• Czy każdy może zgłosić projekt do publikacji na portalu EPPI?

  Promotorem projektu EPPI może być wyłącznie podmiot prawny, który ma siedzibę w jednym z państw członkowskich i nie jest objęty postępowaniem upadłościowym. Projektów do publikacji w portalu nie mogą zgłaszać ani osoby prywatne, ani podmioty prawne w stanie upadłości lub likwidacji bądź podlegające innej podobnej procedurze. Promotorem projektu musi być organizacja należycie uprawniona do reprezentowania projektu.

 • W jakim celu utworzono portal?

  Utworzony przez Komisję portal EPPI ma łączyć projektodawców (promotorów projektów) i inwestorów na całym świecie. Ma on sprzyjać pobudzaniu i przyspieszaniu możliwości inwestycyjnych w UE.

  Portal ma na celu wyeksponowanie istniejących możliwości inwestycyjnych w UE poprzez stworzenie centralnej platformy promowania projektów UE w zharmonizowanym i zorganizowanym formacie.

  Portal EPPI jest częścią planu inwestycyjnego dla Europy oraz jednym z wielu aspektów prowadzonych przez Komisję działań służących ożywieniu unijnych inwestycji.

 • Czy istnieje związek między portalem a pozostałymi instrumentami planu inwestycyjnego dla Europy, zwłaszcza Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)?

  Trzy instrumenty ustanowione na mocy rozporządzenie (UE) nr 2015/1017 są od siebie niezależne. Projekty są publikowane w portalu EPPI w celu przyciągnięcia inwestorów. Opublikowanie projektu w portalu nie jest konieczne w celu otrzymania środków z EFIS, z innego instrumentu bądź od innej instytucji UE ani w żadnym razie tego nie gwarantuje .

 • Kto może korzystać z portalu?

  Portal EPPI jest przeznaczony dla promotorów projektów i inwestorów międzynarodowych.

 • Czy projekty transgraniczne mogą być publikowane w portalu EPPI?

  Tak, pod warunkiem że inwestycji dokonuje się we wszystkich wskazanych krajach UE. Dopuszcza się również publikację projektów transgranicznych z krajami spoza UE, pod warunkiem że, przynajmniej częściowo, dokonuje się inwestycji i przynoszą one korzyści w jednym z państw członkowskich UE.

 • Czy mój projekt zostanie sprawdzony pod kątem jakości przez Komisję Europejską lub przez inny organ jednego z krajów UE?

  Nie. Komisja sprawdza, czy dany projekt spełnia odpowiednie kryteria określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1942 zmienionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/919.
  Publikacji odmawia się, jeśli przekazane informacje są niedokładne lub jeżeli ich publikacja pociąga za sobą ryzyko prawne lub ryzyko utraty reputacji dla Komisji Europejskiej lub państw członkowskich.
  Celem portalu EPPI nie jest zwolnienie inwestorów z obowiązku zachowania należytej ostrożności przed podjęciem decyzji inwestycyjnych. Portal nie przedstawia oferty publicznej dla inwestorów.

 • Czy może się zdarzyć, że już opublikowany projekt zostanie usunięty z portalu?

  Tak, jeżeli uzyskano już konieczne finansowanie dla projektu, jeżeli projekt nie spełnia już kryteriów dotyczących zamieszczenia go na portalu lub jeżeli nie spełniono warunków korzystania z EPPI.

 • Czy Komisja Europejska jest odpowiedzialna za informacje o projektach?

  Nie. Komisja Europejska odpowiada wyłącznie za zarządzanie portalem EPPI.
  Wszelkie treści zamieszczone w portalu są dostarczane przez promotorów projektów. To oni są odpowiedzialni za wszystkie informacje na temat projektów zamieszczonych w portalu.
  Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji Warunki (Terms & Conditions) oraz zastrzeżenie prawne

 • Czy prywatni promotorzy projektów muszą uiścić opłatę za zamieszczenie projektu w EPPI?

  Nie. Zamieszczenie projektu jest bezpłatne dla wszystkich promotorów – publicznych i prywatnych.

 • Kiedy mój projekt będzie widoczny dla inwestorów w portalu EPPI?

  Można oczekiwać, że projekt zostanie opublikowany po upływie 20 dni roboczych od przedłożenia kompletnego formularza projektu. Należy podać jasny opis projektu, a w formularzu w formacie pdf wypełnić wszystkie pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką). Należy również jak najszybciej przesłać zespołowi EPPI wszystkie wymagane dokumenty. Proszę pamiętać, że projekt może zostać opublikowany dopiero po wpłynięciu opłaty (jeżeli opłata jest wymagana).

 • W jakim języku mogę złożyć projekt w portalu EPPI ?

  Akceptujemy projekty we wszystkich językach urzędowych UE. Jeżeli przedłożysz projekt w języku innym niż angielski, Komisja Europejska bezpłatnie dokona jego tłumaczenia na język angielski.
  Projekt zostanie opublikowany w portalu EPPI w obu językach. Za autentyczną uważa się oryginalną wersję językową, tłumaczenie na angielski zamieszczane jest jedynie w celach informacyjnych.

 • Jaki jest minimalny rozmiar projektów udostępnianych w portalu EPPI?

  Całkowity koszt projektu (lub programu składającego się z mniejszych projektów) musi wynosić co najmniej 1 mln euro.
  Jeżeli Twój projekt nie spełnia kryteriów minimalnej wartości, możesz rozważyć połączenie go z podobnymi projektami w innych regionach i tak połączone projekty zgłosić jako większy program.
  W takim przypadku należy upewnić się, że dla programu wyznaczono pojedynczy punkt kontaktowy na potrzeby EPPI, który jest uprawniony do przekazywania informacji.

 • Czy projekty w portalu EPPI powinny zostać zrealizowane w ciągu 3 lat?

  Nie. Zgodnie z kryteriami dotyczącymi zamieszczania w portalu wymagane jest jedynie, aby realizacja projektu rozpoczęła się lub jej rozpoczęcie spodziewane było w ciągu trzech lat od daty zgłoszenia projektu w EPPI. Przyjmowane mogą być projekty jeszcze na etapie planowania.

 • Jak długo mój projekt będzie widoczny w portalu EPPI?

  Przez 3 lata. W tym czasie promotorzy projektów powinni dostarczać aktualnych informacji na temat postępów prac nad ich projektami.

  Po 3 latach można również poprosić o przedłużenie publikacji projektu.

 • Ile projektów można zgłaszać?

  Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych projektów.

 • W jaki sposób zainteresowana strona może skontaktować się z promotorem projektu dostępnego w EPPI?

  Po zarejestrowaniu się w usłudze MyEIPP inwestorzy będą mogli kontaktować się z promotorami przy użyciu formularza dostępnego online. Formularz ten jest dostępny w portalu wraz z nazwą organizacji będącej promotorem projektu; szczegółowe dane kontaktowe nie są udostępniane. Dzięki temu promotorzy projektów mogą uniknąć niechcianych kontaktów.

 • W oparciu o jakie przepisy utworzono portal EPPI?

  Portal EPPI został ustanowiony na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) 2015/1017 o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych.

  Szczegółowe przepisy dotyczące EPPI zawarto w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/919 2016/1942 w sprawie specyfikacji Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i uchylającej decyzję wykonawczą (UE) 2016/1942.