1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Prezentul document stabilește termenii și condițiile în baza cărora entitățile juridice – promotori de proiecte, investitori sau alți utilizatori înregistrați ai site-ului (categorii denumite în continuare „utilizatori înregistrați”) – pot accesa, utiliza și contribui la Portalul european pentru proiecte de investiții, (portalul "PEPI"). Înainte de a utiliza PEPI, utilizatorii înregistrați trebuie să indice că au citit și au acceptat termenii și condițiile (inclusiv declarația de confidențialitate PEPI; a se vedea punctul 9 de mai jos) și că sunt de acord să îi/le respecte. Utilizarea PEPI este condiționată de acceptarea explicită a termenilor și condițiilor de către utilizatorii înregistrați. Punctele 5-7 se aplică numai utilizatorilor înregistrați care furnizează materiale sau informații în vederea publicării lor pe PEPI.

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PEPI

PEPI a fost creat de Comisia Europeană, denumită în continuare „administratorul site-ului”, în baza Regulamentului (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice [JO L 169, 1.7.2015, p. 1; denumit în continuare „regulamentul”]. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1942 a Comisiei din 4 noiembrie 2016 [JO L 299, 5.11.2016, p. 86], astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/919 a Comisiei din 29 mai 2017 [JO L 139, 30.5.2017, p. 78; ambele fiind denumite în continuare „decizia”] – de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/1214 – stabilește specificațiile tehnice ale PEPI ca o bază de date transparentă de proiecte de investiții actuale și potențiale în Uniunea Europeană.

Articolul 15 din Regulament prevede că principalele obiective ale publicării proiectelor pe PEPI sunt vizibilitatea pentru investitori și informarea și că includerea proiectelor în PEPI nu aduce atingere deciziilor cu privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al Uniunii ori pentru finanțare publică.

Utilizatorii înregistrați admit că publicarea proiectelor pe PEPI nu implică faptul că proiectul va beneficia de finanțare publică (din partea administratorului site-ului sau din orice altă sursă) în viitor și că, pentru a solicita finanțare publică, trebuie să urmeze proceduri specifice relevante în acest scop.

Toate proiectele trimise administratorului site-ului spre publicare trebuie să respecte criteriile de admisie prevăzute la articolul 2 al deciziei.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI IDENTIFICAREA

Pentru a putea trimite proiecte pe site-ul PEPI și pentru a folosi serviciile sale de căutare și notificare, utilizatorii trebuie să se autoînregistreze, procedură în cadrul căreia transmit date de contact și informații despre ei ca entitate juridică. Administratorul site-ului nu este responsabil de o eventuală indisponibilitate a PEPI, indiferent de motiv și de durată.

Ocazional, administratorul site-ului poate restricționa, parțial sau integral, accesul la PEPI, fără preaviz și fără justificare.

Se consideră că toatele comunicările sau notificările pe care administratorul site-ului le adresează utilizatorilor înregistrați în legătură cu termenii și condițiile au fost primite de aceștia atunci când au fost trimise pe adresa de e-mail menționată în momentul înregistrării. Utilizatorii înregistrați trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite recepționarea e-mailurilor la această adresă și să se asigure că ele sunt accesibile numai persoanelor autorizate. Prin urmare, se consideră că toate comunicările sau notificările adresate de utilizatorii înregistrați administratorului site-ului prin intermediul acestei adrese de e-mail au fost trimise de către utilizatorii înregistrați, care nu pot susține contrariul. Utilizatorii înregistrați pot contacta administratorul site-ului pentru întrebări, informații sau solicitări completând formularul online (formularul de contact al serviciului de asistență PEPI). Dacă formularul este indisponibil, aceștia pot trimite e-mailuri la adresa eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Utilizatorii înregistrați trebuie să ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni divulgarea neautorizată a numelui de utilizator și a parolei lor. Dacă parola este descoperită de un utilizator neautorizat, utilizatorul înregistrat trebuie să informeze imediat administratorul site-ului. Administratorul site-ului are dreptul de a dezactiva, în orice moment, codul de identificare și parola unui utilizator care, în opinia sa, a încălcat dispozițiile din prezentele condiții. Utilizatorii înregistrați pot fi trași la răspundere pentru divulgarea, intenționată sau din neglijență, a parolei sau a codului lor de identificare către un terț, prin nerespectarea acestor termeni și condiții sau pentru încălcarea acestora de către partea terță, ceea ce nu îi va scuti pe utilizatorii înregistrați de obligațiile care le revin în temeiul prezentelor condiții. Utilizatorii înregistrați au responsabilitatea de a se asigura că toate persoanele care accesează PEPI cu numele de utilizator și parola lor sunt conștiente de acești termeni și condiții și că le respectă.

4. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Informațiile puse la dispoziție prin intermediul PEPI sunt furnizate fără nicio garanție sau condiție cu privire la exactitatea acestora. Administratorul site-ului se limitează la a publica informațiile furnizate de utilizatorii înregistrați, cu condiția ca informațiile, exclusiv la discreția administratorului site-ului, să respecte standardele privind conținutul prezentate în secțiunea 5 de mai jos și nu are nicio altă obligație față de utilizatorii înregistrați. Prin urmare, administratorul site-ului renunță la orice responsabilitate rezultată din recurgerea la aceste informații de către utilizatorii înregistrați sau de către persoanele care pot fi informate cu privire la conținutul lor.

Administratorul site-ului exclude în mod expres orice responsabilitate pentru eventuale pierderi sau daune directe sau indirecte suportate de vreun utilizator în legătură cu PEPI sau cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza ori rezultatele utilizării PEPI, a altor site-uri legate de aceasta și a oricărui material postat pe acestea, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, responsabilitatea pentru:

 • pierderea de venit sau de profit (inclusiv economiile estimate);
 • pierderea unor oportunități de afaceri;
 • pierderea de profituri sau de contracte;
 • pierderea de date;
 • pierderea fondului comercial;
 • alte pierderi sau prejudicii de orice natură, indiferent de cauza acestora și indiferent dacă sunt cauzate de un act ilicit (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau alte cauze, chiar previzibile.

5. STANDARDELE PRIVIND CONȚINUTUL

Aceste standarde se referă la toate materialele sau informațiile pe care utilizatorii înregistrați le prezintă spre publicare pe PEPI (denumite în continuare „informațiile furnizate”), în integralitate. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor înregistrați să se asigure că informațiile furnizate respectă aceste standarde.

Informațiile furnizate trebuie:

 • să fie exacte (dacă acestea expun cifre), să fie furnizate cu bună credință (dacă acestea expun opinii) și să fie la zi în orice moment;
 • să fie furnizate de o persoană care are dreptul să o facă în numele și în contul unui utilizator înregistrat;
 • în măsura în care sunt legate de proiect, să se refere la proiecte care respectă criteriile de admisie prevăzute la articolul 2 al deciziei;
 • să fie conforme cu legislația aplicabilă.

Este interzis ca informațiile furnizate:

 • să conțină material defăimător, amenințător, care incită la ură, provocator și ofensator, care invadează viața privată a altcuiva;
 • să promoveze discriminarea sau orice activitate ilegală;
 • să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale vreunei persoane, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, dreptul asupra bazelor de date sau asupra mărcii comerciale;
 • să fie furnizate prin încălcarea vreunei obligații juridice față de un terț, cum ar fi un drept contractual sau o obligație de încredere;
 • să se refere la proiecte care includ următoarele activități: arme, muniție și echipamente sau infrastructură militară/polițienească (inclusiv explozivi și arme sportive); comerțul sexual și infrastructura, serviciile și mijloacele de comunicare aferente; jocurile de noroc și echipamentul aferent, hoteluri cu cazinouri; tutunul (producție, fabricație, prelucrare și distribuție)
 • să fie utilizate pentru a uzurpa identitatea unei persoane sau pentru a reprezenta în mod greșit identitatea unui utilizator înregistrat sau afilierea cu vreo persoană;
 • să dea impresia că acestea provin de la administratorul site-ului, dacă nu este cazul.

6. PUBLICAREA, MODIFICAREA ȘI ELIMINAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE

Administratorul site-ului are toate drepturile de a publica informațiile furnizate (cu excepția celor introduse în câmpurile marcate ca „nepublicat”/„a nu se publica”) sau de a decide să nu publice, integral sau parțial, informațiile furnizate. Administratorul site-ului va putea apoi reutiliza în activitățile sale de comunicare informațiile transmise publicate. În măsura în care informațiile furnizate sunt protejate integral sau parțial de drepturile de proprietate intelectuală ale unui utilizator înregistrat, respectivul utilizator înregistrat îi acordă administratorului site-ului o licență gratuită pentru publicarea lor. Administratorul site-ului poate refuza publicarea informațiilor furnizate din motive juridice, de reputație sau de alt tip, iar utilizatorii înregistrați nu au dreptul să solicite nicio justificare specifică sau personalizată.

Administratorul site-ului poate modifica structura și parametrii tehnici ai PEPI, în orice moment. Dacă este necesar, administratorul site-ului poate suspenda accesul la PEPI sau îl poate închide definitiv. Toate materialele publicate pe PEPI pot deveni perimate în orice moment, iar administratorul site-ului nu are obligația de a le actualiza.

7. TAXA DE PROCESARE

În prezent nu se percepe nicio taxă de procesare.

8. SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA MATERIALELOR

Nerespectarea acestor termeni și condiții poate conduce la eliminarea imediată, temporară sau permanentă a tuturor materialelor publicate sau încărcate pe PEPI de către un utilizator înregistrat.

Dacă o terță persoană pretinde că au fost furnizate informații care încalcă standardele de conținut, administratorul site-ului poate, înainte de a întreprinde vreuna din acțiunile descrise mai sus, să se adreseze utilizatorului înregistrat pentru a-i solicita clarificări într-un anumit termen.

Administratorul site-ului exclude răspunderea pentru acțiunile întreprinse ca răspuns la încălcarea acestor termeni și condiții. Acțiunile descrise în cadrul acestor termeni și condiții nu sunt exhaustive, iar administratorul site-ului poate lua orice altă măsură adecvată, inclusiv divulgarea unor astfel de informații autoritățile de aplicare a legii sau declanșarea de proceduri juridice împotriva utilizatorului înregistrat.

9. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR ȘI A DATELOR PERSONALE TRANSMISE

Informațiile colectate de la utilizatorii înregistrați sunt utilizate exclusiv în legătură cu PEPI (inclusiv materiale promoționale legate de PEPI). Utilizatorii înregistrați pot accesa și șterge informațiile pe care le-au furnizat, în orice moment. Dacă PEPI nu este disponibil (secțiunea 3 de mai sus), utilizatorii înregistrați îi pot solicita administratorului site-ului, prin e-mail, să șteargă informațiile cu privire la ei, iar administratorul site-ului va răspunde la această solicitare, fără întârzieri nejustificate. Administratorul site-ului păstrează drept confidențiale informațiile pe care utilizatorii înregistrați le-au înscris în câmpurile din formular marcate cu „nepublicat”/„a nu se publica”, le stochează în condiții de siguranță pe propriile servere și nu le divulgă în scopuri comerciale. Nu este afectat dreptul administratorului site-ului de a transfera informații către alte instituții ale UE, către Banca Europeană de Investiții sau către statele membre ale UE, cu unicul scop de a susține și de a contribui la gestionarea PEPI, în conformitate cu articolul 15 din Regulament. Utilizând PEPI, utilizatorii înregistrați acceptă acest tratament al informațiilor.

Portalul PEPI colectează și prelucrează foarte puține date personale ale persoanelor fizice. Acestea sunt protejate corespunzător, în conformitate cu legislația aplicabilă. Declarația de confidențialitate PEPI, care face parte din termeni și condiții, include detalii referitoare la protecția datelor.

10. DISPOZIȚII TEHNICE

Utilizatorii înregistrați pot crea linkuri către pagina de pornire a PEPI, cu condiția să facă acest lucru în mod echitabil și legal și să nu aducă atingere renumelui administratorului site-ului sau să obțină prin el un avantaj comercial. Nu este permis ca aceste linkuri să sugereze existența vreunei forme de asociere, aprobare sau autorizare din partea administratorului site-ului.

Utilizatorii înregistrați nu trebuie să abuzeze de PEPI, recurgând în mod deliberat la introducerea unor viruși sau a altor materiale nocive din punct de vedere tehnologic. Utilizatorii înregistrați nu trebuie să încerce să obțină acces neautorizat la PEPI, la serverul pe care este stocat PEPI sau la orice server, computer sau bază de date conectată la PEPI. Utilizatorilor înregistrați nu li se permite să lanseze un atac de tip refuz serviciu sau un atac DDoS împotriva PEPI .

Administratorul site-ului nu este responsabil pentru eventualele pierderi sau daune cauzate de un atac DDoS, viruși sau alt conținut tehnologic nociv care pot infecta echipamentele informatice, programele de calculator, datele ori materialele pe care le posedă utilizatorii înregistrați ca urmare a faptului că utilizează PEPI sau că au descărcat materiale publicate pe acest portal sau pe orice site conectat la acesta.

11. MODIFICĂRI

Administratorul site-ului poate revizui termenii și condițiile în orice moment, modificând această pagină. În acest caz, utilizatorii înregistrați vor primi o notificare și se presupune că aceștia iau notă de modificările aduse, deoarece acestea sunt obligatorii. În același timp, anumite dispoziții din cadrul acestor termeni și condiții pot fi înlocuite cu alte dispoziții sau anunțuri publicate tot pe PEPI.