Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

Jūsų teisė žinoti

Jungtinių Tautų Orhuso konvencija suteikia ES piliečiams teisę užduoti klausimus ir dalyvauti priimant sprendimus dėl jų aplinkos.

Daugeliu aplinkos teisės aktų valdžios institucijos įpareigojamos dalytis informacija, kurią jos surenka apie aplinkos būklę. Tai suteikia daugiau galimybių piliečiams, pavyzdžiui, jums, stebėti, kur gali kilti pavojus, ką išmeta į atmosferą elektrinės, kokia yra vandens kokybė įvairiuose paplūdimiuose ir maudyklose.

ES pasirašė Jungtinių Tautų Orhuso konvenciją, kuri įsigaliojo 2001 m. spalio 30 d. Konvencija suteikia jums teisę susipažinti su valdžios institucijų turima informacija apie aplinką (galimybė susipažinti su informacija apie aplinką). Tai gali būti informacija apie aplinkos būklę, apie politiką ar priemones, kurių buvo imtasi, ir apie žmonių sveikatos būklę bei saugą, jei tam gali turėti įtakos aplinkos būklė.

Turite teisę gauti tokią informaciją per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo, be to, nereikia nurodyti priežasčių, kodėl jos prašote.

Konvencija jums taip pat suteikia teisę dalyvauti priimant su aplinkos klausimais susijusius sprendimus.

Viešosios valdžios institucijos visuomenei ir NVO turi sudaryti sąlygas teikti pastabas dėl siūlomų projektų, kurie turės įtakos aplinkai, arba dėl su aplinka susijusių planų ir programų. Į šias pastabas turi būti atsižvelgta priimant sprendimus, o visuomenė turi būti informuota apie galutinius sprendimus ir juos lėmusias priežastis (visuomenės dalyvavimas priimant su aplinka susijusius sprendimus).

Konvencijoje taip pat numatyta piliečių teisė ginčyti valdžios institucijų sprendimus, kurie buvo priimti nepaisant aplinkos apsaugos teisės aktų (teisė kreiptis į teismą).

Galiausiai Konvencija įpareigoja valdžios institucijas aktyviai platinti turimą informaciją apie aplinką. Didelė dalis šios informacijos jau centralizuota ES lygmeniu. Tai reiškia, kad naudodamiesi „Natura 2000“ žiūrykle galite rasti ES saugomas teritorijas, Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registre (EPRTR) patikrinti atmosferos taršos lygį savo apylinkėse, o svetainėje „Eye On Earth“ patyrinėti įvairiausius aplinkos būklės žemėlapius.

Didžiulį informacijos kiekį centralizuotai pateikia Europos aplinkos agentūra per savo Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą EIONET.

EIONET veikloje dalyvauja visos Europos aplinkos apsaugos institucijos, agentūros, valstybiniai ir privatūs mokslinių tyrimų centrai bei specializuoti centrai. Jį sudaro Europos aplinkos agentūra, šeši Europos teminiai centrai ir maždaug 1000 ekspertų iš 39 šalių, dirbančių daugiau kaip 350 nacionalinių aplinkos agentūrų ir kitų aplinkosaugos informaciją tvarkančių įstaigų, tinklas.