Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostusversio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä

Seuraa meitä

Facebook

Miten EU:n ympäristölainsäädäntö toimii

EU:n kansalaiset voivat auttaa varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat unionin säädöksiä ja määräyksiä ympäristön suojelemiseksi.

EU:n oikeusjärjestelmä on yksinkertainen – siihen kuuluu periaatteessa kahdenlaisia säädöksiä. Jotkin säädökset – asetukset – ovat voimassa koko EU:ssa heti hyväksymisensä jälkeen. Toiset – direktiivit – on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiiveissä sanotaan, mitä EU pyrkii saavuttamaan, mutta annetaan jäsenvaltioiden päättää, miten ne haluavat sen tehdä.

Komissio auttaa jäsenvaltioita laatimalla tarkistusluetteloita säädöksiin sisällytettävistä seikoista. Komissio julkistaa myös lainsäädäntöä koskevia tulostauluja, joista kansalliset viranomaiset ja suuri yleisö näkevät, miten asiassa edistytään – ja millaista edistys on verrattuna muihin jäsenvaltioihin.

Oikeudelliset toimet

Oikeudelliset toimet ovat viimeinen keino. Ongelmatapauksissa komissio kirjoittaa ensin jäsenvaltioille ja pyytää niiltä kaikkia asiaan liittyviä tietoja. Sitten yritetään löytää keino ratkaista ongelma. Jos se ei onnistu, komissio saattaa turvautua EU:n tuomioistuimeen Luxemburgissa.

Kun kansallisesta säädöksestä on ilmoitettu, komissio tarkistaa, että se sisältää kaikki olennaiset seikat. Jos ongelmia ilmenee, asia tarkistetaan kansallisilta viranomaisilta. Näin varmistetaan, että komissiolla on käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot, ennen kuin se harkitsee oikeudellisia toimia.

Seuraavana vaiheena tarkistetaan, että sääntöjä todella noudatetaan. Omien tarkistustensa lisäksi komissio luottaa kansallisten viranomaisten toimittamiin raportteihin sekä kansalaisilta ja ympäristöjärjestöiltä saatuihin tietoihin. Jos komissio katsoo, ettei jotakin säädöstä sovelleta asianmukaisesti, se voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin.

Kansalaiset voivat auttaa ympäristösäädösten valvonnassa. EU:n lainsäädännön mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisilta. Kansalaiset voivat myös ilmoittaa komissiolle, jos he katsovat, etteivät kansalliset viranomaiset ole täyttäneet ympäristöön liittyviä velvoitteitaan. He voivat tehdä näin esittämällä kantelun, mutta usein on helpompaa ja nopeampaa käyttää kansallisia tuomioistuimia. Komissio on järjestänyt erityiskoulutusta EU:n ympäristölainsäädännöstä auttaakseen kansallisia tuomareita ja tarkastusviranomaisia ymmärtämään sitä paremmin ja edistääkseen yhteistyön lisäämistä. Vastaavaa koulutusta ja tiedotusta annetaan myös ympäristöjärjestöille.

EU:n lainsäädäntö on samalla tavoin velvoittavaa kuin kansallinen lainsäädäntö. Kuten kansallinen lainsäädäntö, sekin antaa kansallisille viranomaisille, yrityksille ja yksityishenkilöille sekä oikeuksia että velvollisuuksia.