Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo

Sledujte nás

Facebook

Uplatňování práva EU

Problémy životního prostředí, jako znečištění ovzduší či vodních zdrojů, se neomezují na území jednoho státu, ale zasahují zpravidla několik států zároveň. Je tedy záhodno uplatňovat v této oblasti celoevropské právní předpisy. Proto se mnoho norem, které musí členské státy dodržovat, stanoví právě na úrovni EU.

Přijetí celoevropských právních předpisů má v oblasti, jako je ochrana životního prostředí, mnoho výhod. Vezměme si například řeku Dunaj, která protéká deseti zeměmi. V takovém případě má jednoznačně smysl, aby se země v zájmu ochrany této řeky dohodly na společných normách. Ve všech zemích EU je tak velká část vnitrostátních právních předpisů na ochranu životního prostředí navázána na evropské právo.

EU doposud přijala kolem 200environmentálních právních předpisů, které upravují téměř celou problematiku ochrany životního prostředí. Například na základě směrnice o kvalitě ovzduší, která stanoví horní hranici pro mnoho znečišťujících látek a částic, mají orgány členských států povinnost přijmout v případě překročení těchto limitů příslušná opatření. Směrnice o čištění městských odpadních vod zavazuje členské státy, aby zavedly systémy odvádění a čištění odpadních vod a splašků, a nařízení REACH o chemických látkách ukládá výrobcům povinnost prokázat, že jejich chemické výrobky jsou bezpečné.

Většina právních předpisů, jež jsou nezbytné pro zajištění ochrany našeho životního prostředí, již vstoupila v platnost. Dalším nelehkým úkolem je provádění konkrétních opatření v praxi. Jednou z úloh Evropské komise je dohlížet na to, že jsou tyto předpisy řádně dodržovány.

Prováděním těchto právních předpisů EU v oblasti ochrany životního prostředí se v dlouhodobém horizontu téměř vždy ušetří. Nedodržování daných předpisů nejen škodí lidskému zdraví, ale i životnímu prostředí a nezbytným průmyslovým odvětvím. A velmi často na to v takové situaci doplácí někdo jiný.

Z průzkumů vyplývá, že převážná většina lidí souhlasí s tím, aby existovala jednotná pravidla ochrany životního prostředí pro celou EU. Evropské standardy jsou přísné a pro některé země, které chtějí vstoupit do EU, je někdy těžké dát své vlastní environmentální předpisy do souladu s evropskými normami. Avšak jde o nezbytnou součást procesu přistoupení k Unii stejně jako jednotný trh se svými společnými normami a stejnými výhodami pro všechny.