Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Το δικαίωμά σας να γνωρίζετε

Η Σύμβαση του Άαρχους (ΟΗΕ) παρέχει στους πολίτες της ΕΕ το νόμιμο δικαίωμα να διατυπώνουν ερωτήματα και να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον τους.

Πολλοί περιβαλλοντικοί νόμοι υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις να κοινοποιούν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες όπως εσείς να εντοπίζουν επικίνδυνες ενδεχομένως τοποθεσίες, να γνωρίζουν τι είδους αέρια εκλύονται στην ατμόσφαιρα από μονάδες παραγωγής ενέργειας και ποια είναι η ποιότητα των υδάτων σε διάφορες παραλίες και περιοχές κολύμβησης.

Η ΕΕ έχει υπογράψει τη Σύμβαση του Άαρχους (του ΟΗΕ), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001. Η Σύμβαση δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων αρχών (δικαίωμα γνωστό ως "πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες"). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος, τις πολιτικές ή τα λαμβανόμενα μέτρα, καθώς και με την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, στην περίπτωση που αυτή μπορεί να επηρεαστεί από το περιβάλλον.

Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αποκτάτε έναν μήνα μετά την υποβολή του αιτήματός σας, το οποίο δεν υποχρεούστε να αιτιολογήσετε.

Η Σύμβαση δίνει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να διασφαλίζουν τη δυνατότητα του κοινού και των ΜΚΟ να υποβάλλουν σχόλια επί των προτάσεων για έργα που επηρεάζουν το περιβάλλον, ή επί σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Τα σχόλια αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων, το δε κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τις τελικές αποφάσεις και τους λόγους στους οποίους αυτές βασίζονται («συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα»).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε δημόσιες αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας («πρόσβαση στη δικαιοσύνη»).

Τέλος, η Σύμβαση προβλέπει την υποχρέωση των αρχών να μεριμνούν για την ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών που διαθέτουν. Πολλές από τις πληροφορίες αυτές διατίθενται πλέον κεντρικά σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εστιάσετε στις προστατευόμενες περιοχές της ΕΕ με το εργαλείο Natura 2000 viewer, να ελέγξετε τις εκπομπές αερίων στην περιοχή σας μέσω του μητρώου EPRTR και να εξερευνήσετε πολυάριθμους περιβαλλοντικούς χάρτες μέσω της εφαρμογής Eye on Earth.

Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών διατίθενται κεντρικά, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA) και, συγκεκριμένα, μέσω του EIONET, του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον .

Στο δίκτυο EIONET μετέχουν περιβαλλοντικοί φορείς, οργανισμοί, δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα και κέντρα εμπειρογνωσίας από ολόκληρη την Ευρώπη. Απαρτίζεται από τον ΕΕΑ, έξι ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα, ένα δίκτυο περίπου 1000 εμπειρογνωμόνων από 39 χώρες και πάνω από 350 περιβαλλοντικούς οργανισμούς και από άλλους φορείς που ασχολούνται με την ενημέρωση για θέματα περιβάλλοντος.