Otázky a odpovědi – Evropský rok 2010

Co je to evropský rok?

Evropský rok je věnovaný zvyšování povědomí o konkrétním tématu, které je významné pro evropské občany. Bez ohledu na to, o jakou otázku se jedná, evropský rok představuje příležitost pro výměnu osvědčených postupů, k podnícení debaty o příslušných politikách a k vytváření prospěšných a trvalých vztahů napříč Evropou. Je také výzvou k politickému závazku všech částí společnosti.

Evropský rok tak dává členům občanské společnosti i dalším zúčastněným příležitost dále rozvíjet jejich činnost.

Nahoru na stránku

Kdo ho vyhlašuje?

Evropský rok je iniciativou Evropského parlamentu a Rady ministrů. Evropská komise hraje vedoucí úlohu v úsilí zajistit, že budou splněny národní priority a cíle Společenství. Evropský rok realizuje na základě partnerství celá řada účastníků od místní až po celoevropskou úroveň.

 

Nahoru na stránku

Co vedlo k rozhodnutí vyhlásit rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení? Byla důvodem finanční krize?

Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je klíčový k naplnění cílů Evropské unie v oblasti zlepšení sociální soudržnosti, dosažení hospodářského růstu a vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst. Rozhodnutí vyhlásit rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení bylo přijato ještě před nástupem hospodářského poklesu. Prudký nárůst nezaměstnanosti, který v loňském roce postihl mnoho zemí, však způsobil, že chudoba hrozí většímu počtu osob než kdy dříve. Tento evropský rok proto připadá na zvlášť významné období.

Nahoru na stránku

Jaké akce se budou konat?

Na evropské úrovni se připravují konference na vysoké úrovni. Budou rovněž probíhat komunikační iniciativy a soutěž pro novináře. Ve všech 29 zúčastněných zemích se budou konat akce na regionální a místní úrovni.

Na evropské i národní úrovni proběhnou v každém členském státě týdenní programy a budou se pořádat kulturní a sportovní akce.

Nahoru na stránku

Bude mít kampaň skutečný dopad na chudobu a sociální vyloučení?

Samozřejmě! Změny lze dosáhnout jen podnícením debaty. Evropský rok bude rozbíjet stereotypy a postaví chudobu a sociální vyloučení do centra pozornosti médií po celé Evropské unii.

Obnovená debata o těchto otázkách pomůže Evropské unii a členským státům zpracovat nové politiky, které povedou ke zlepšení života těch, kdo trpí chudobou a sociálním vyloučením. Bude také novým impulzem pro boj proti chudobě a napomůže vytváření a posílení partnerských vztahů i mezi méně běžnými zúčastněnými stranami.

Nahoru na stránku

Jaký má evropský rok rozpočet? Přinesou vynaložené prostředky odpovídající hodnotu?

Rozpočet Evropského roku 2010 je 17 milionů eur. Zkušenosti z předchozích evropských roků ukazují, že takové prostředky představují dobrou, dlouhodobou investici. Cílem je dát podnět k další činnosti, aby měly vlády a další zúčastněné strany motivaci řešit problém chudoby a sociálního vyloučení s novým elánem a zaujetím.
 

Nahoru na stránku

Mohu využívat oficiální logo a název?

Pokud organizujete akci, která přispívá k naplnění cílů Evropského roku 2010, můžete požádat o povolení využívat název a logo evropského roku. Je možné, že vaše akce bude uvedena ve webovém kalendáři činností evropského roku – záleží na jejím rozsahu a významu.

V případě akcí na národní úrovni pošlete žádost vnitrostátnímu prováděcímu orgánu.

V případě akcí na evropské úrovni požádejte o logo přímo na této webové stránce, na které je formulář žádosti o logo.

Nahoru na stránku

Co jsou to vnitrostátní prováděcí orgány a jakou mají úlohu?

Každý členský stát jmenoval vnitrostátní prováděcí orgán. Tyto orgány mají na starosti sestavení národních programů pro evropský rok. Národní program zahrnuje priority a nejdůležitější události z celého roku. Vnitrostátní prováděcí orgány jsou správní nebo obdobné orgány. Vybírají národní činnosti pro žádosti o finanční prostředky z Evropské unie. Vnitrostátní prováděcí orgány budou úzce spolupracovat s organizacemi občanské společnosti, se sociálními partnery, s orgány regionální a místní správy a se subjekty, které zastupují zájmy obětí chudoby a sociálního vyloučení.

Kontaktní údaje vnitrostátního prováděcího orgánu vaší země najdete zde.

Nahoru na stránku

Mohu požádat o finanční prostředky?

Výzvy k předkládání nabídek a projektů se nebudou vyhlašovat na úrovni Evropské unie, ale pouze na vnitrostátní úrovni.

Spojte se s příslušným orgánem ve vaší zemi.

Nahoru na stránku