Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą

Follow us

„Facebook“

ES teisės taikymas

Sprendžiant aplinkos uždavinius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad oras ir vanduo būtų švarūs, neįmanoma apsiriboti atskirų valstybių teritorijomis, todėl prasminga taikyti Europos masto teisės aktus – dabar ES nustato daugelį standartų, kurių laikosi valstybės narės.

Tokioje srityje, kaip aplinka, ES mastu taikomi teisės aktai turi daug privalumų. Pavyzdžiui, Dunojaus upė teka per 10 skirtingų šalių, todėl joms verta susitarti dėl bendrų standartų. Kad ir kur Europoje gyventumėte, galite būti tikri, kad didelė dalis jūsų šalies aplinkos įstatymų parengta pagal ES teisės aktus.

Jau yra apie 200 ES aplinkos teisės aktų, kuriais reglamentuojama dauguma galimų atvejų. Oro kokybės direktyvoje nustatytos ribos daugeliui teršalų ir kietųjų dalelių, todėl valdžios institucijos turi imtis veiksmų, jeigu šios ribos viršijamos. Miesto nuotekų valymo direktyva įpareigoja valdžios įstaigas įrengti nuotekų surinkimo ir valymo sistemas, o teisės nuostatų dėl cheminių medžiagų rinkinys (REACH reglamentas) įpareigoja gamintojus įrodyti, kad jų cheminiai produktai yra saugūs.

Dauguma teisės aktų, reikalingų mūsų aplinkos saugumui užtikrinti, jau parengti ir galioja. Dabar reikia pasiekti, kad jie būtų įgyvendinti. Užtikrinti, kad šių teisės aktų būtų laikomasi, yra viena iš Europos Komisijos užduočių.

Įgyvendinus ES aplinkos teisės aktus, ateityje beveik visada sutaupoma lėšų. Bet jeigu jų įgyvendinti nepavyksta, gali kilti pavojus žmonių sveikatai, aplinkai ir mums gyvybiškai svarbiems pramonės sektoriams. Be to, labai dažnai tai reiškia, kad nuostolius turi padengti kažkas kitas.

Tyrimai rodo, kad didžioji dauguma gyventojų pritaria tam, kad visoje ES galiotų vienodi aplinkos apsaugos teisės aktai. Reikalavimai dideli ir kai šalys pareiškia pageidavimą įstoti į ES, joms kartais būna labai sunku suderinti savo aplinkos apsaugos įstatymus su ES teise. Tačiau tai yra viena esminių stojimo į ES proceso dalių, nes mes turime bendrą rinką ir bendrus standartus, kurie naudingi mums visiems.