Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Jälgige meid

Facebook

ELi õiguse kohaldamine

Keskkonnaprobleemid, nagu õhusaaste ja veereostus, ei tunne riigipiire. Seega on mõistlik kohaldada kogu ELi hõlmavaid seadusi. Tänapäeval kehtestab EL paljud liikmesriikide järgitavad normid.

Sellises valdkonnas nagu keskkond on üleeuroopalistel õigusaktidel palju eeliseid. Näiteks voolab Doonau jõgi läbi kümnest riigist, seega on neil riikidel mõistlik leppida kokku ühistes standardites. Kõikjal Euroopas võite olla kindel, et suur osa riigi keskkonnaseadustest tuleneb ELi õigusaktidest.

ELi ligikaudu 200keskonnaalast õigusaktikäsitlevad enamikku keskkonnaküsimustest. Õhukvaliteedi direktiiviga on kehtestatud piirmäärad paljudele saasteainetele ja tahketele osakestele ning liikmesriigid on nende ületamise korral kohustatud võtma meetmeid. Asulareovee puhastamist käsitleva direktiiviga kohustatakse liikmesriike rajama reovee ja kanalisatsioonijääkide kogumise ning puhastamise süsteeme. Kemikaalimääruse REACH kohaselt peavad tootjad tõendama oma kemikaalide ohutust.

Suurem osa õigusaktidest, mis on vajalikud meie keskkonna kaitsmiseks, on praeguseks vastu võetud. Nüüd on oluline tagada nende rakendamine. Üks Euroopa Komisjoni ülesannetest on kontrollidaELi õigusaktide järgimist.

Pikemas perspektiivis tähendab ELi keskkonnaõiguse rakendamine peaaegu alati kokkuhoidu. Asjaomaste õigusaktide rakendamata jätmine võib aga kahjustada meie tervist, keskkonda ja tööstust, millest me sõltume. Väga sageli tähendab see ka seda, et tagajärgede eest peab maksma keegi teine.

Uuringud näitavad, et suurem osa inimestest pooldab samade keskkonnaalaste õigusaktide kohaldamist kogu ELis. Standardid on kõrged ja ELiga ühineda soovivatel riikidel võib olla keerukas viia oma keskkonnaõigus ELi nõuetega kooskõlla. Kuid see on oluline osa ühinemisprotsessist, kuna meil on ühtne turg ja ühtsed standardid, mis toovad kasu kõigile.