Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

Projektide hindamine

ELi eeskirjade alusel peavad ametiasutused teostama mõju hindamise enne, kui nad võtavad vastu ja rakendavad inimeste elukeskkonda mõjutavaid otsuseid.

Peaaegu kogu inimtegevusel, olgu selle teostajaks siis üksikisikud, ettevõtjad või ametnikud, on keskkonnale teatav mõju. Kuigi üksikisikute valikute mõju võib olla väike, võib uue infrastruktuuri (nt kiirtee või elamurajooni) ehitamisega kaasneda märkimisväärne ja kauakestev mõju.

Seega on mõistlik uurida võimalikku mõju enne selle ilmnemist ning mõelda alternatiividele. Seepärast nõutakse ELi õigusaktidega keskkonnamõju hindamist, et tagada otsustega kaasneva keskkonnamõju arvessevõtmine enne infrastruktuuri käsitlevate suurte otsuste tegemist.

Kõnealuse hindamise eesmärk on täiustada otsustusprotsessi. Tulemused ei ole kunagi ette kindlaks määratud ning eesmärk on vaadelda küsimuse kõiki aspekte, et teha kindlaks tõenäoline oluline keskkonnamõju.

Keskkonnaeeskirjade järgimine suurendab projekti poliitilist legitiimsust, tagades selle vastuvõetavuse kõigile.

Keskkonnaeeskirjade järgimine on säästvamate ja vastuvõetavamate projektide aluseks. Varajases etapis keskkonnakaalutlustega arvestamisel on konkreetsed majanduslikud ja sotsiaalsed eelised. See on märksa lihtsam kui hilisem vigade parandus. Tavaliselt on edukad need projektid, mille puhul saavutatakse üksmeel juba eelnevalt.

Üksikute projektide puhul nimetatakse asjaomast protsessi keskkonnamõju hindamiseks ning laiaulatuslike riiklike kavade või programmide puhul keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Århusi kohustusi kohaldatakse mõlema suhtes. Nendega tagatakse üldsusele õigeaegne ja tõhus osalemine etapis, mil kõik valikud on veel võimalikud.

Euroopa Komisjon hindab ka oma poliitilisi ettepanekuid, et kontrollida nende majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju enne nende esitamist. Soovime arukat poliitikat, millega luuakse keskkonnakasumõistliku hinnaga.