Za vsa druga vprašanja v zvezi s portalom EIPP, se lahko obrnete na našo ekipo EIPP.

Kontakt

1 – SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Kakšen je namen Evropskega portala naložbenih projektov?

  Portal je osrednja stična platforma EU za nosilce projektov in vlagatelje EU. Portal naj bi povečal prepoznavnost obstoječih naložbenih priložnosti EU.

 • Katere projekte objavljate na portalu?

  Evropski portal naložbenih projektov (EIPP) je bil vzpostavljen na podlagi člena 15 Uredbe (EU) 2015/1017 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov. Posebne določbe o portalu EIPP so navedene v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) št. 2016/1942, kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/919 z dne 29. maja 2017.

  V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije mora projekt izpolnjevati naslednje pogoje za objavo na portalu:
  ─ višina njegovih skupnih stroškov je najmanj 1 milijon evrov
  ─ spada v enega vnaprej določenih sektorjev z visoko gospodarsko dodano vrednostjo (nosilci projekta lahko izberejo po dva sektorja na projekt)
  ─ izvaja se na ozemlju Evropske unije, njegov nosilec je pravni subjekt (javni/zasebni), ustanovljen v državi članici EU
  ─ začne se v treh letih po objavi (ali pa se je že začel)
  ─ skladen je z vso veljavno zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo

 • Kdo uporablja portal?

  Evropski portal naložbenih projektov (EIPP) uporabljajo nosilci projektov EU in mednarodni vlagatelji. Prijaviti se morate na portal, da boste lahko oddali projekt oziroma kontaktirali nosilce že objavljenih projektov.

 • Kakšna je povezava med portalom in drugimi deli naložbenega načrta za Evropo, zlasti z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI)?

  Vsi trije ukrepi iz Uredbe (EU) 2015/1017 so med seboj neodvisni. Objava projekta na portalu ni niti pogoj niti jamstvo za podporo sklada EFSI ali drugo finančno pomoč EU.

 • Ali moram plačati pristojbino za objavo projekta?

  Ne. Oddaja in objava projekta sta brezplačni za vse nosilce projektov, javne in zasebne.

 • V katerem jeziku lahko oddam projekt?

  Portal EIPP je na voljo v vseh uradnih jezikih EU in projekte lahko oddate v vseh teh jezikih. Če boste projekt oddali v drugem jeziku in ne v angleščini, bo Evropska komisija poskrbela za brezplačen prevod v angleščino. Projekt bomo objavili na portalu EIPP v obeh jezikih. Izvirna jezikovna različica bo verodostojna različica, angleški prevod bo zgolj informativen.

 • Ali je na portalu EIPP mogoče objaviti čezmejne projekte?

  Da, pod pogojem, da se naložba izvaja v vseh navedenih državah EU. Čezmejni projekti z državami zunaj EU so tudi dovoljeni, če se naložba vsaj delno izvaja v eni od držav EU.

 • Ali so projekti preverjeni pred objavo?

  Komisija preveri, ali projekt izpolnjuje pogoje za sprejem iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1942, kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/919.
  Portal EIPP ni nadomestilo za siceršnji skrbni pregled, ki ga morajo opraviti vlagatelji pred sprejemom odločitve za naložbo.

 • Ali je Evropska komisija odgovorna za informacije o projektu, objavljene na portalu?

  Ne, nosilci projektov so v celoti odgovorni za informacije o projektu, ki se objavijo na portalu.

 • Kako dolgo moram čakati na objavo po oddaji projekta?

  Projekt predvidoma objavimo po 45 delovnih dneh od oddaje projekta. Objava je odvisna od tega, kako jasno ste opisali projekt in kako hitro ste poslali zahtevane informacije. Projekte je treba jasno opisati in ekipi EIPP čim prej oddati zahtevane dokumente.

 • Kako dolgo bo projekt objavljen na portalu EIPP?

  Tri leta. Priporočamo, da nosilci projekta v tem času sporočajo informacije o poteku projekta.

 • Ali se že objavljeni projekt lahko odstrani s portala?

  Da, kadar projekt pridobi potrebno financiranje, kadar projekt ne izpolnjuje več pogojev za sprejem ali v primeru kršitve pogojev za uporabo portala EIPP.

2 – PRIJAVA

 • Zakaj se moram prijaviti na portal EIPP?

  Prijava na portal EIPP omogoča spletno oddajo projektov in/ali stik z nosilci že objavljenih projektov.

 • Kako se prijavim na portal EIPP?

  Ko kliknete gumb Login na domači strani EIPP, so potrebni trije koraki:
  1. ustvarite račun EU LOGIN (če ga še nimate), ki je potreben za prijavo v vse aplikacije, ki jih upravlja Evropska komisija;
  2. izberite svoj osnovni interes na portalu EIPP (bodisi nosilec projekta bodisi vlagatelj) in sprejmite pogoje;
  3. izpolnite razdelek Moj profil.

 • Ali moram za prijavo uporabiti določen brskalnik?

  Ne, vendar uporabite drug brskalnik, če naletite na težave.

 • Kaj pomeni „Moj osnovni interes na portalu EIPP“?

  Samo pri prvi prijavi na portal EIPP boste morali označiti, ali se zanimate za oddajo projekta ali za vlaganje v projekt. Če izberete Nosilec projekta, boste preusmerjeni v razdelek Nosilci projektov, če pa izberete Vlagatelj, boste preusmerjeni v razdelek Vlagatelji.

2.1 Moj profil

 • Zakaj mora biti kontaktni e-naslov službeni e-naslov?

  Kontaktni e-naslov mora biti veljavni službeni e-naslov, saj se bo uporabljal za usklajevanje in odgovarjanje na zahteve, povezane s projektom, in za sprejemanje sporočil vlagateljev.
  Morebitno spremembo e-naslova takoj vpišite v svoj uporabniški profil. Kontaktni e-naslov je zaupna informacija in javnosti ne bo vidna.

 • Kakšna je razlika med e-naslovom EU Login in kontaktnim e-naslovom?

  E-naslov EU Login je e-naslov vašega računa EU Login, ta je potreben za prijavo v vse aplikacije, ki jih upravlja Evropska komisija.
  Kontaktni e-naslov, ki ga navedete v razdelku Moj profil, se bo uporabljal za komuniciranje z ekipo EIPP in vlagatelji. Lahko je drugačen od e-naslova za EU Login.

 • Sem kontaktna oseba EIPP za več organizacij. Katero moram navesti v razdelku Moj profil?

  V razdelku Moj profil navedite organizacijo, ki jih pripadate. V razdelku Moje organizacije navedite informacije o organizacijah, ki jih zastopate na portalu EIPP.

3 – NOSILCI PROJEKTOV

 • Kdo lahko odda projekt za objavo na portalu EIPP?

  Nosilec projekta EIPP mora biti pravni subjekt, ustanovljen v eni od držav članic EU, in ne sme biti v insolvenčnem postopku. Posamezniki in pravne osebe, ki so v stečaju, v likvidaciji ali podobnem postopku, ne morejo oddati projekta na portalu.

 • Ali smem kontaktirati vlagatelje, registrirane na portalu?

  Ne. Kot nosilec projekta lahko kontaktirate samo druge nosilce že objavljenih projektov in ne vlagateljev.

 • Kako lahko Evropski portal naložbenih projektov (EIPP) pomaga povečati moje možnosti, da privabim vlagatelje?

  Portal EIPP povečuje prepoznavnost vašega projekta za vlagatelje po vsem svetu. Da bi se to obrestovalo in kar najbolj povečalo možnosti, da privabite vlagatelje, smo pripravili naslednje smernice, ki jih lahko prenesete. To je seznam točk, ki vas vodijo pri opisu in predstavitvi svojega projekta, da bi vlagatelji dobili ključne informacije, ki jih zanimajo. Če potrebujete dodatno pomoč pri strukturiranju svojega projekta, je naš partner SIF/SOURCE zagotovil obsežen nabor vprašanj, ki vas bodo vodila skozi postopek. Na voljo je TUKAJ.

 • Kaj je razdelek Nosilci projektov?

  Nosilci projektov je razdelek na portalu EIPP, namenjen nosilcem projektov: tu vpišejo nove organizacije in oddajo nove projekte.

 • Kaj je P.A.R.?

  Imenovani zastopnik projekta (P.A.R.) je uradna kontaktna oseba, ki jo imenuje organizacija in ki ureja informacije o projektu za objavo na portalu EIPP. Oseba je pristojna za zagotavljanje in posodabljanje informacij, ki se zahtevajo v projektnem obrazcu. Imenovani zastopnik projekta mora biti ista oseba kot registrirani uporabnik na portalu EIPP.

3.1 Nosilec projekta – Moja organizacija

 • Kako prijavim svojo organizacijo?

  Podatki o vaši organizaciji bodo samodejno oddani, ko kliknete Oddaj.

 • Kakšen status ima lahko moja organizacija?

  Status organizacije je lahko:
  – „osnutek“ do oddaje projekta;
  – „popolno“, ko ste projekt oddali;
  – „potrjeno“, ko je bil projekt preverjen in vaša organizacija potrjena;
  – „arhivirano“, ko je objava projekta zavrnjena ali vaša organizacija ni bila potrjena.

 • Kako lahko oddam dokumente, ki jih zahteva ekipa EIPP?

  Če vas zaprosimo za dodatne dokumente, jih naložite v svojem računu EIPP v razdelku s podatki o projektu ali o organizaciji. Dokumente lahko naložite kadarkoli pred oddajo in po oddaji projekta.

 • Kdo je sodelavec organizacije?

  Oseba, ki ustvari organizacijo na portalu EIPP. Samo ta oseba lahko na portalu EIPP spremeni informacije o organizaciji in povabi nove člane, da se pridružijo tej organizaciji na portalu EIPP.

 • Moja organizacija že obstaja na portalu EIPP. Kako lahko oddam projekte?

  Za oddajo projekta, katerega nosilec je organizacija, že registrirana na portalu EIPP, vas mora sodelavec te organizacije najprej povabiti, da se organizaciji pridružite. Kot novi član organizacije imate dostop do njenih informacij in lahko oddate nove projekte. Samo sodelavec organizacije lahko spremeni informacije o organizaciji.

3.2 Nosilec projekta – Moji projekti

 • Katere informacije so potrebne za oddajo projekta?

  Postopek oddaje projekta je hiter in enostaven, obvezno je treba izpolniti le nekaj polj. Projekt je treba jasno opisati, da bo privabil potencialne vlagatelje. Za objavo na portalu ni treba navesti zaupnih informacij.

 • Kako lahko oddam projekt?

  Ko ste se prijavili na portal EIPP, kliknite gumb Dodaj organizacijo in izpolnite obvezna polja.
  Nato kliknite gumb Dodaj projekt, izpolnite obvezna polja in oddajte projekt. Več informacij je na strani Kako dodati projekt na portalu EIPP.

 • Moj projekt ima več nosilcev. Kako lahko to navedem v prijavnem obrazcu?

  V prijavnem obrazcu lahko za nosilca projekta navedete samo eno organizacijo. Informacije o partnerjih lahko vpišete bodisi v polje Opis ali polje Dodatne informacije. Partnerji se morajo strinjati z objavo informacij o projektu, tako da podpišejo obvestilo o imenovanju zastopnika projekta.

 • Kaj vpišem v polje Začetni datum, če še ne vem začetnega datuma projekta?

  Navedete lahko predvideni datum začetka na podlagi razpoložljivih informacij. Izvajanje projekta se je moralo že začeti oziroma se začetek predvideva v treh letih od oddaje projekta za objavo.

 • Kakšen status ima lahko moj projekt?

  Status projekta odraža trenutni status vaše prijave in je lahko:
  – „osnutek“ do oddaje projekta;
  – „oddano“, kadar ste projekt oddali;
  – „objavljeno“, kadar je projekt objavljen na portalu EIPP;
  – „arhivirano“, kadar je bila objava projekta zavrnjena, kadar je bil projekt odstranjen s portala ali umaknjen pred objavo.

 • Ali bodo vse vpisane informacije objavljene na portalu?

  Ne, objavili bomo samo informacije v poljih, označenih z ikonico očesa. Dodatni dokumenti, ki ste jih naložili na portal, bodo na voljo samo ekipi EIPP in ne bodo javno objavljeni.

 • Katere dokumente je treba obvezno priložiti za objavo projekta?

  Naložiti morate obvestilo o imenovanju zastopnika projekta (P.A.R.). Predloga je na voljo v razdelku Predloge in v projektnem obrazcu, ko je ta shranjen. Ekipa EIPP lahko polega tega zahteva dodatne dokumente.

 • In če se spremeni imenovani zastopnik projekta (P.A.R.)?

  Če se imenovani zastopnik projekta spremeni, je treba o tem obvestiti ekipo EIPP. Novi zastopnik se mora nato prijaviti na portal EIPP. Nosilec projekta mora na portal EIPP naložiti obvestilo o imenovanju novega zastopnika.

3.3 Nosilec projekta – Moja nadzorna plošča

 • Kaj je Moja nadzorna plošča?

  Moja nadzorna plošča je razdelek z informacijami o vaših projektih, organizacijah in potrebnih dejanjih (npr. treba je dokončati prijavo projekta)

 • Kaj mi omogoča Moja nadzorna plošča?

  Daje vam pregled nad navedenimi organizacijami in projekti (ključni podatki), vidite lahko dejanja, ki jih morate opraviti (v teku).

4 – VLAGATELJI

 • Ali se moram prijaviti na portal EIPP?

  Da, vlagatelj se mora prijaviti na portalu EIPP, da bi lahko kontaktiral nosilce projektov. Več informacij o prijavi na portal v 2. delu Pogostih vprašanj – LOGIN.

 • Kako lahko kontaktiram nosilca projekta?

  Po prijavi lahko vlagatelj kontaktira nosilce projektov s spletnim obrazcem.

 • Katere funkcije portala lahko uporabljam kot vlagatelj?

  Vlagatelj lahko:
  – pregleduje seznam objavljenih projektov;
  – določi svoje nastavitve iskanja projektov in se naroči na želena obvestila;
  – prejema tedenska obvestila o novih in posodobljenih projektih na portalu;
  – kontaktira nosilce projektov.

 • Kaj je Moja nadzorna plošča?

  Moja nadzorna plošča je razdelek z informacijami o novih objavljenih projektih in vašimi nastavitvami.