1. Inledning

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och hur du kan få tillgång till dem och vid behov rätta eller radera dem.

EU-institutionerna värnar om din personliga integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

Det här meddelandet gäller den databehandling som krävs för att portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå (EIPP) ska fungera. EIPP-portalen har skapats av Europeiska kommissionen på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/1017 av den 25 juni 2015 om Europeiska fonden för strategiska investeringar, Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå samt om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 – Europeiska fonden för strategiska investeringar (EUT L 169, 1.7.2015, s. 1). I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942 av den 4 november 2016 (EUT L 299, 5.11.2016, s. 86), ändrat genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/919 av den 29 maj 2017 (EUT L 139, 30.5.2017, s. 78), fastställs specifikationer för EIPP-portalen som en öppen databas för aktuella och potentiella investeringsprojekt i EU.

2. Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Syftet med behandlingen:

Den personal som ansvarar för det praktiska arbetet med EIPP, under ledning av enhetschefen för ECFIN.DDG2.03 (nedan kallad registeransvarig), samlar in och använder dina personuppgifter enbart för att stödja och bidra till förvaltningen av EIPP-portalen i enlighet med artikel 15 i förordning 2015/1017 och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942, i ändrad lydelse.

Rättslig grund för behandlingen:

Databehandlingen är lagenlig eftersom den är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse på grundval av fördragen om Europeiska unionen. Databehandlingen krävs för att driva EIPP-portalen som en allmänt tillgänglig webbportal för investeringsprojekt som fungerar som en plattform för att presentera projekt för potentiella investerare i hela världen, i enlighet med förordning 2015/1017 och kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942. EIPP-portalens viktigaste mål är att främja och påskynda utvecklingen och färdigställandet av investeringsprojekt inom unionen och därigenom bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt, i enlighet med punkt 1 i bilagan till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942.

3. Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

  • Fysiska personers namn.
  • Mejladresser till potentiella investerare och projektansvariga.
  • Ytterligare uppgifter kan lämnas frivilligt i fysiska personers minibiografier (denna funktion i EIPP är helt frivillig).

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna endast så länge som behövs för att uppfylla syftet med insamlingen eller för ytterligare behandling. Personuppgifter om en projektansvarig eller investerare sparas hos ansvarig avdelning i två år efter en uttrycklig begäran om radering eller en automatisk radering av projektet från portalen.

5. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Alla uppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument och uppladdade data) sparas på kommissionens egna servrar eller hos en underleverantör, vars verksamhet måste uppfylla kraven i kommissionens beslut av den 16 augusti 2006 om säkerhetsbestämmelser för kommissionens informationssystem (K(2006)3602).

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i direktiv 95/46/EG.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter och vem får se dem?

Endast den behöriga personal som specificeras nedan har tillgång till dina uppgifter om de behöver dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

  1. Personal i Europeiska kommissionens operativa enheter som arbetar med genomförandet av EIPP och avdelningar som arbetar med övervakning och inspektion i enlighet med EU-rätten (t.ex. internkontroll och internrevision).
  2. Personal från EU-institutionerna och företrädare för medlemsstaterna som arbetar med genomförandet av EIPP i enlighet med artikel 15 i förordning 2015/1017.
  3. Personal från Olaf och kommissionens utrednings- och disciplinbyrå och rättstjänst samt personal från andra generaldirektorat (generalsekretariatet och generaldirektoratet för budget) på begäran om det är nödvändigt för officiella utredningar eller för revisionsändamål.

7. Vilka rättigheter har du?

Enligt förordning (EG) nr 45/2001 har du rätt att kontrollera dina personuppgifter och rätta eller radera dem om de är felaktiga eller ofullständiga. Kontakta i så fall registeransvarig. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter nedan).

8. Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta den registeransvarige.

Registeransvarig:

  • Enhetschefen för DDG2.03, generaldirektoratet för ekonomi och finans (ECFIN), Europeiska kommissionen
  • +352 430 11
  • EIPP@ec.europa.eu

Kommissionens uppgiftsskyddsombud: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Europeiska datatillsynsmannen: edps@edps.europa.eu.

9. Här hittar du mer information

Kommissionens uppgiftsskyddsombud för ett register över all verksamhet där man behandlar personuppgifter: http://ec.europa.eu/dpo-register

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos uppgiftsskyddsombudet med följande referens: DPO-3919-ECFIN