Kto dostáva podporu?
 
 

Podľa vykonávacích pravidiel upravujúcich použitie peňažných prostriedkov na roky 2007 - 2013 (ES č. 1828/2006) musia riadiace orgány v členských štátoch zverejňovať informácie o všetkých priamych príjemcoch prostriedkov z európskej kohéznej politiky. Údaje musia zahŕňať meno príjemcu, názvy operácií a výšku sumy pochádzajúcu z verejných financií pridelenú operáciám. Táto mapa poskytuje odkazy na zoznamy príjemcov prostriedkov z ESF, ktoré sú k dispozícii na príslušných internetových stránkach v členských štátoch. Upozorňujeme, že na uvedených informáciách sa stále pracuje a môžu sa priebežne aktualizovať na základe údajov, ktoré Komisia dostáva od členských štátov. Ak potrebujete ďalšiee informácie, obráťte sa na adresu esf@ec.europa.eu

 

Dôlezité oznámenie: Európska komisia spravuje túto internetovú stránku s cielom ulahcit verejnosti prístup k informáciám. Upozornujeme, ze tieto odkazy priamo kontrolujú clenské štáty a riadiace orgány Európskej únie a preto nespadajú pod správu sluzieb Komisie. Za obsah týchto stránok nesú výhradnú zodpovednost clenské štáty a príslušné riadiace orgány. Zoznam odkazov na tejto internetovej stránke je zalozený na informáciách poskytnutých clenskými štátmi. Tento zoznam nemusí byt vycerpávajúci. Obsah a podrobnosti, ako aj spôsob prezentovania informácií na internetových stránkach sa môze znacne líšit v závislosti od jednotlivých clenských štátov. Európska komisia preto nemôze zarucit presnost ani úplnost poskytnutých údajov a informácií a neprijíma ziadnu zodpovednost za ich pouzitie.