Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa portálu EIPP, obráťte sa na tím EIPP uvedený nižšie.

Kontaktujte nás

1 – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 • Aký je účel Európskeho portálu investičných projektov (EIPP)?

  EIPP je ústrednou platformou EÚ na podporu projektov, ktorá má slúžiť ako most medzi predkladateľmi projektov v EÚ a investormi. Cieľom portálu je zviditeľniť existujúce investičné príležitosti v EÚ.

 • Aké typy projektov sa môžu na portáli uverejniť?

  EIPP bol vytvorený na základe článku 15 nariadenia (EÚ) 2015/1017 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov. Konkrétne špecifikácie EIPP sú stanovené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1942 v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/919 z 29. mája 2017.

  V súlade s uvedeným vykonávacím rozhodnutím Komisie môže byť váš projekt uverejnený na portáli EIPP, ak:
  – má celkové náklady vo výške minimálne 1 milión EUR,
  – patrí do jednej z vopred určených oblastí s vysokou ekonomickou pridanou hodnotou (predkladatelia majú možnosť zvoliť si pre jeden projekt až dve odvetvia),
  – sa realizuje na území Európskej únie a je predložený právnickou osobou (verejnou alebo súkromnou) usadenou v členskom štáte EÚ,
  – má predpokladaný začiatok realizácie do troch rokov od predloženia (alebo to musí byť už prebiehajúci projekt),
  – je v súlade s platným právom Únie a právom príslušného členského štátu.

 • Kto môže využívať portál?

  Portál EIPP je určený predkladateľom projektov v EÚ a medzinárodným investorom. Ak chcete predložiť projekt a/alebo kontaktovať predkladateľov projektov, ktoré sú už uverejnené, je potrebné sa prihlásiť na portál.

 • Existuje nejaký vzťah medzi portálom a ostatnými prvkami Investičného plánu pre Európu, najmä Európskym fondom pre strategické investície (EFSI)?

  Všetky tri iniciatívy zriadené podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 sú navzájom nezávislé. Uverejnenie projektu na portáli nie je predpokladom ani zárukou poskytnutia financovania z EFSI, iného nástroja alebo od akejkoľvek inej inštitúcie EÚ.

 • Je predloženie projektu spoplatnené?

  Nie. Predloženie a uverejnenie projektu je bezplatné pre všetkých verejných aj súkromných predkladateľov projektov.

 • V akom jazyku môžem predložiť projekt?

  Portál EIPP je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ a projekty sa môžu predkladať vo všetkých týchto jazykoch. Ak predložíte projekt v inom jazyku ako v angličtine, Európska komisia zabezpečí bezplatný preklad do angličtiny. Projekt bude na portáli EIPP uverejnený v oboch jazykoch. Pôvodná jazyková verzia sa bude považovať za autentickú a anglický preklad bude slúžiť len na informačné účely.

 • Môžu sa na portáli EIPP uverejňovať aj cezhraničné projekty?

  Áno, pod podmienkou, že sa investícia uskutoční vo všetkých uvedených členských štátoch EÚ. Povolené sú aj cezhraničné projekty s tretími krajinami, ak sa investícia aspoň čiastočne uskutoční v jednom z členských štátov EÚ.

 • Ako prebieha preverenie projektu pred uverejnením?

  Európska komisia preverí projekty na základe vstupných kritérií stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1942 v znení vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/919.
  Portál EIPP nemá nahradiť zvyčajnú hĺbkovú analýzu, ktorú musia investori vykonať pred prijatím investičného rozhodnutia.

 • Nesie Európska komisia zodpovednosť za informácie o projekte uverejnené na portáli?

  Nie, za informácie o projekte, ktoré sú uverejnené na portáli, nesú plnú zodpovednosť predkladatelia projektov.

 • Ako dlho mám čakať na uverejnenie svojho projektu od momentu jeho predloženia?

  Po predložení projektu sa váš projekt uverejní po uplynutí 45 pracovných dní. Uverejnenie závisí od toho, ako jasne je projekt opísaný a ako rýchlo sa poskytnú požadované informácie. Projekty by mali byť jasne opísané a požadované dokumenty poskytnuté tímu EIPP v čo najkratšom čase.

 • Ako dlho sa bude môj projekt zobrazovať na portáli EIPP?

  Počas 3 rokov. Odporúčame, aby predkladatelia projektov počas tohto obdobia poskytovali aktuálne informácie o priebehu ich realizácie.

 • Je možné, aby sa už uverejnený projekt z portálu odstránil?

  Áno, ak projekt úspešne získal potrebné finančné prostriedky, ak už viac nespĺňa vstupné kritériá alebo ak neboli dodržané podmienky používania portálu EIPP.

2 - LOGIN

 • Prečo je potrebné prihlásiť sa na portál EIPP?

  Prihlásenie na portál umožňuje predkladať projekty cez internet a/alebo kontaktovať predkladateľov uverejnených projektov.

 • Ako sa prihlásim na portál EIPP?

  Po kliknutí na položku „Login“ na domovskej stránke portálu EIPP treba vykonať tri kroky, aby ste mohli portál používať:
  1. vytvorte si účet EU LOGIN (ak ho ešte nemáte), ktorý sa vyžaduje na prihlásenie do všetkých aplikácií spravovaných Európskou komisiou;
  2. zvoľte svoj prvoradý záujem na portáli EIPP (predloženie projektu alebo investovanie do projektu) a vyjadrite súhlas s podmienkami používania;
  3. vyplňte časť „Môj profil“

 • Je potrebné použiť na prihlásenie konkrétny prehliadač?

  Nie, avšak pri problémoch s prihlásením vyskúšajte iný prehliadač.

 • Čo znamená „Môj prvoradý záujem na portáli EIPP“?

  Iba pri prvom prihlásení na portál EIPP je potrebné uviesť, či máte záujem o predloženie projektu alebo investovanie do projektu. Ak si zvolíte možnosť „predloženie“, budete presmerovaný do sekcie predkladateľa a, ak si zvolíte „investovanie“, budete presmerovaný do sekcie investora.

2.1 Môj profil

 • Prečo treba ako kontaktnú e-mailovú adresu uviesť pracovnú e-mailovú adresu?

  Kontaktná e-mailová adresa musí byť platnou pracovnou e-mailovou adresou, keďže sa bude používať na odpovedanie na žiadosti týkajúce sa projektov a ich koordináciu, ako aj na prijímanie správ od investorov.
  V prípade, že sa e-mailová adresa zmenila, čo najskôr ju aktualizujte vo svojom profile používateľa. Kontaktná e-mailová adresa bude dôvernou informáciou a nebude zverejnená.

 • Aký je rozdiel medzi adresou k účtu EU Login a kontaktnou e-mailovou adresou?

  Adresa k účtu EU Login je e-mailová adresa, ktorá sa vyžaduje na prihlásenie do všetkých aplikácií spravovaných Európskou komisiou.
  Kontaktná e-mailová adresa, ktorú uvediete na stránke „Môj profil“, sa bude používať pri komunikácii s tímom EIPP a investormi. Môže byť iná ako adresa k účtu EU Login.

 • Som kontaktnou osobou pre viaceré organizácie, ktorú z nich mám uviesť v časti „Môj profil“?

  V časti „Môj profil“ uvediete organizáciu, ktorej ste súčasťou. V časti „Moje organizácie“ uvediete údaje o organizáciách, ktoré zastupujete na portáli EIPP pri ich vytváraní.

3 – PREDKLADATELIA

 • Môže o uverejnenie projektu na portáli EIPP požiadať ktokoľvek?

  Predkladateľ projektu EIPP musí byť právnickou osobou usadenou v jednom z členských štátov EÚ a nesmie byť predmetom insolvenčného konania. Jednotlivci a právnické osoby v konkurze, likvidácii alebo podobnom konaní nemôžu na portáli uverejňovať svoje projekty.

 • Môžem kontaktovať investorov, ktorí sú registrovaní na portáli?

  Nie. Predkladateľ môže kontaktovať iba iných predkladateľov projektov, ktoré sú už uverejnené, ale nie investorov.

 • Ako mi môže pomôcť Európsky portál investičných projektov (EIPP) zvýšiť šance na prilákanie investorov?

  EIPP sa zameriava na zviditeľňovanie projektov pre investorov na celom svete. Sme radi, že vám môžeme poskytnúť na stiahnutie usmerňujúci referenčný dokument, ktorý vám pomôže maximalizovať vaše šance na prilákanie investorov. Obsahuje rad bodov, ktoré vám pomôžu opísať a prezentovať váš projekt s cieľom zabezpečiť, aby v ňom boli zahrnuté kľúčové informácie, o ktoré majú investori záujem. Ak máte záujem o ďalšie usmernenia týkajúce sa štruktúrovania vášho projektu, partner portálu EIPP – SIF/SOURCE – vám poskytuje rozsiahly súbor otázok, ktoré vám pri tom pomôžu. Môžete sa k nim dostať TU.

 • Čo je „Sekcia predkladateľa“?

  „Sekcia predkladateľa“ je časť portálu EIPP venovaná predkladateľom projektov, kde sa dajú vytvoriť nové organizácie a predložiť nové projekty.

 • Kto je vymenovaný zástupca projektu (P.A.R.)?

  Vymenovaný zástupca projektu (P.A.R.) je oficiálna kontaktná osoba, ktorú určila organizácia, aby spravovala informácie o projekte, ktoré sa majú uverejniť na portáli EIPP. Táto osoba je oprávnená poskytovať a aktualizovať informácie, ktoré sa vyžadujú vo formulári projektu. Vymenovaný zástupca projektu musí byť tá istá osoba ako registrovaný používateľ na portáli EIPP.

3.1 Sekcia predkladateľa – Moja organizácia

 • Ako môžem predložiť svoju organizáciu?

  Organizácia bude automaticky predložená po kliknutí na tlačidlo Predložiť.

 • Aký stav môže mať organizácia?

  Organizácia môže mať priradené tieto stavy:
  – „koncept“ – pred predložením projektu,
  – „dokončená“ – po predložení projektu,
  – „potvrdená“– po preverení projektu a schválení organizácie,
  – „archivovaná“ – ak bolo uverejnenie projektu zamietnuté a organizácia nebola schválená.

 • Ako môžem predložiť dokumenty, ktoré požaduje tím portálu EIPP?

  Ak máte predložiť doplňujúce dokumenty, mali by ste ich nahrať do svojho účtu EIPP v časti s projektmi alebo s podrobnými informáciami o organizácii. Dokumenty môžete nahrať kedykoľvek pred predložením projektu aj po jeho predložení.

 • Kto je prispievateľ organizácie?

  Osoba, ktorá vytvára organizáciu na portáli EIPP. Prispievateľ je jedinou osobou oprávnenou meniť informácie o organizácii na portáli EIPP a pozvať nových členov, aby do tejto organizácie na portáli vstúpili.

 • Moja organizácia už na portáli EIPP existuje. Ako môžem predložiť projekty?

  Ak chcete predložiť projekt v mene organizácie, ktorá je už na portáli registrovaná, najprv vás musí prispievateľ tejto organizácie pozvať, aby ste sa stali jej členom. Ako nový člen organizácie si budete môcť prezerať informácie o organizácii a predkladať nové projekty. Informácie o organizácii môže meniť iba prispievateľ organizácie.

3.2 Sekcia predkladateľa – Moje projekty

 • Aké informácie sa vyžadujú pri predkladaní projektu?

  Proces predkladania je rýchly a ľahký a treba vyplniť iba niekoľko povinných polí. Projekt musí byť jasne opísaný, aby oslovil možných investorov. Na uverejnenie na portáli nie je potrebné poskytnúť žiadne dôverné informácie.

 • Ako môžem predložiť projekt?

  Po prihlásení sa na portál EIPP kliknite na tlačidlo „Pridať organizáciu“ a vyplňte povinné polia.
  Potom kliknite na tlačidlo „Pridať projekt“, vyplňte povinné polia a predložte projekt. Viac informácií o tom, ako pridať projekt nájdete na webovom sídle EIPP.

 • Môj projekt podporujú viaceré spoločnosti. Ako môžem túto skutočnosť uviesť vo formulári žiadosti?

  Vo formulári žiadosti môže byť ako predkladateľ projektu uvedená iba jedna organizácia. Informácie o predkladateľoch projektu sa poskytujú buď v poli „Opis“ alebo v poli „Doplňujúce informácie“. Partneri musia súhlasiť s uverejnením informácií o projekte podpísaním menovacieho dekrétu vymenovaného zástupcu projektu.

 • Čo mám uviesť v poli „Začiatok projektu“, ak ešte neviem, kedy sa projekt začne?

  Môžete uviesť predpokladaný dátum začiatku projektu na základe dostupných informácii. Projekt by sa už mal začať alebo sa jeho začiatok očakáva do troch rokov od dátumu predloženia projektu na uverejnenie.

 • Aký stav môže mať projekt?

  Stav projektu vyjadruje aktuálny stav spracovania vašej žiadosti a môže byť:
  – „koncept“ – pred predložením projektu,
  – „predložený“ – po predložení projektu,
  – „uverejnený“ – po uverejnení projektu na portáli EIPP,
  – „archivovaný“ – ak bolo uverejnenie projektu zamietnuté, ak bol projekt odstránený z portálu alebo stiahnutý pred uverejnením.

 • Budú všetky poskytnuté informácie uverejnené na portáli?

  Nie, uverejnené budú iba informácie označené ikonou oka. Doplňujúce dokumenty, ktoré nahráte na portál, budú k dispozícii iba pre tím EIPP a nebudú verejne prístupné.

 • Aké povinné dokumenty musím poskytnúť na to, aby mohol byť projekt uverejnený?

  Je potrebné pripojiť menovací dekrét vymenovaného projektového zástupcu (P.A.R.). Vzor sa nachádza v sekcii „Knižnica šablón“ a vo formulári projektu po uložení projektu. Okrem toho si tím EIPP môže vyžiadať doplňujúce dokumenty.

 • Čo je potrebné spraviť pri zmene vymenovaného projektového zástupcu (P.A.R.)?

  V prípade zmeny tejto osoby treba informovať tím EIPP a do systému musí byť zaregistrovaná ako nový používateľ. Predkladateľ projektu musí na portál EIPP nahrať pre nového vymenovaného zástupcu projektu menovací list.

3.3 Sekcia predkladateľa – Môj panel nástrojov

 • Čo je „Môj panel nástrojov“?

  „Môj panel nástrojov“ je časť, kde sa zobrazujú informácie o vašich projektoch, organizáciách a o činnostiach, ktoré treba vykonať (napr. dokončiť žiadosť projektu).

 • Čo môžem robiť na stránke „Môj panel nástrojov“?

  Môžete si spraviť prehľad o už vytvorených organizáciách a projektoch (kľúčové údaje) a sledovať priebeh požadovaných (prebiehajúcich) činností.

4 – INVESTORI

 • Musím sa zaregistrovať na portáli EIPP?

  Áno, ak chce investor kontaktovať predkladateľov, musí sa prihlásiť na portál EIPP. Ďalšie informácie o prihlásení nájdete v časti 2 s názvom LOGIN v časti Najčastejšie otázky.

 • Ako môžem kontaktovať predkladateľa?

  Zaregistrovaný investor môže kontaktovať predkladateľov prostredníctvom dostupného online formulára.

 • Čo môžem robiť ako investor?

  Ako investor môžete:
  – prezerať si zoznam uverejnených projektov,
  – nastaviť si preferencie prehľadávania projektov a prihlásiť sa na odber vybraných informačných bulletinov,
  – dostávať týždenné oznámenia o nových a aktualizovaných uverejnených projektoch,
  – kontaktovať predkladateľov projektu.

 • Čo je „Môj panel nástrojov“?

  „Môj panel nástrojov“ je časť, v ktorej sa zobrazujú informácie o nových uverejnených projektoch a vami nastavené preferencie.