesību akti uzliek valdībām par pienākumu dalīties visā tās rīcībā esošajā informācijā par vides stāvokli. Līdz ar to jūs kā pilsonis varat, piemēram, apzināt potenciāli bīstamus objektus vai elektrostacijas, kuras novada atmosfērā gāzes, un salīdzināt dažādu pludmaļu un peldvietu ūdens kvalitāti.

ES ir parakstījusi ANO Orhūsas konvenciju, kas stājās spēkā 2001. gada 30. oktobrī. Šī konvencija jums piešķir tiesības iepazīties ar publisko iestāžu rīcībā esošo informāciju par vidi (tiesības uz “informācijas pieejamību vides jomā”). Runa jo īpaši ir par informāciju, kas ir saistīta ar vides stāvokli, politiku vai veiktajiem pasākumiem, cilvēku veselības stāvokli un drošību, ja to var ietekmēt vides stāvoklis.

Šī informācija ir jādara jums zināma viena mēneša laikā, un jums nav jāpamato, kāpēc jums tā ir vajadzīga.

Konvencija jums arī piešķir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā vides jomā.

Valsts iestādēm ir jānodrošina, lai valsts un nevalstiskās organizācijas varētu komentēt projektu priekšlikumus, kas ietekmē vidi, vai plānus un programmas, kas saistītas ar vidi. Šie komentāri jāņem vērā lēmumos, un jāinformē sabiedrība par galīgajiem lēmumiem un to pamatojumiem (“sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā vides jomā”).

Turklāt jums ir tiesības apstrīdēt valsts lēmumus, kuros nav ievērota vides likumdošana (“tiesiskuma pieejamība”).

Visbeidzot, konvencija uzliek iestādēm par pienākumu aktīvi izplatīt vides informāciju, kas ir to rīcībā. Liela daļa šīs informācijas tagad ir centralizēta ES līmenī. Tas nozīmē, ka varat meklēt ES aizsargājamās teritorijas, izmantojot tīkla “Natura 2000” vizualizētāju, pārbaudīt emisijas atmosfērā Eiropas piesārņojošo vielu reģistrā “EPRTR” un ieskatīties daudzās vides kartēs vietnē “Eye on Earth”.

Eiropas Vides aģentūra (EVA) apkopo visdažādāko informāciju, izmantojot Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET).

EIONET apvieno vides aģentūras un organizācijas, valsts un privātus pētniecības centrus un ekspertīzes centrus visā Eiropā: EVA, sešus Eiropas tematiskos centrus, tīklu, kurā ir aptuveni 1000 ekspertu no 39 valstīm un vairāk nekā 350 valsts vides aģentūrām, un citas struktūras, kuru ziņā ir informācija vides jomā.