Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Posudzovanie projektov

Podľa pravidiel EÚ musia orgány vypracovať posúdenie vplyvu pred tým, než prijmú a začnú realizovať rozhodnutia, ktoré majú dosah na životné prostredie.

Takmer všetky ľudské činnosti majú určitý vplyv na životné prostredie. V prípade jednotlivcov môže ísť o malý vplyv, avšak dosah výstavby novej infraštruktúry, ako je napríklad diaľnica či sídlisko, môže byť významný a dlhotrvajúci.

Z tohto dôvodu má význam preskúmať potenciálne vplyvy pred tým, ako sa uskutočnia, a pozrieť sa na možné alternatívy. V súlade s právnymi predpismi EÚ je preto nevyhnutné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie, aby sa zabezpečilo, že sa pred prijímaním rozhodnutí o veľkých infraštruktúrnych projektoch zohľadnia ich environmentálne dôsledky.

Účelom tohto postupu je zlepšiť proces prijímania rozhodnutí. Výsledok nie je nikdy možné stanoviť vopred a cieľom je posúdiť všetky aspekty projektu, aby sa určili možné vplyvy na životné prostredie.

Rešpektovanie environmentálnych pravidiel zvyšuje politickú legitimitu projektu, t. j. jeho prijateľnosť pre všetkých.

Rešpektovanie týchto pravidiel je zároveň kľúčom k udržateľným a prijateľným projektom. Zohľadnenie environmentálnych aspektov v počiatočnom štádiu má skutočné hospodárske a sociálne výhody – je to lacnejšie ako odstraňovanie škôd na životnom prostredí. Úspešné projekty sú obvykle tie, pri ktorých sa konsenzus podarí dosiahnuť už vopred.

V prípade jednotlivých projektov sa používa postup posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na rozsiahle verejné projekty alebo programy sa uplatňuje strategické environmentálne hodnotenie. Povinnosti vyplývajúce z Aarhuského dohovoru sa uplatňujú na oba postupy. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa občania mohli aktívne a včas zúčastniť na rozhodovacom procese v štádiu, keď sú otvorené ešte všetky možnosti.

Európska komisia takisto posudzuje svoje vlastné politické iniciatívy z hľadiska hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov ešte pred ich navrhnutím. Našim cieľom je, aby sme mali k dispozícii súbor inteligentných politík, ktoré majú environmentálne prínosy za prijateľnú cenu.