Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo

Sledujte nás

Facebook

Uplatňovanie práva EÚ

Keďže výzvy v oblasti životného prostredia (napr. ochrana ovzdušia a vodných zdrojov) nepoznajú hranice, je logické používať celoeurópske právne predpisy. EÚ stanovila mnohé z noriem, ktoré členské štáty teraz dodržiavajú.

Celoeurópska legislatíva prináša pre oblasť, akou je životné prostredie, množstvo výhod. Ako príklad môžme uviesť rieku Dunaj, ktorá preteká desiatimi rôznymi krajinami – je preto zmysluplné, aby sa tieto krajiny dohodli na spoločných normách. Bez ohľadu na to, kde v Európe žijete, si môžete byť istí, že veľká časťzákonov vašej krajiny týkajúcich sa životného prostredia sa opiera o európsku legislatívu.

Environmentálne právne predpisy EÚ, ktorých počet sa blíži číslu 200, v súčasnosti pokrývajú väčšinu oblastí. Smernica o kvalite ovzdušia stanovuje limity pre mnohé znečisťujúce látky a častice, ako aj opatrenia, ktoré musia orgány prijať, ak dôjde k ich prekročeniu. Na základe smernice o čistení komunálnych odpadových vôd musia vlády členských štátov vytvoriť systémy na zber a čistenie odpadových vôd a splaškov a podľa nariadenia REACH sú výrobcovia chemikálií povinní preukázať, že ich výrobky sú bezpečné.

Väčšina právnych predpisov, ktoré potrebujeme na ochranu nášho životného prostredia, sa už prijala. Ďalším krokom bude dohliadnuť na to, aby sa uplatňovali aj v každodennom živote. Jednou z úloh Európskej komisie je zabezpečiť, aby sa tieto právne predpisy rešpektovali.

Dodržiavanie environmentálnych právnych predpisov EÚ takmer vždy znamená úspory financií z dlhodobého hľadiska. Ich neuplatňovanie môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, životné prostredie a priemyselné odvetvia, od ktorých sme závislí. Zároveň to často znamená, že cenu bude musieť zaplatiť niekto iný.

Výsledky prieskumov ukazujú, že veľká väčšina opýtaných podporuje prijatie rovnakých právnych predpisov v oblasti životného prostredia pre celú EÚ. Normy sú prísne, a keď krajiny žiadajú o členstvo v EÚ, niekedy môže byť zosúladenie vnútroštátnych environmentálnych právnych predpisov s právom EÚ ozajstnou výzvou. Ide však o súčasť procesu pristúpenia, keďže EÚ ponúka jednotný trh so spoločnými normami a výhodami pre všetkých.