V&A over Europees Jaar 2010

Wat is een Europees Jaar?

Een Europees Jaar heeft als doel om een bepaalde kwestie die belangrijk is voor Europese burgers onder de aandacht te brengen. Over welke kwestie het ook gaat, het Jaar biedt de kans om praktijkervaring uit te wisselen, een debat over het te volgen beleid op gang te brengen, en om nuttige en langdurige samenwerkingsverbanden door heel Europa op te zetten. Het vormt ook een oproep tot politieke betrokkenheid aan alle delen van de samenleving.

Een Europees Jaar geeft maatschappelijke groeperingen en andere partijen de kans om hun eigen activiteiten te ontwikkelen.

Naar boven

Wie heeft het initiatief genomen?

Het Europees Jaar is een initiatief van het Europees Parlement en de Raad van Ministers. De Europese Commissie neemt een leidende rol en zorgt ervoor dat nationale prioriteiten en doelstellingen van de Gemeenschap gerealiseerd worden. Het Europees Jaar wordt verwezenlijkt door een groot aantal partijen die op alle niveaus, van lokaal tot Europees, actief zijn.

Naar boven

Waarom is het besluit genomen om 2010 het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te maken? Kwam het door de financiële crisis?

Armoede en sociale uitsluiting bestrijden maakt een essentieel onderdeel uit van het doel van de EU om sociale cohesie te bevorderen, economische groei te bewerkstelligen en meer en betere banen te creëren. Het besluit om 2010 het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te maken, werd nog voor het begin van de economische crisis genomen. Na de sterke groei van de werkloosheid die het afgelopen jaar in veel landen heeft plaatsgevonden, lopen er nu echter meer mensen dan ooit gevaar om in aanraking te komen met armoede. Het Jaar vindt dus plaats op een heel belangrijk moment.

Naar boven

Wat voor evenementen kunnen we verwachten?

Op Europees niveau verwachten we grote conferenties en communicatie-initiatieven, evenals initiatieven op kunstgebied en een wedstrijd voor journalisten. In de 29 deelnemende landen zullen er allerlei regionale en lokale evenementen plaatsvinden.

In elk van de lidstaten worden ook focusweken georganiseerd die specifiek gericht zijn op de EU en op nationaal niveau, en er worden culturele activiteiten en sportevenementen georganiseerd.

Naar boven

Zal de campagne echt effect hebben op armoede en sociale uitsluiting?

Ja zeker! Alleen door een debat op gang te brengen kan er echt iets veranderen. Het Jaar zal stereotypen proberen tegen te gaan, en armoede en sociale uitsluiting overal in de EU onder de aandacht brengen in de media.

Een hernieuwd debat over deze kwesties kan de EU en haar lidstaten helpen bij het opstellen van nieuwe beleidsplannen die het leven van mensen die met armoede en sociale uitsluiting geconfronteerd worden, verbeteren. Een dergelijk debat zal een nieuwe stimulans vormen in de strijd tegen armoede en meer partijen bij deze strijd betrekken dan ooit tevoren.

Naar boven

Hoeveel geld is er beschikbaar en is het een goede investering?

Het Europees Jaar 2010 heeft een budget van 17 miljoen euro. Ervaring met voorgaande Europese Jaren leert ons dat een dergelijk bedrag een goede lange termijninvestering is. Het doel is om regeringen en andere betrokkenen te stimuleren om armoede en sociale uitsluiting met nieuwde energie en vol enthousiasme te bestrijden.
 

Naar boven

Kan ik het officiële logo en de banner gebruiken?

Als u een evenement organiseert dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van het Europees Jaar 2010, kunt u toestemming vragen om de naam en het logo van het Jaar te gebruiken. Afhankelijk van de schaal en het belang van uw evenement, kan het ook worden opgenomen in de evenementenkalender op de website van het Europees Jaar.

Neem voor nationale evenementen contact op met uw nationale uitvoeringsorgaan.

Voor evenementen op Europees niveau kunt u het logo direct aanvragen via deze website, waar u een aanvraagformulier vindt.

Naar boven

Wat zijn de Nationale uitvoeringsorganen en wat is hun rol?

Elke lidstaat heeft een nationaal uitvoeringsorgaan. Deze zijn verantwoordelijk voor de nationale programma's van het Europees Jaar. Een nationaal programma omvat de prioriteiten en hoogtepunten van het Jaar. De nationale uitvoeringsorganen zijn bestuursorganen of soortgelijke instanties die nationale activiteiten selecteren die voor financiering van de EU in aanmerking komen. Ze werken nauw samen met maatschappelijke instellingen, sociale partners, regionale en lokale overheden, en organisaties die de belangen behartigen van mensen die blootgesteld worden aan armoede en sociale uitsluiting.

U vindt de contactgegevens voor het nationaal uitvoeringsorgaan in uw land hier.

Naar boven

Kan ik geld aanvragen?

Het indienen van voorstellen en het inschrijven op aanbestedingen is alleen mogelijk op nationaal niveau, niet op EU-niveau.

Contactgegevens in uw land.

Naar boven