Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

Obserwuj nas

Facebook

Stosowanie przepisów prawa UE

Wyzwania związane z ochroną środowiska, takie jak czyste powietrze i woda, nie dotyczą pojedynczych państw. Dlatego stosowanie ogólnoeuropejskich przepisów stanowi sensowne rozwiązanie. UE określa różne normy, do których poszczególne państwa członkowskie powinny się dostosować.

Stosowanie ogólnounijnych przepisów ma wiele zalet w obszarze takim jak ochrona środowiska. Na przykład rzeka Dunaj przepływa przez 10 różnych krajów, dlatego też w ich interesie leży uzgodnienie wspólnych norm. Znaczna częśćprzepisów w dziedzinie ochrony środowiska obowiązujących w poszczególnych krajach wywodzi się z prawodawstwa europejskiego.

Obecnie istnieje ok. 200 unijnych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska, które dotyczą większość możliwych sytuacji. Dyrektywa w sprawie jakości powietrza określa limity dla wielu zanieczyszczeń i cząstek, co zmusza właściwe organy do podejmowania działania w sytuacji, gdy wartości graniczne zostają przekroczone. Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych zobowiązuje rządy do tworzenia systemów gromadzenia i oczyszczania wody odpływowej i ścieków. Z kolei przepisy dotyczące REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) zobowiązują producentów do wykazania, że ich produkty chemiczne są bezpieczne.

Większość przepisów mających zagwarantować, że nasze środowisko będzie bezpieczne, już powstała. Teraz musimy dopilnować, żeby zostały one prawidłowo wprowadzone w życie. Komisja Europejska czuwa nad tym, by były one przestrzegane.

Stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska prawie zawsze wiąże się z oszczędnościami w dłuższej perspektywie. Jeżeli natomiast przepisy te nie zostaną wdrożone, może to mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, środowisko, infrastrukturę oraz na sektory przemysłu, od których jesteśmy zależni. Bardzo często skutki czyjegoś zaniedbania ponoszą inni.

Z badań wynika, że zdecydowana większość opinii publicznej opowiada się za jednolitymi przepisami w zakresie ochrony środowiska w całej UE. Unijne normy są surowe i czasami zdarza się, że krajom ubiegającym się o członkostwo trudno jest się do nich dostosować. Stanowi to jednak zasadniczy element procesu akcesyjnego. Jednolity rynek i wspólne normy oznaczają korzyści dla wszystkich.