Ceisteanna & Freagraí faoin BE 2010

Cad is Bliain Eorpach ann?

Tá an Bhliain Eorpach tiomanta d’fheasacht a mhúscailt faoi cheist ar leith atá tábhachtach do shaoránaigh na hEorpa. Is cuma cén ceist atá i gceist, cuirtear deis ar fáil leis an mBliain chun dea-chleachtas a roinnt, chun polasaithe a phlé agus naisc chabhracha agus mharthanacha a chruthú ar fud na hEorpa. Freisin, is glaoch ar thiomantas polaitiúil é i ngach cuid den tsochaí.

Tugann na Blianta speisialta seo an deis do pháirtithe leasmhara sibhialta agus do ghníomhaithe eile a gcuid imeachtaí féin a fhorbairt.

Barr an Leathanaigh

Cé a chuir tús leis?

Is tionscnamh de chuid Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle na nAirí í an Bhliain Eorpach. Tá ról tábhachtach ag an gCoimisiún Eorpach a chinntiú go bhfuil tosaíochtaí náisiúnta agus cuspóirí Comhphobail á bhfreastal. Cuirtear an Bhliain Eorpach i bhfeidhm i gcomhpháirtíocht le réimse leathan de ghníomhaithe, ar leibhéal áitiúil go leibhéal AE.

Barr an Leathanaigh

Cén fáth ar roghnaíodh 2010 mar an Bliain an Aontais Eorpaigh um Chomhrac na Bochtaine agus an Eisiaimh Shóisialta? An é an ghéarchéim airgeadais?

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac chun aidhmeanna an AE maidir le comhtháthú sóisialta a fheabhsú, fás eacnamaíochta a bhaint amach agus tuilleadh post níos fearr a chruthú. Roghnaíodh 2010 mar Bliain an Aontais Eorpaigh um Chomhrac na Bochtaine agus an Eisiaimh Shóisialta sular tharla an cúlú eacnamaíoch. De bharr an mhéadú atá tagtha ar líon na ndaoine atá dífhostaithe i go leor tíortha le bliain anuas, áfach, tá níos mó daoine i mbaol bochtaineachta. Tá an Bhliain ar siúl ag am an-tábhachtach.

Barr an Leathanaigh

Cén cineál imeachtaí a mbeidh ar siúl?

Ar leibhéal Eorpach, tá súil againn go gcuirfear comhdhálacha d’ardiomrá agus tionscnaimh chumarsáide ar siúl mar aon le tionscnamh ealaíne agus comórtas d’iriseoirí. Cuirfear imeachtaí réigiúnacha agus áitiúla ar siúl sna 29 tír atá rannpháirteach ann.

Beidh seachtainí áirithe ag díriú ar leibhéal AE agus náisiúnta araon i ngach Ballstáit, mar aon le himeachtaí cultúrtha agus spóirt.

Barr an Leathanaigh

An mbeidh aon fíoréifeacht ag an bhfeachtas ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta?

Beidh cinnte! Is é an t-aon bhealach le h a dhéanamh ná an t-ábhar a phlé. I rith na Bliana rachfar i ngleic le steiréitíopaí agus tabharfar aird ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta níos mó sna meáin ar fud an AE.

Tabharfaidh an plé athnuaite ar na ceisteanna seo cabhair don AE agus a Bhallstáit polasaithe nua a fhorbairt agus saolta na ndaoine a bhfuil an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta ag cur as dóibh a fheabhsú. Tabharfar spreagadh leis chun an bhochtaineacht a chomhrac – agus daingneoidh sé seo comhpháirtíocht nua lasmuigh de na gnáthghrúpaí.

Barr an Leathanaigh

Cad é an buiséad agus an bhfuil luach maith ag baint leis?

Tá buiséad €17 milliún don BE 2010. Leis an taithí atá faighte ó Bhlianta Eorpacha a eagraíodh roimhe seo tuigtear gur infheistíocht mhaith fhadtéarmach atá i gceist le hairgead den sórt seo a chaitheamh. Is éard is aidhm dó ná móiminteam a chruthú chun rialtais agus páirtithe leasmhara eile a spreagadh chun an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta a chomhrac le fuinneamh agus díograis athnuaite.

Barr an Leathanaigh

An féidir liom an lógó agus an meirge oifigiúil a úsáid?

Más rud é go bhfuil imeacht á eagrú agat a chuireann le cuspóirí na BE 200, is féidir leat cead a iarraidh chun úsáid a bhaint as ainm agus lógó na Bliana Eorpaí. Ag brath ar cé chomh mór agus cé chomh hábhartha is atá an ócáid, d’fhéadfadh an t-imeacht a bheith luaite ar an bhféilire imeachtaí ar shuíomh idirlíon na Bliana Eorpaí.

I gcás imeachtaí náisiúnta, cuir iarratas isteach chuig do CNF le do thoil.

I gcás imeachtaí ar leibhéal Eorpach, cuir iarratas isteach le do thoil ar an suíomh idirlíon seo, suíomh a bhfuil foirm iarratais an lógó air.

Barr an Leathanaigh

Cad iad na Comhlachtaí Náisiúnta Forfheidhmithe agus cén ról ata acu?

Tá Comhlacht Náisiúnta Forfheidhmithe ceaptha ag gach Ballstát. Tá na Comhlachtaí Náisiúnta Forfheidhmithe freagrach as cláir náisiúnta a chur i dtoll a chéile don Bhliain Eorpach. Cuirfear cuspóirí san áireamh sa chlár náisiúnta agus leagtar amach na himeachtaí a bheidh ar siúl i rith na bliana. Is údaráis riaracháin iad na na Comhlachtaí Náisiúnta Forfheidhmithe , nó a gcomhionainn, agus roghnóidh siad imeachtaí náisiúnta le cur isteach ar mhaoiniú AE. Oibríonn na Comhlachtaí Náisiúnta Forfheidhmithe go dlúth le heagraíochtaí sochaí sibhialta, le páirtithe sóisialta, le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla agus le comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht do leasa na ndaoine a bhfuil an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta ag cur as dóibh.

Is féidir leat sonraí teagmhála na na Comhlachtaí Náisiúnta Forfheidhmithe i do thír a fháil ar anseo.

Barr an Leathanaigh

An bhféadfainn cur isteach ar mhaoiniú?

Níl aon ghlaoch ar thograí nó glaoch ar thairiscintí ar leibhéal an AE, níl ach glaoch ann ar leibhéal náisiúnta.

Téigh i dteagmháil le d’údarás náisiúnta.

 

Barr an Leathanaigh