Otázky a odpovede týkajúce sa Európskeho roku 2010

Čo je Európsky rok?

Európsky rok je venovaný zvyšovaniu povedomia o konkrétnej téme, ktorá je dôležitá pre európskych občanov. Bez ohľadu na danú tému každý Rok ponúka príležitosť na výmenu osvedčených postupov, podnecuje diskusie o politike a vytvára užitočné a trvalé spojenia po celej Európe. Takisto vyzýva všetky časti spoločnosti k politickej angažovanosti.

Tieto špeciálne roky dávajú zainteresovaným stranám občianskej spoločnosti a ďalším subjektom možnosť rozvíjať svoje vlastné aktivity.

Na začiatok stránky

Kto ho iniciuje?

Európsky rok je iniciatívou Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Európska komisia zohráva vedúcu úlohu pri zabezpečení splnenia priorít jednotlivých štátov a cieľov Spoločenstva. Európsky rok sa realizuje v rámci partnerstva s celým spektrom účastníkov, od miestnej úrovne až po úroveň EÚ.

Na začiatok stránky

Čo viedlo k rozhodnutiu vyhlásiť rok 2010 Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu? Bola to finančná kríza?

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je kľúčom k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti zlepšovania sociálnej súdržnosti, dosahovania hospodárskeho rastu a vytvárania početnejších a lepších pracovných príležitostí. Rozhodnutie vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu bolo prijaté pred nástupom hospodárskeho poklesu. Avšak s prudkým nárastom nezamestnanosti, ktorému čelili mnohé krajiny v minulom roku, je viac ľudí ako inokedy ohrozených chudobou, čím sa rok situuje významnejšie.

Na začiatok stránky

Aké podujatia sú pre nás pripravené?

Na európskej úrovni môžeme očakávať konferencie na vysokej úrovni a komunikačné iniciatívy, spolu s umeleckou iniciatívou a súťažou pre novinárov. V 29 zúčastnených krajinách sa budú konať regionálne a miestne podujatia.

Tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov budú organizované špeciálne vyhradené týždne spolu s kultúrnymi a športovými aktivitami.

Na začiatok stránky

Bude mať kampaň nejaký reálny vplyv na chudobu a sociálne vylúčenie?

Áno, bude! K zmene môže dôjsť iba podnecovaním diskusií. Rok bude výzvou stereotypom a prinesie problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia do médií v celej EÚ.

Obnovená diskusia o týchto otázkach pomôže EÚ a jej členským štátom, aby vytvorili nové politiky s cieľom zlepšenia života ľudí, ktorí trpia chudobou a sociálnym vylúčením. Zároveň vytvorí nové podnety k boju proti chudobe – vytváraním a posilňovaním nových partnerstiev nad rámec bežného publika.

Na začiatok stránky

Aký vysoký je rozpočet? Je tento rozpočet dostatočný na zabezpečenie seriózneho financovania?

Rozpočet Európskeho roku 2010 tvorí 17 miliónov eur. Predchádzajúce skúsenosti s európskymi rokmi nám napovedajú, že vynaloženie tohto množstva peňazí predstavuje dobrú dlhodobú investíciu. Cieľom je vytvoriť odrazový mostík, aby vlády a ostatné zainteresované strany boli povzbudené v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu s novou silou a nadšením.

Na začiatok stránky

Môžem použiť oficiálne logo a reklamný prúžok?

Ak organizujete podujatie, ktoré prispieva k dosiahnutiu cieľov Európskeho roku 2010, môžete požiadať o povolenie na použitie názvu a loga Európskeho roka. V závislosti na rozsahu a význame vašej akcie sa môže stať, že bude zverejnená na internetovej stránke Európskeho roka v rámci kalendára aktivít.

V prípade podujatí na vnútroštátnej úrovni sa, prosím, prihláste u svojho vnútroštátneho vykonávacieho orgánu.

V prípade podujatí na európskej úrovni požiadajte, prosím, logo priamo na tejto internetovej stránke, ktorá obsahuje formulár žiadosti o logo.

Na začiatok stránky

Kto sú vnútroštátne vykonávacie orgány a aká je ich úloha?

Každý členský štát ustanovil vnútroštátny vykonávací orgán. Tieto zodpovedajú za tvorbu národných programov pre Európsky rok. Národný program obsahuje priority a zvýrazňuje to, čo sa deje v priebehu roka. Vykonávacími orgánmi sú administratívne orgány, alebo ich ekvivalent, pričom tieto vyberajú a navrhujú vnútroštátne aktivity, ktoré budú financované z prostriedkov EÚ. Vnútroštátne vykonávacie orgány budú úzko spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti, sociálnymi partnermi, regionálnymi a miestnymi úradmi a orgánmi, ktoré zastupujú záujmy ľudí žijúcich v chudobe a sociálnom vylúčení.

Kontaktné údaje vykonávacích orgánov vo vašej krajine nájdete tu.

Na začiatok stránky

Môžem sa uchádzať o financovanie?

Neexistuje žiadna výzva na predkladanie návrhov ani výzva na predkladanie ponúk na úrovni EÚ, len na úrovni jednotlivých štátov.

Spojte sa so svojím vnútroštátnym orgánom.

Na začiatok stránky