Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Ακολουθήστε μας

Facebook

Αξιολόγηση έργων

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, πριν από τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον διαβίωσης των ανθρώπων, οι αρχές πρέπει να διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων.

Σχεδόν όλες οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν ασκούνται από ανθρώπους, επιχειρήσεις ή αρχές, έχουν κάποια επίπτωση στο περιβάλλον. Ωστόσο, ενώ οι επιπτώσεις των επιλογών ενός ατόμου μπορεί να είναι περιορισμένες, οι επιπτώσεις της κατασκευής νέων υποδομών, όπως ένας αυτοκινητόδρομος ή ένα οικιστικό συγκρότημα, μπορεί να είναι μεγάλες και μακροχρόνιες.

Έχει επομένως νόημα να μελετάμε τις πιθανές επιπτώσεις προτού αυτές εκδηλωθούν και να εξετάζουμε ποιες μπορεί να είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι περιβαλλοντικές συνέπειες των αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη πριν από τη λήψη αποφάσεων για μεγάλα έργα υποδομής.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποσκοπεί στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ προκαθορισμένο, και στόχος είναι να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές του ζητήματος, ώστε να εντοπίζονται οι ενδεχομένως σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων αυξάνει την πολιτική νομιμοποίηση ενός έργου, διασφαλίζοντας ότι αυτό είναι αποδεκτό από όλους.

Η τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων είναι καθοριστική για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων και αποδεκτών έργων. Υπάρχουν πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα όταν οι περιβαλλοντικές πτυχές ενός έργου λαμβάνονται υπόψη σε αρχικό στάδιο, καθώς το «προλαμβάνειν» καλύτερο του «θεραπεύειν». Τα επιτυχημένα έργα είναι συνήθως εκείνα για τα οποία έχει επιτευχθεί συναίνεση εκ των προτέρων.

Η διαδικασία ονομάζεται "εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων", όταν πρόκειται για μεμονωμένα έργα και "στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση", όταν πρόκειται για δημόσια έργα ή προγράμματα μεγαλύτερης κλίμακας. Οι υποχρεώσεις του Άαρχους ισχύουν για αμφότερες τις περιπτώσεις και διασφαλίζουν την έγκαιρη και αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού κατά το στάδιο της διαδικασίας όπου όλες οι επιλογές είναι ακόμα ανοιχτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης τις δικές της προτάσεις πολιτικής προτού τις διατυπώσει, ώστε να αξιολογεί τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Θέλουμε έξυπνες πολιτικές που διασφαλίζουν περιβαλλοντικά οφέλη με λογικό κόστος.