Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Tvorba a uplatňování environmentálních právních předpisů

K tomu, aby státy dodržovaly evropské předpisy na ochranu životního prostředí, mohou rovněž přispět občané.

Právní systém EU rozlišuje v podstatě dva základní typy právních předpisů: nařízení – ta jsou přímo platná v celé Unii od okamžiku jejich přijetí – a směrnice – ty obsahují pravidla, která musejí jednotlivé státy převést do svého vnitrostátního práva. Ve směrnicích je tedy stanoveno, čeho se má dosáhnout, ale jakým způsobem toho dosáhnou, si rozhodují členské státy samy.

Evropská komise členským zemím v této snaze pomáhá: pro každou směrnici vypracuje seznam požadavků, které by se při jejím začleňování do právního řádu členských zemí neměly opomenout. Pro jednotlivé právní předpisy vydává Komise rovněž srovnávací přehledy, z nichž mohou vnitrostátní orgány i veřejnost posoudit, jakého pokroku již bylo dosaženo, a porovnat ho s ostatními členskými zeměmi.

Právní kroky v případě neplnění závazků ze strany členské země

Při nečinnosti členského státu bývá poslední možnostísoudní řízení. Vyskytnou-li se tedy problémy s neplněním závazků, obrátí se Komise na členský stát nejprve s žádostí o poskytnutí veškerých informací. Poté se snaží danou situaci vyřešit. Pokud se to nepodaří, může se Komise obrátit na Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Jakmile členský stát Komisi oznámí, že ke směrnici vydal vnitrostátní prováděcí opatření, Komise zkontroluje, zda splňuje veškeré body ze seznamu požadavků. Pokud tomu tak není, Komise se před zahájením soudního řízení ještě jednou obrátí na příslušné vnitrostátní orgány a ujistí se, že obdržela kompletní informace a plně jim porozuměla.

V další fázi je nutné zkontrolovat, zda jsou dané předpisy skutečně uplatňovány. Komise provádí vlastní kontroly a zároveň se opírá o zprávy od vnitrostátních orgánů a informace poskytnuté občany a organizacemi na ochranu životního prostředí. Pokud dojde k závěru, že se daný právní předpis neuplatňuje, jak by měl, může podat žalobu.

Úloha občanů. Podle právních předpisů EU má každý občan právo obdržet od veřejných orgánů požadované informace. V případě podezření, že dané orgány své závazky týkající se ochrany životního prostředí neplní, nás občané mohou kontaktovat. Mají možnost podat stížnost. Zpravidla je však snazší a rychlejší se obrátit na vnitrostátní soud. Komise organizuje pro soudce a inspektory z členských zemí speciální školení o environmentálním právu EU. Prohloubí se tím jejich znalosti a pochopení této problematiky a zároveň se podporuje vzájemná spolupráce. Podobná školení se pořádají i pro organizace věnující se ochraně životního prostředí.

Právní předpisy EU mají stejnou platnost jako vnitrostátní právo. Stejně jako zákony jednotlivých zemí stanoví práva a povinnosti pro vnitrostátní orgány, podniky i jednotlivce.