Pytania i odpowiedzi nt. Europejskiego Roku 2010

Czym jest Europejski Rok?

Celem każdego Europejskiego Roku jest podnoszenie świadomości obywateli Unii Europejskiej na temat poszczególnych problemów. Bez względu na poruszaną tematykę, Europejski Rok stanowi świetną okazję do wymiany najlepszych praktyk, stymuluje debatę na temat prowadzonych polityk i pomaga budować trwałe i owocne więzi pomiędzy krajami Europy. Europejski Rok stanowi również wezwanie do zwiększenia zaangażowania politycznego wszystkich grup społecznych.

Wydarzenia organizowane w ramach Europejskiego Roku to dla organizacji obywatelskich i innych partnerów społecznych okazja do opracowania własnych kampanii i projektów.

Początek strony

Kto jest inicjatorem Roku?

Inicjatorami Europejskiego Roku są Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej. Czuwając nad wypełnieniem kryteriów narodowych oraz założeń unijnych, Komisja Europejska odgrywa kluczową rolę,. Europejski Rok organizowany jest we współpracy z szeroką gamą partnerów, począwszy od szczebla lokalnego aż po szczebel UE.

Początek strony

Dlaczego rok 2010 ogłoszono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym? Czy powodem jest kryzys finansowy?

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym jest niezmiernie ważnym elementem unijnej polityki mającej na celu poprawę spójności społecznej, wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy o dobrej jakości. Decyzja o ogłoszeniu 2010 r. Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym zapadła przed nadejściem kryzysu gospodarczego. Jednakże z powodu ogromnego wzrostu bezrobocia odnotowanego w wielu krajach, liczba osób zagrożonym ubóstwem jest teraz większa niż kiedykolwiek, tak więc Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym nabiera w tych okolicznościach szczególnego znaczenia.

Początek strony

Jakie imprezy będą organizowane w ramach Roku?

Na poziomie UE zorganizowane zostaną prestiżowe konferencje oraz kampanie informacyjne, jak również impreza artystyczna oraz konkurs dla dziennikarzy. W 29 krajach uczestniczących odbywać się będą imprezy lokalne i regionalne.

W każdym kraju członkowskim odbędą się również tzw. tygodnie europejskie i krajowe poświęcone walce z ubóstwem oraz imprezy kulturalne i sportowe.

Początek strony

Czy kampania przyniesie pozytywne rezultaty w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

Jak najbardziej! Zmiany są możliwe tylko dzięki stymulowaniu dyskusji. Europejski Rok Walki z Ubóstwem podważy wiele stereotypów i sprawi, że ubóstwo oraz wykluczenie społeczne znajdą się w centrum uwagi mediów z całej Unii Europejskiej.

Ożywiona dyskusja na temat tych problemów pomoże UE i państwom członkowskim stworzyć nowe narzędzia polityczne, które poprawią jakość życia ludzi dotkniętych zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzięki dyskusji walka z ubóstwem ponownie nabierze impetu dzięki budowaniu nowych partnerstw wykraczających poza strony tradycyjnie zainteresowane tym problemem.

Początek strony

Ile wynosi budżet Europejskiego Roku 2010 i czy są to dobrze wydane pieniądze?

Budżet Europejskiego Roku 2010 wynosi 17 mln EUR. Na podstawie doświadczeń z organizacją podobnych wydarzeń w przeszłości można powiedzieć, że pieniądze te reprezentują dobrą i długofalową inwestycję. Chodzi o to, by walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym nabrała rozmachu, tak, aby rządy i inne zainteresowane strony zaangażowały się w nią z nową energią i entuzjazmem.

Początek strony

Czy mogę wykorzystać oficjalne logo i baner Europejskiego Roku 2010?

Osoby organizujące akcje lub imprezy, które spełniają kryteria Europejskiego Roku 2010, mogą zwrócić się z prośbą o zgodę na wykorzystanie logo i nazwy Europejskiego Roku. W zależności od zasięgu i charakteru organizowanej akcji, wzmianka o niej może nawet pojawić się w kalendarzu wydarzeń na oficjalnej stronie Europejskiego Roku.

W przypadku akcji o zasięgu krajowym prośbę o zgodę na wykorzystanie logo należy skierować do krajowego organu wykonawczego.

W przypadku akcji i imprez na szczeblu europejskim prośbę o zgodę na wykorzystanie logo Roku należy przesłać przy pomocy formularza dostępnego na tej stronie.

Początek strony

Co to są krajowe organy wykonawcze i jaką pełnią rolę?

Krajowe organy wykonawcze (KOW) zostały wyznaczone przez każde państwo członkowskie. Krajowe Organy Wykonawcze są odpowiedzialne za przygotowanie programów krajowych, w ramach których realizowany będzie Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Program krajowy zawiera priorytety oraz obszary, na których będą skupiać się działania podejmowane w ramach Roku. Krajowe Organy Wykonawcze to zazwyczaj władze administracyjne kraju lub ich odpowiedniki. Ich zadaniem jest wybór akcji podejmowanych na szczeblu krajowym, które mogą ubiegać się o fundusze z UE. Krajowe Organy Wykonawcze będą ściśle współpracować z organizacjami obywatelskimi, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, oraz instytucjami, które reprezentują interesy ludzi dotkniętych zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Dane kontaktowe organu wykonawczego w każdym kraju dostępne są tutaj.

Początek strony

W jaki sposób mogę ubiegać się o finansowanie?

Zaproszenia do składania propozycji oraz ogłoszenia o przetargach publikowane są na szczeblu krajowym, a nie na szczeblu UE.

Skontaktuj się z krajowym organem wykonawczym.

Początek strony