Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Πώς λειτουργεί η νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να βοηθούν τις εθνικές τους κυβερνήσεις στην τήρηση των ευρωπαϊκών νόμων και κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το νομικό σύστημα της ΕΕ είναι απλό. Υπάρχουν κατά βάση δύο είδη νομοθεσίας. Ορισμένοι νόμοι, όπως οι κανονισμοί , εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ αμέσως μόλις εκδοθούν. Άλλοι, όπως οι οδηγίες, πρέπει να μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία. Οι οδηγίες ορίζουν κάποιους στόχους, αφήνουν όμως τα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα τους πετύχουν.

Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη καταρτίζοντας καταλόγους σημείων προς έλεγχο όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται. Δημοσιεύει επίσης πίνακες αποτελεσμάτων για τη νομοθεσία, οι οποίοι δείχνουν στις εθνικές αρχές και στο ευρύ κοινό την πρόοδο που συντελείται και συγκρίνουν στοιχεία από τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι το ύστατο διαθέσιμο μέσο. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται προβλήματα, απευθυνόμαστε καταρχάς γραπτώς στα κράτη μέλη και ζητάμε πληροφορίες. Στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε τρόπο επίλυσής τους. Εάν αυτή η προσπάθεια αποβεί άκαρπη, προσφεύγουμε ενδεχομένως στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Μόλις κοινοποιηθεί κάποιος εθνικός νόμος ελέγχουμε αν καλύπτει όλες τις πτυχές. Εάν υπάρχουν προβλήματα, προχωράμε σε διασταύρωση πληροφοριών με τις εθνικές αρχές, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης πριν από την ενδεχόμενη προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Στη συνέχεια ελέγχουμε εάν οι κανόνες πράγματι εφαρμόζονται. Εκτός του ότι διενεργούμε τους δικούς μας ελέγχους, βασιζόμαστε και σε εκθέσεις εθνικών αρχών και σε πληροφορίες που προέρχονται από πολίτες και περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Εάν κρίνουμε ότι ένας νόμος δεν εφαρμόζεται ορθά, προσφεύγουμε ενδεχομένως στη δικαιοσύνη.

Η βοήθεια των πολιτών μπορεί να είναι πολύτιμη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, κάθε πολίτης δικαιούται να λαμβάνει πληροφορίες από δημόσιες αρχές, ενώ και οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να μας ενημερώνουν σε περίπτωση που θεωρούν ότι οι αρχές της χώρας τους δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να γίνεται με την υποβολή καταγγελίας, αλλά είναι συχνά ευκολότερο και λιγότερο χρονοβόρο να απευθύνεται κανείς στα εθνικά δικαστήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει ειδικές δράσεις κατάρτισης με θέμα την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της από τους εθνικούς δικαστές και ελεγκτές και την ενθάρρυνση της συνεργασίας. Τέτοιες δράσεις διοργανώνουμε και για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η νομοθεσία της ΕΕ έχει την ίδια ισχύ με την εθνική νομοθεσία. Η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει, όπως και η εθνική νομοθεσία, δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις για τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.