• Vse informacije o organizacijah in naložbenih projektih, ki jih Evropska komisija objavlja na evropskem portalu za naložbene projekte (EIPP) (v nadaljnjem besedilu „informacije o projektih“), so objavljene ob predpostavki, da bodo uporabniki pri uporabi portala EIPP ravnali strokovno in previdno.

  • Informacije o projektu tako ne odpravljajo dolžnosti uporabnika, da je pri posameznih naložbenih projektih ustrezno skrben.

  • Komisija ne daje nobenega jamstva ali zagotovila, izrecno ali implicitno, da so informacije o projektu brez napak. Informacije o projektu so na voljo brez kakršnih koli jamstev, pogojev ali poroštva glede njihove točnosti.

  • Komisija izrecno izključuje vsakršno odgovornost za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi jo utrpel uporabnik v zvezi s tem spletiščem ali z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali s posledicami uporabe informacij o projektu, EIPP ali z njim povezanih spletišč in kakršnih koli vsebin, objavljenih na njih, vključno z vsako odgovornostjo glede: izgube dohodka ali prihodka, posla, dobička ali naročil, predvidenih prihrankov, podatkov, slovesa ali dobrega imena ter kakršne koli druge izgube ali škode, ne glede na njen vzrok.

  • Informacije na spletišču so na voljo ob upoštevanju, da Komisija s tem ne nudi strokovnega svetovanja za določen namen.

  • Kot je določeno v členu 15(2) Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov (v nadaljnjem besedilu: Uredba), ni nobene povezave med objavo informacij o projektu, ki je zgolj informativna, in morebitno prihodnjo podporo za projekte, opisano v Uredbi, podporo na podlagi katerega koli drugega instrumenta Unije ali podporo v obliki javnega financiranja.

  • Preden se zanesejo na vsebino, bi morali uporabniki natančno oceniti točnost, popolnost in ustreznost informacij za zadevni namen in uporabo, opraviti običajni skrbni pregled in poiskati strokovno svetovanje, primerno v zadevnih okoliščinah.

  • Omemba Komisije v informacijah o projektu ne pomeni nujno, da je bil v zvezi z zadevnim projektom vzpostavljen stik s pristojnimi službami Komisije.

  • Informacije o projektu lahko vsebujejo mnenja ali priporočila tretjih oseb, ki ne odražajo nujno mnenja Komisije oziroma njene zavezanosti ali spodbujanja k določenemu ravnanju.

  • Povezave na druga spletišča so navedene zaradi njihove primernosti in ne pomenijo odobravanja vsebin na navedenih spletiščih ali katerega koli proizvoda ali storitve organizacij, povezanih s temi spletišči. Pri teh zunanjih virih informacij bi bilo treba predpostavljati, da jih Komisija ne nadzira in ne izvaja skrbnega pregleda. Zato so uporabniki tisti, ki morajo ugotoviti, ali so informacije na teh spletiščih aktualne, točne, zanesljive in pravilne.

  • Ko uporabnik prek EIPP dostopa do informacij o projektu ali drugih informacij, se odpove uveljavljanju vseh pravic do ukrepanja proti Komisiji in opusti kakršne koli zahtevke do Komisije v zvezi z uporabo vsebin, ki so na voljo na spletišču, in/ali zanašanjem nanje.