1. POGOJI

Ta dokument določa pogoje, pod katerimi lahko pravne osebe, ki so nosilci projektov, vlagatelji in drugi registrirani uporabniki spletišča (skupno poimenovanje „registrirani uporabniki“), dostopajo do evropskega portala naložbenih projektov ("EIPP"), ga uporabljajo in tudi same prispevajo informacije. Pred uporabo portala EIPP mora vsak registrirani uporabnik navesti, da je prebral te pogoje, da jih sprejema (vključno z izjavo o varstvu podatkov EIPP, glej točko 9 spodaj) in se bo po njih ravnal. Uporaba portala je možna samo pod pogojem, da se registrirani uporabnik izrecno strinja s temi pogoji. Točke od 5 do 7 pogojev uporabe veljajo samo za registrirane uporabnike, ki želijo predložiti gradivo ali informacije za objavo na portalu EIPP.

2. PODROČJE UPORABE EVROPSKEGA PORTALA NALOŽBENIH PROJEKTOV

Evropski portal naložbenih projektov je vzpostavila Evropska komisija („upravljavec spletišča“) na podlagi Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe [UL L 169, 1.7.2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba]. Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1942 z dne 4. novembra 2016 [UL L 299, 5.11.2016, str. 86], kot je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/919 z dne 29. maja 2017 [UL L 139, 30.5.2017, str. 78; v nadaljnjem besedilu Sklep] – o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/1214 – določa tehnične specifikacije portala EIPP kot transparentne podatkovne baze tekočih in potencialnih naložbenih projektov v Evropski uniji.

Člen 15 Uredbe določa, da je namen objave projektov na portalu EIPP zgolj večja prepoznavnost projektov in vir informacij za vlagatelje ter da objava projektov na portalu ne vpliva na odločitve o dodelitvi podpore posameznim projektom na podlagi Uredbe, na podlagi kakega drugega instrumenta Unije ali z javnim financiranjem.

Registrirani uporabnik potrdi svojo seznanjenost s tem, da objava projekta na portalu EIPP ne pomeni odobritve projekta za prihodnjo javnofinančno podporo (upravljavca spletišča ali iz kakega drugega vira) in da je za pridobitev javnih sredstev treba uporabiti druge ustrezne postopke.

Vsi projekti, ki se upravljavcu spletišča predložijo v objavo, morajo ustrezati merilom za sprejem iz člena 2 Sklepa.

3. REGISTRACIJA IN UPORABNIŠKI PODATKI

Objava projektov na portalu EIPP in uporaba njegovih storitev obveščanja je dovoljena samo registriranim uporabnikom, ki so kot pravna oseba opravili postopek samoregistracije ter navedli zahtevane identifikacijske in kontaktne podatke. Upravljavec spletišča ni odgovoren, če portal kdaj iz kakršnegakoli razloga ni dostopen.

Upravljavec spletišča lahko občasno in brez predhodnega obvestila oziroma utemeljitve omeji dostop do nekaterih strani ali celotnega portala EIPP.

Vsako obvestilo ali sporočilo, ki ga upravljavec spletišča v skladu ali v zvezi s temi pogoji pošlje registriranemu uporabniku, se šteje kot prejeto, kadar ga naslovi na e-poštni naslov, naveden ob registraciji uporabnika. Registrirani uporabnik mora ukreniti vse potrebno, da omogoči prejemanje elektronskih sporočil na navedenem naslovu, in poskrbeti, da je ta dostopen samo pooblaščenim osebam. Za vsa obvestila in sporočila, ki jih registrirani uporabnik pošlje upravljavcu spletišča z navedenega elektronskega naslova, zato velja, da jih je poslal registrirani uporabnik, ki ne more trditi nasprotno. Registrirani uporabnik se lahko obrne na upravljavca spletišča s kakršnokoli informacijo, vprašanjem ali prošnjo, tako da uporabi spletni obrazec (kontaktni obrazec službe za pomoč EIPP) oziroma če obrazec ni na voljo, da piše na elektronski naslov eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Registrirani uporabnik mora sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščeno razkritje svojega uporabniškega imena in gesla, ter mora o morebitnem razkritju gesla nepooblaščenemu uporabniku takoj obvestiti upravljavca spletišča. Upravljavec spletišča lahko kadarkoli onemogoči uporabniško identifikacijsko oznako ali geslo, če meni, da registrirani uporabnik ni ravnal v skladu z določbami teh pogojev. Registrirani uporabnik lahko odgovarja za namerno ali nenamerno razkritje svoje identifikacijske oznake ali gesla tretji osebi v nasprotju s temi pogoji ali če pogoje kakorkoli krši tretja oseba, kar registriranega uporabnika ne razbremenjuje obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev. Registrirani uporabnik mora poskrbeti, da so vse osebe, ki imajo dostop do portala EIPP prek njegove internetne povezave, seznanjene s temi pogoji in jih izpolnjujejo.

4. ODPUSTITEV ODGOVORNOSTI UPRAVLJAVCA SPLETIŠČA

Informacije so na portalu EIPP objavljene brez jamstva, pogojev ali zagotovil glede njihove točnosti. Upravljavec spletišča samo objavi informacije, ki jih predložijo registrirani uporabniki, pod pogojem, da informacije po njegovi lastni presoji izpolnjujejo vsebinske zahteve iz 5. točke, in nima nikakršne druge odgovornosti do registriranih uporabnikov. Upravljavec spletišča zato zavrača vsako odgovornost, ki izhaja iz zanašanja registriranih uporabnikov na te informacije ali kake druge osebe, ki bi bila seznanjena s temi informacijami.

Upravljavec spletišča izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki bi jo utrpel uporabnik v zvezi s portalom EIPP ali v zvezi z uporabo oziroma posledicami uporabe ali nezmožnostjo uporabe portala EIPP, z njim povezanih spletišč in gradiva, objavljenega na njem, ter tudi vsakršno odgovornost za:

 • izgubo dohodka ali prihodka (vključno s predvidenimi prihranki),
 • izgubo posla,
 • izgubo dobička ali naročil,
 • izgubo podatkov,
 • izgubo dobrega imena,
 • kakršnokoli drugo izgubo ali škodo, ki bi kakorkoli nastala bodisi zaradi nedopustnega ravnanja (vključno z malomarnostjo), kršitve pogodbe bodisi česa drugega, tudi če bi bilo predvidljivo.

5. VSEBINSKE ZAHTEVE

Te vsebinske zahteve se uporabljajo za celotno gradivo in informacije, ki jih predložijo registrirani uporabniki za objavo na portalu EIPP („predložene informacije“). Skladnost predloženih informacij z vsebinskimi zahtevami je izključna odgovornost registriranih uporabnikov.

Predložene informacije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti morajo točne (pri navajanju dejstev), predložene v dobri veri (pri navajanju mnenj) in vedno ažurne;
 • predložiti jih mora za to pooblaščena oseba v imenu registriranega uporabnika in po njegovem naročilu;
 • kadar se nanašajo na projekt, morajo zadevati projekte, ki ustrezajo merilom za sprejem iz člena 2 Sklepa;
 • biti morajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Predložene informacije ne smejo:

 • biti sramotilne, grozilne, žaljive, sovražne, hujskaške ali posegati v zasebnost drugega;
 • spodbujati diskriminacije ali nezakonite dejavnosti;
 • kršiti pravic intelektualne lastnine drugih oseb, vključno – a ne zgolj – z avtorsko pravico, pravico podatkovne baze in blagovno znamko;
 • kršiti pravnih obveznosti do tretje osebe, denimo pogodbene obveznosti ali spoštovanja zaupnosti;
 • zadevati projektov, ki vključujejo dejavnosti v zvezi s: strelivom in orožjem, vojaško in policijsko opremo in infrastrukturo (vključno z eksplozivi in športnim orožjem); trgovino z belim blagom in povezanimi infrastrukturo, storitvami in mediji; igrami na srečo in povezano opremo, hoteli z igralnicami; tobakom (proizvodnja, predelava in trženje);
 • biti uporabljene za izdajanje za drugo osebo ali napačno predstavljanje identitete registriranega uporabnika ali povezave z drugo osebo;
 • dajati vtisa, da izvirajo od upravljavca spletišča, če ni tako.

6. OBJAVA, SPREMEMBA IN IZBRIS PREDLOŽENIH INFORMACIJ

Upravljavec spletišča ima vso pravico, da po lastni presoji objavi predložene informacije (razen kadar so v obrazcu vpisane v polje, označeno „neobjavljeno“/„ni za objavo“) ali da v celoti ali delno zavrne objavo predloženih informacij. Upravljavec spletišča lahko v svojih komunikacijskih dejavnostih ponovno uporabi objavljene predložene informacije. Kadar so predložene informacije ali del njih zavarovane s pravicami intelektualne lastnine registriranega uporabnika, registrirani uporabnik da upravljavcu spletišča brezplačno dovoljenje za njihovo objavo. Upravljavec spletišča lahko zavrne objavo predloženih informacij tudi iz pravnih razlogov, zaradi zaščite ugleda in drugih razlogov, registrirani uporabniki pa nimajo pravice zahtevati posebne utemeljitve te odločitve.

Upravljavec spletišča lahko kadarkoli spremeni obliko in tehnične parametre portala EIPP. Po potrebi lahko dostop do portala EIPP začasno ustavi ali ga zapre za nedoločen čas. Gradivo na portalu EIPP je lahko v kateremkoli delu in kadarkoli zastarelo, toda upravljavec spletišča ga ni dolžen posodabljati.

7. PRISTOJBINA ZA OBDELAVO VLOGE

Pristojbine za obdelavo vloge trenutno ni.

8. ZAČASNI IN TRAJNI ODVZEM PRAVIC DOSTOPA

Neupoštevanje teh pogojev lahko privede do takojšnega, začasnega ali trajnega odvzema pravice do uporabe portala EIPP oziroma takojšne, začasne ali trajne odstranitve vseh objav ali gradiva, ki jih je registrirani uporabnik naložil na portal EIPP.

Kadar tretja oseba trdi, da so predložene informacije v nasprotju z vsebinskimi zahtevami, lahko upravljavec spletišča pred sprejetjem kateregakoli zgoraj navedenih ukrepov pozove zadevnega registriranega uporabnika, naj v danem roku predloži pojasnilo.

Upravljavec spletišča zavrača odgovornost za ukrepe v zvezi s kršitvami pogojev uporabe portala. Seznam navedenih ukrepov v teh pogojih ni izčrpen in upravljavec spletišča lahko sprejme katerikoli drug ustrezni ukrep, vključno razkritje takih informacij organom kazenskega pregona ali sodni postopek zoper registriranega uporabnika.

9. VARSTVO PREDLOŽENIH INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

Informacije, ki jih predložijo registrirani uporabniki, zbiramo izključno za uporabo v zvezi s portalom EIPP. Registrirani uporabniki imajo dostop do vseh predloženih informacij in jih lahko kadarkoli izbrišejo. Če portal EIPP ni dostopen (3. točka zgoraj), lahko za izbris svojih informacij zaprosijo po e-pošti upravljavca spletišča in ta bo to nemudoma storil. Informacije, ki so jih registrirani uporabniki predložili v polju obrazca, označenem „neobjavljeno“/„ni za objavo“, upravljavec spletišča obravnava kot zaupne in jih varno shrani na svojih strežnikih ter jih ne razkrije za komercialne namene. To ne vpliva na pravico upravljavca spletišča, da informacije posreduje Evropski investicijski banki in državam članicam EU zgolj za namen podpore in pomoči pri upravljanju portala EIPP v skladu s členom 15 Uredbe. Registrirani uporabniki z uporabo portala EIPP soglašajo s takim ravnanjem.

EIPP zbira in nadalje obdeluje le zelo omejeno količino osnovnih osebnih podatkov fizičnih oseb. Ti podatki se ustrezno varujejo v skladu z zakonodajo, ki se uporablja. Izjava o varstvu podatkov, objavljena na portalu EIPP, ki je vključena s sklicevanjem na te pogoje in je obenem njihov sestavni del, navaja nadaljnje podrobnosti glede varstva podatkov.

10. TEHNIČNE DOLOČBE

Registrirani uporabniki lahko dodajo povezavo na portal EIPP, če to storijo na pravičen in zakonit način, ki ne škoduje ugledu upravljavca spletišča in ga ne izrablja za ekonomsko korist, nikakor pa ne smejo s povezavo nakazovati kakršnekoli povezanosti z upravljavcem spletišča, njegove odobritve ali podpore.

Registrirani uporabniki ne smejo zlorabiti portala EIPP z zavestnim vnašanjem računalniških virusov in drugih škodljivih tehnoloških elementov. Registrirani uporabniki ne smejo poskušati pridobiti nedovoljenega dostopa do portala EIPP ali strežnika, ki gosti portal EIPP, ali kakega drugega strežnika, računalnika in podatkovne baze, povezanih s portalom EIPP. Registrirani uporabniki ne smejo vdirati v sistem portala z napadom za zavrnitev storitve ali napadom za porazdeljeno zavrnitev storitve.

Upravljavec spletišča ni odgovoren za izgubo ali škodo, povzročeno z napadom za porazdeljeno zavrnitev storitve, z virusi ali drugimi škodljivimi tehnološkimi elementi, ki lahko okužijo računalniško opremo, programe, podatke in drugo lastniško opremo registriranih uporabnikov pri njihovi uporabi portala EIPP ali pri prenosu gradiva, objavljenega na portalu ali katerem z njim povezanem spletišču.

11. SPREMEMBE POGOJEV

Upravljavec spletišča lahko kadarkoli spremeni pogoje uporabe portala s spremembo te strani. V tem primeru obvesti registrirane uporabnike, ki morajo spremembe upoštevati, saj so te zanje zavezujoče. Nekatere določbe v teh pogojih lahko nadomestijo določbe ali obvestila, objavljena drugje na portalu EIPP.