Ambassadors of the European Year

Jolanta Sobczak

Jolanta Sobczak

Poland

English text

Jolanta Sobczak jest Dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, autorem publikacji dot. pomocy społecznej, nauczycielem, a także członkiem Rady Banku Żywności SOS w Warszawie. Rolę ambasadora Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przyjęła ze względu na swoje zainteresowanie wszystkimi działaniami podejmowanymi na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, począwszy od zwiększenia kompetencji kadry przez wykorzystanie jej wiedzy i umiejętności w praktyce tworzenia oferty pomocowej. Cele, które Jolanta Sobczak chce osiągnąć poprzez zaangażowanie w Europejski Rok 2010 to pokazanie tego, co już jest dostępne w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu, tworzenie i rozwój ofert prowadzących do przerwania zjawiska dziedziczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz diagnozowanie zjawisk, postaw i barier mentalnych i prawnych utrudniających walkę ze zjawiskiem wykluczenia i marginalizacji.

Jestem przede wszystkim pracownikiem socjalnym, wiele lat pracowałam rozpoznając istotne, niezaspokojone potrzeby ludzi, którzy znaleźli się, z różnych powodów, w trudnej sytuacji. Wspólnie z nimi, starałam się konstruować plany pomocy wyjścia z tej sytuacji. Jestem bardzo zainteresowana pracami na rzecz przerwania dziedziczenia biedy. Wszystkimi działaniami profilaktycznymi niedopuszczającymi do marginalizacji ludzi. W każdej sferze, nie tylko ekonomicznej, ale również zawodowej i społecznej. To są najistotniejsze powody, dla których zdecydowałam się być Ambasadorem w tej zaszczytnej kampanii.

English text

Jolanta Sobczak is a Director of Warsaw’s Center of Help for Family. Working as a social worker, she is interested in all kinds of activities which fight poverty and social exclusion. She wants to develop the capacity of social staff through the use of her knowledge and practice skills.