Om du har fler frågor om EIPP kan du kontakta EIPP-teamet nedan.

Kontakta oss

1 - ALLMÄN INFORMATION

 • Vad är syftet med investeringsportalen EIPP?

  Portalen är EU:s centrala projektplattform som ska fungera som en bro mellan projektansvariga i EU och investerare. Tanken är också att göra befintliga investeringsprojekt i EU synligare.

 • Vilka typer av projekt får publiceras på portalen?

  EIPP har inrättats enligt artikel 15 i förordning (EU) 2015/1017 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå. Närmare bestämmelser om portalen finns i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942, ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/919 av den 29 maj 2017.

  Enligt genomförandebeslutet måste ditt projekt uppfylla följande villkor för att få publiceras på portalen:
  – Ha en totalkostnad på minst 1 miljon euro.
  – Ingå i något av områdena med högt ekonomiskt mervärde (du kan välja högst två områden).
  – Genomföras i EU och samordnas av ett offentligt eller privat organ som är etablerat i ett EU-land.
  – Väntas starta senast tre år efter publiceringen på portalen (eller redan ha startat).
  – Vara förenligt med all gällande EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.

 • Vem får använda portalen?

  Portalen riktar sig till projektansvariga i EU och internationella investerare. Du måste logga in på portalen för att skicka in ditt projekt och/eller kontakta ansvariga för projekt som redan har publicerats.

 • Vad finns det för koppling mellan portalen och de andra delarna av investeringsplanen för Europa (särskilt Efsi)?

  De tre delarna, som inrättas genom förordning (EU) 2015/1017, är oberoende av varandra. Att publicera ett projekt på EIPP är varken ett krav eller en garanti för att få finansiering från Efsi eller andra EU:s institutioner eller instrument.

 • Måste jag betala en avgift för att skicka in ett projekt?

  Nej. Både offentliga och privata projektansvariga får skicka in och publicera sina projekt gratis.

 • På vilket språk ska jag skicka in mitt projektformulär?

  EIPP finns på alla officiella EU-språk och du kan därför skicka in ditt formulär på något av de språken. Om du skickar in ett projektformulär på ett annat språk än engelska, gör kommissionen utan kostnad en översättning till engelska. Ditt projekt publiceras på EIPP på båda språken. Versionen på originalspråket är den giltiga versionen och den engelska översättningen publiceras enbart i informationssyfte.

 • Får jag publicera ett internationellt projekt på EIPP?

  Ja, på villkor att investeringen görs i alla de angivna EU-länderna. Det är också tillåtet med internationella projekt med länder utanför EU om investeringen, åtminstone till en viss del, görs i ett EU-land.

 • Hur kontrolleras projekten före publiceringen?

  EU-kommissionen kontrollerar att projekten uppfyller kriterierna i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942, ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/919.
  Att ett projekt är publicerat på EIPP ersätter inte på något sätt den vanliga tillbörliga aktsamhet som investerare ska visa innan de fattar ett investeringsbeslut.

 • Tar EU-kommissionen ansvar för uppgifterna om projekten på portalen?

  Nej, de projektansvariga är ansvariga för alla uppgifter om projekten som finns på portalen.

 • Hur länge måste jag vänta på publiceringen?

  Du kan räkna med att ditt projekt publiceras inom 45 arbetsdagar efter att du skickade in det. Hur lång tid det tar beror på hur tydlig projektbeskrivningen är och hur snabbt du skickar in begärd information. Projekten måste beskrivas tydligt och begärda handlingar skickas in så fort som möjligt till EIPP-teamet.

 • Hur länge finns mitt projekt kvar på EIPP?

  Ditt projekt ligger kvar i tre år. Vi ser gärna att de projektansvariga berättar om hur projektet framskrider under den tiden.

 • Kan ett redan publicerat projekt tas bort från portalen?

  Ja, projektet kan tas bort när det har fått tillräcklig finansiering, inte längre uppfyller kriterierna för att få publiceras på portalen eller inte uppfyller användarvillkoren.

2 - LOGIN

 • Varför måste jag logga in på portalen?

  När du loggar in kan du skicka in ditt projekt via nätet och/eller kontakta ansvariga för projekt som redan har publicerats.

 • Hur gör jag för att logga in?

  Klicka på ”Login” på EIPP:s förstasida och gör sedan följande:
  1. Skapa ett EU Login-konto om du inte redan har ett. Det är nödvändigt för att kunna logga in på de webbsidor som sköts av kommissionen.
  2. Ange om du är projektansvarig eller investerare och godkänn användarvillkoren.
  3. Fyll i ”Min profil”.

 • Måste jag ha en särskild webbläsare för att kunna logga in?

  Nej, men försök med en annan webbläsare om du får problem.

 • Varför ska jag ange varför jag är intresserad av EIPP?

  Den första gången du loggar in på EIPP ska du ange om du är intresserad av att lämna in ett projekt eller att investera i ett. Portalen är uppdelad efter intresse. Beroende på vad du anger kommer du antingen till ”För projektansvariga” eller ”För investerare”.

2.1 Min profil

 • Varför måste mejladressen för kontakter vara min jobbmejl?

  Du måste uppge en giltig mejladress till din arbetsplats, eftersom den kommer att användas för att besvara och samordna projektrelaterade förfrågningar och ta emot meddelanden från investerare.
  Om du byter mejladress, uppdatera din profil snarast möjligt. Mejladressen för kontakter publiceras inte på portalen.

 • Vad är skillnaden mellan mejladressen i EU Login och mejladressen för kontakter?

  Mejladressen i EU Login behövs för att logga in på de webbsidor som sköts av kommissionen.
  Kontaktmejladressen som du anger i ”Min profil” kommer att användas för att ta emot information från EIPP-teamet och investerarna. Det kan vara en annan adress än den som du använder för EU Login.

 • Jag är EIPP-kontaktperson för flera organisationer. Vilken ska jag ange i ”Min profil”?

  I ”Min profil” anger du den organisation som du tillhör. Under ”Mina organisationer”anger du uppgifter om de organisationer som du företräder på EIPP.

3 - PROJEKTANSVARIGA

 • Kan vem som helst skicka in ett projekt för publicering på EIPP?

  Den projektansvariga måste vara en juridisk person med säte i ett EU-land och får inte omfattas av ett insolvensförfarande. Enskilda personer eller juridiska personer som är försatta i konkurs, befinner sig i likvidation eller omfattas av liknande förfaranden får inte skicka in projekt till portalen.

 • Får jag kontakta de investerare som finns registrerade på portalen?

  Nej. Som projektansvarig kan du bara kontakta andra ansvariga för projekt som redan finns på portalen.

 • Hur kan EIPP hjälpa mig att öka mina chanser att hitta investerare?

  Målet för EIPP är att ditt projekt ska marknadsföras till investerare i hela världen. För att du ska kunna utnyttja portalen för detta och maximera dina chanser att locka investerare bör du läsa vår nedladdningsbara vägledning. Den innehåller en lista med tips om hur du beskriver och presenterar ditt projekt så att investerarna får den information de är intresserade av. Om du vill ha ytterligare vägledning om hur du ska strukturera ditt projekt har vår EIPP-partner SIF/SOURCE sammanställt frågor som guidar dig genom processen. Gå till frågorna

 • Vad är ”För projektansvariga”?

  Det är den del av portalen där du som projektansvarig kan lägga in nya organisationer och skicka in nya projekt.

 • Vem är ”PAR”?

  Projektets utnämnda ombud (PAR) är den officiella kontaktperson som utsetts av organisationen för att ansvara för informationen om det projekt som ska läggas ut på EIPP. Han eller hon får därför lämna och uppdatera den information som efterfrågas i projektformuläret. Ombudet måste vara samma person som den registrerade användaren i EIPP.

3.1 För projektansvariga – Min organisation

 • Hur registrerar jag min organisation?

  Din organisation registreras automatiskt när du trycker på Skicka-knappen.

 • Vad kan min organisation ha för status?

  Organisationens status i systemet kan vara
  – ”utkast” tills du har lämnat in projektet
  – ”färdig” när du har lämnat in projektet
  – ”bekräftad” när ditt projekt har kontrollerats och din organisation har validerats
  – ”arkiverad” när du fått avslag på publiceringen av ditt projekt och din organisation inte har validerats.

 • Hur lämnar jag in handlingar som EIPP-teamet har begärt in?

  Om du blir ombedd att skicka in kompletterande handlingar ska du ladda upp dem i ditt EIPP-konto i sektionerna om projektet eller organisationen. Det går att ladda upp handlingar när som helst före eller efter att du har skickat in projektet.

 • Vem är organisationens ombud?

  Den person som registrerar organisationen i EIPP. Han eller hon är den enda som har rätt att ändra uppgifterna om organisationen på portalen och bjuda in nya medlemmar.

 • Min organisation finns redan på EIPP. Hur skickar jag in projekt?

  För att kunna lämna in ett projekt som marknadsförs av en organisation som redan finns registrerad på EIPP måste du först få en inbjudan av organisationens ombud att ansluta dig till organisationen. Som ny organisationsmedlem kan du se organisationens uppgifter och skicka in nya projekt. Det är bara organisationens ombud som har rätt att ändra uppgifterna om organisationen.

3.2 För projektansvariga – Mina projekt

 • Vilka uppgifter behövs för att skicka in ett projekt?

  Det går snabbt och enkelt att skicka in ett projekt och du behöver bara fylla i några obligatoriska fält. Du måste ge en tydlig beskrivning av projektet för att fånga intresset hos potentiella investerare. Du behöver inte lämna några konfidentiella uppgifter för att få projektet publicerat på portalen.

 • Hur skickar jag in ett projekt?

  Logga in på EIPP, klicka på ”Lägg till en organisation”och fyll i de obligatoriska fälten.
  Sedan klickar du på ”Lägg till ett projekt”, fyller i de obligatoriska fälten och skickar in projektet. Läs mer på sidan ”Hur laddar jag upp mitt projekt?” på EIPP.

 • Mitt projekt marknadsförs av flera företag. Hur anger jag det på ansökningsformuläret?

  Du kan bara ange en organisation som projektansvarig i ansökningsformuläret. Du kan fylla i uppgifter om partner i fälten ”Beskrivning” eller ”Ytterligare upplysningar”. Dina partner måste samtycka till publiceringen av projektinformation genom att underteckna utnämningsbrevet för ombudet.

 • Vad ska jag skriva i fältet ”Startdatum” om jag ännu inte har något startdatum för mitt projekt?

  Du kan ange det förväntade startdatumet utifrån tillgänglig information. Projektet ska antingen redan vara inlett eller väntas starta inom tre år från inlämningsdagen.

 • Vilken status kan mitt projekt ha?

  Projektets status i systemet kan vara
  – ”utkast” tills du har skickat in projektet
  – ”färdigt” när du har lämnat in projektet
  – ”publicerat” när projektet har publicerats på EIPP
  – ”arkiverat” när du har fått avslag på publiceringen av ditt projekt eller när det måste tas bort från portalen eller dras tillbaka före publiceringen.

 • Kommer alla inlämnade uppgifter att publiceras på portalen?

  Nej, bara uppgifter som är markerade med en ögonikon kommer att publiceras. Kompletterande handlingar som du laddar upp på portalen kommer bara att ses av EIPP-teamet.

 • Vilka handlingar måste jag lämna in för att få projektet publicerat?

  Du måste ladda upp utnämningsbrevet för ombudet. Mallen finns under ”Mallbibliotek” och i projektformuläret när du har sparat projektet. Dessutom kan EIPP-teamet be om ytterligare handlingar.

 • Vad händer om projektet får ett nytt utnämnt ombud?

  Om ombudet ändras måste EIPP-teamet informeras och ett nytt ombud registrera sig som användare i EIPP. Den projektansvariga måste ladda upp ett nytt PAR-brev i EIPP.

3.3 För projektansvariga – Min startsida

 • Vad är ”Min startsida”?

  Det är den del av portalen där du kan se uppgifter om dina projekt, organisationer och begärda åtgärder (t.ex. att du måste göra färdigt projektansökan).

 • Vad kan jag göra på ”Min startsida”?

  Du kan få en översikt över de organisationer och projekt som redan har registrerats (nyckeltal) och nödvändiga övervakningsåtgärder (pågående).

4 - INVESTERARE

 • Måste jag vara registrerad på portalen?

  Ja, som investerare måste du logga in på portalen för att kunna kontakta projektansvariga. Läs mer om hur du loggar in i avsnittet ”LOGIN” i de vanliga frågorna.

 • Hur kontaktar jag en projektansvarig?

  Efter att ha registrerat dig kan du som investerare kontakta de projektansvariga med hjälp av ett kontaktformulär.

 • Vad kan jag göra som investerare?

  Som investerare kan du
  – se listan över publicerade projekt
  – göra egna sökinställningar för att hitta projekt och prenumerera på skräddarsydda nyhetsbrev
  – få veckomeddelanden om nya och uppdaterade projekt
  – kontakta projektansvariga.

 • Vad är ”Min startsida”?

  Det är den del av portalen där du hittar uppgifter om nya projekt och dina sökinställningar.