Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Õigus saada teavet

ÜRO Århusi konventsiooniga antakse ELi kodanikele õigus esitada küsimusi keskkonna kohta ning osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemises.

Mitmete keskkonnaalaste õigusaktidega kohustatakse riikide valitsusi jagama teavet, mida nad keskkonna seisundi kohta koguvad. See võimaldab kodanikel näiteks välja uurida, kus asuvad potentsiaalselt ohtlikud alad, milliseid aineid elektrijaamad atmosfääri paiskavad ning milline on vee kvaliteet erinevates supluskohtades.

EL on kirjutanud alla ÜRO Århusi konventsioonile, mis jõustus 30. oktoobril 2001. Konventsiooniga antakse Teile õigus tutvuda riigiasutuste valduses oleva keskkonnateabega (keskkonnainfo kättesaadavus). See võib hõlmata teavet keskkonna seisundi, seda mõjutava poliitika või võetavate meetmete kohta ning inimeste tervise ja ohutuse kohta, kui keskkonna seisund neile mõju avaldab.

Teil on õigus saada teavet ühe kuu jooksul pärast selle taotlemist ning Te ei pea selgitama, miks Te seda soovite.

Konventsiooniga antakse Teile ka õigus osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemises.

Riigiasutused peavad andma üldsusele ja vabaühendustele võimaluse esitada märkusi keskkonda mõjutavate projektide või keskkonnaga seotud kavade ja programmide kohta. Neid märkusi tuleb otsuste tegemisel arvesse võtta ning üldsust tuleb lõplikest otsustest ja nende põhjustest teavitada (üldsuse osalemine keskkonnaalaste otsuste tegemises).

Samuti annab Århusi konventsioon Teile õiguse vaidlustada otsuseid, mille tegemisel on keskkonnaõigust eiratud (õiguskaitse kättesaadavus).

Samuti kohustatakse konventsiooniga ametiasutusi nende valduses olevat keskkonnateavet aktiivselt levitama. Suur osa sellest teabest on nüüd koondatud ELi tasandile. Natura 2000 võrgustiku interaktiivse kaardi abil saate tutvuda kaitsealadega kogu ELis, Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrist saate teavet selle kohta, milliseid saasteaineid paisatakse õhku Teie kodukoha lähedal, ning rakenduse Eye on Earth abil saate uurida erinevaid keskkonnaalaseid kaarte.

Suur hulk teabest koondatakse Euroopa Keskkonnaameti ning Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu (EIONET) kaudu.

EIONET ühendab keskkonnaasutusi, avaliku ja erasektori uurimiskeskusi ning eksperdikeskusi kogu Euroopast. Selle moodustavad Euroopa Keskkonnaamet, kuus Euroopa teemakeskust ning ligikaudu 1000 eksperti 39 riigi rohkem kui 350 riiklikust keskkonnaametist ja muudest keskkonnateabega seotud asutustest.