Poniżej można przesłać do zespołu EPPI inne pytania związane z portalem EPPI.

Skontaktuj się z nami

1 - INFORMACJE OGÓLNE

 • Jaki jest cel Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych?

  EPPI to ogólnoeuropejska platforma, która ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między promotorami projektów a inwestorami. Portal ma zwiększyć widoczność istniejących możliwości inwestycyjnych w UE.

 • Jakiego rodzaju projekty mogą zostać opublikowane w portalu?

  Portal EPPI został ustanowiony na mocy art. 15 rozporządzenia (UE) 2015/1017 o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskim Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskim portalu projektów inwestycyjnych. Szczegółowe informacje na temat portalu EPPI określono w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1942, zmienionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/919 z dnia 29 maja 2017 r.

  Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji, aby projekt mógł zostać opublikowany w portalu, musi spełniać następujące kryteria:
  - mieć całkowity koszt wynoszący co najmniej 1 mln euro
  - należeć do jednego z określonych obszarów o wysokiej ekonomicznej wartości dodanej (promotorzy projektów mogą wybrać jeden lub dwa obszary dla każdego projektu)
  - być realizowany na terytorium Unii Europejskiej i promowany przez podmiot prawny (publiczny lub prywatny) mający siedzibę w państwie członkowskim UE
  - jego realizacja powinna rozpocząć się w ciągu trzech lat od zgłoszenia (lub już się rozpoczęła)
  - być zgodny z wszystkimi stosownymi przepisami unijnymi i krajowymi.

 • Kto może korzystać z portalu?

  Portal jest przeznaczony dla promotorów projektów z UE oraz inwestorów międzynarodowych. Aby przedłożyć projekt i/lub nawiązać kontakt z promotorami już opublikowanych projektów, trzeba się zalogować w portalu.

 • Jaki jest związek między portalem a pozostałymi instrumentami planu inwestycyjnego dla Europy (w szczególności EFIS)?

  Trzy instrumenty ustanowione na mocy rozporządzenia (UE) 2015/1017 są od siebie niezależne. Opublikowanie projektu w portalu nie jest konieczne w celu otrzymania środków z EFIS, z innego instrumentu bądź od innej instytucji UE ani w żadnym razie tego nie gwarantuje.

 • Czy trzeba uiścić opłatę za zamieszczenie projektu w EPPI?

  Nie. Zamieszczenie projektu jest bezpłatne dla wszystkich promotorów – publicznych i prywatnych.

 • W jakim języku można przedłożyć projekt?

  Portal jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE i projekty można składać we wszystkich tych językach. W przypadku przedłożenia projektu w języku innym niż angielski, Komisja Europejska bezpłatnie dokona jego tłumaczenia na język angielski. Projekt zostanie opublikowany w portalu EPPI w obu językach. Za autentyczną uważa się oryginalną wersję językową, tłumaczenie na angielski zamieszczane jest jedynie w celach informacyjnych.

 • Czy projekty transgraniczne mogą być publikowane w portalu EPPI?

  Tak, ale pod warunkiem, że inwestycja odbywa się we wszystkich wskazanych krajach UE. Dopuszcza się publikację projektów transgranicznych realizowanych w krajach poza UE, pod warunkiem że, przynajmniej częściowo, dokonuje się inwestycji w jednym z krajów UE.

 • W jaki sposób projekty są weryfikowane przed ich publikacją?

  Komisja Europejska sprawdza, czy dany projekt spełnia odpowiednie kryteria określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1942 zmienionej decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/919.
  Jednak portal EPPI w żadnym razie nie zwalnia inwestorów z obowiązku zachowania należytej ostrożności przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

 • Czy Komisja Europejska jest odpowiedzialna za informacje o projektach opublikowane w portalu?

  Nie. Za informacje o projektach opublikowane w portalu pełną odpowiedzialność ponoszą promotorzy projektów.

 • Jak długo będę musiał czekać na opublikowanie przedłożonego projektu?

  Po wysłaniu projektu możesz się spodziewać, że zostanie on opublikowany po upływie 45 dni roboczych. Termin ten zależy od tego, czy wyraźnie opisałeś swój projekt i jak szybko udzielisz dodatkowych informacji. Projekty muszą być jasno opisane, a wymagane dokumenty powinny być przekazane zespołowi ds. EPPI jak najszybciej.

 • Jak długo mój projekt będzie opublikowany w portalu EPPI?

  Przez trzy lata. W tym czasie promotorzy projektów powinni dostarczać aktualnych informacji na temat postępów prac nad ich projektami.

 • Czy już opublikowany projekt może zostać usunięty z portalu?

  Tak. Może się tak stać w następujących sytuacjach: jeżeli projekt uzyskał niezbędne finansowanie, jeżeli projekt nie spełnia już odpowiednich kryteriów lub jeżeli projekt nie spełnia warunków korzystania z portalu EPPI.

2 - LOGOWANIE

 • Dlaczego powinienem się zalogować w portalu EPPI?

  Zalogowanie w portalu EPPI umożliwia zgłaszanie projektów online oraz nawiązywanie kontaktu z promotorami już opublikowanych projektów.

 • W jaki sposób można się zalogować w portalu EPPI?

  Po naciśnięciu przycisku „Login” na stronie głównej EPPI musisz wykonać trzy czynności:
  1. utworzyć konto EU LOGIN (jeśli jeszcze go nie posiadasz), które jest wymagane, aby się zalogować do wszystkich aplikacji, którymi zarządza Komisja Europejska
  2. zaznaczyć, czy będziesz korzystać z portalu EPPI w charakterze inwestora, czy promotora projektu („Jestem zainteresowany(-a) EPPI przede wszystkim ze względu na”) i zaakceptować warunki ogólne
  3. uzupełnić część „Mój profil”.

 • Czy, aby się zalogować, muszę korzystać z konkretnej przeglądarki?

  Nie, ale jeśli napotkasz trudności, warto rozważyć korzystanie z innej przeglądarki.

 • Co dokładnie oznacza sformułowanie „Jestem zainteresowany(-a) EPPI przede wszystkim ze względu na”?

  W momencie gdy po raz pierwszy będziesz logować się do portalu EPPI, zostaniesz poproszony o zaznaczenie, czy zamierzasz z niego korzystać jako promotor projektu, czy jako inwestor. Jeżeli wybierzesz opcję „Promowanie”, zostaniesz przekierowany do zakładki dla promotorów, jeśli wybierzesz „Inwestowanie”, zostaniesz przekierowany do zakładki dla inwestorów.

2.1 Mój profil

 • Dlaczego jako kontaktowy adres e-mail muszę podać adres służbowy?

  Kontaktowy adres e-mail musi być ważnym adresem służbowym, ponieważ będzie on używany do odpowiadania na zapytania związane z projektami oraz do koordynowania odpowiedzi, to na ten adres będą też wysyłane wiadomości od inwestorów.
  W przypadku zmiany należy jak najszybciej zaktualizować adres w profilu użytkownika. Kontaktowy adres e-mail będzie traktowany jako informacja poufna i nie będzie publicznie widoczny.

 • Jaka jest różnica między adresem EU Login a kontaktowym adresem e-mail?

  Adres EU Login to adres e-mail potrzebny do zalogowania się do Twojego konta EU Login, które jest wymagane, aby się zalogować do wszystkich aplikacji, którymi zarządza Komisja Europejska.
  Na kontaktowy adres e-mail, który podasz na stronie „Mój profil”, będą wysyłane wiadomości od zespołu ds. EPPI oraz od inwestorów. Adres ten może być inny niż adres EU Login.

 • Jestem osobą wyznaczoną do kontaktów w różnych organizacjach – którą z nich muszę podać w zakładce „Mój profil”?

  W zakładce „Mój profil” musisz podać organizację, której jesteś członkiem. W zakładce „Moja organizacja (-e)” musisz podać informacje dotyczące organizacji, które reprezentujesz w portalu EPPI.

3 - PROMOTORZY

 • Czy każdy może zgłosić projekt do publikacji w portalu EPPI?

  Promotorem projektu może być wyłącznie podmiot prawny, który ma siedzibę w jednym z państw członkowskich UE i nie jest objęty postępowaniem upadłościowym. Projektów do publikacji w portalu nie mogą zgłaszać ani osoby prywatne, ani podmioty prawne w stanie upadłości lub likwidacji bądź podlegające innej podobnej procedurze.

 • Czy mogę kontaktować się z inwestorami zarejestrowanymi w portalu?

  Nie. Jako promotor projektu możesz kontaktować się wyłącznie z innymi promotorami projektów, które zostały już opublikowane. Nie możesz natomiast kontaktować się z inwestorami.

 • W jaki sposób portal EPPI może zwiększyć moje szanse na przyciągnięcie inwestorów?

  EPPI ma na celu sprawić, że Twój projekt będzie widoczny dla inwestorów na całym świecie. Abyś zwiększyć szanse na zainteresowanie inwestorów swoim projektem, warto zapoznać się ze wskazówkami poniżej, które są dostępne w formacie do pobrania. Zawierają one listę punktów, które pomogą Ci opisać i zaprezentować swój projekt, tak abyś uwzględnił w nim wszystkie istotne informacje, które mogą zainteresować inwestorów. Jeżeli potrzebujesz dalszych porad na temat tego, jak powinna wyglądać struktura projektu, nasz partner SIF/SOURCE udostępnia obszerny zestaw pytań, które mogą się okazać przydatne. Dostęp do nich możesz uzyskać TUTAJ.

 • Co kryje się za nazwą „Kącik promotora”?

  „Kącik promotora” to przeznaczone dla promotorów projektów strony w portalu EPPI, na których można tworzyć nowe organizacje i przedkładać nowe projekty.

 • Kim jest „upoważniony przedstawiciel projektu” (ang. skrót P.A.R.)?

  Upoważniony przedstawiciel projektu jest oficjalną osobą wskazaną do kontaktu przez organizację w celu zarządzania informacjami dotyczącymi projektu, które mają zostać opublikowane w portalu EPPI. Osoba ta jest upoważniona do przekazywania i aktualizowania informacji wymaganych w formularzu projektu. Upoważniony przedstawiciel projektu musi być tą samą osobą, co zarejestrowany użytkownik w EPPI.

3.1 Kącik promotora - Moja organizacja

 • Jak mogę zgłosić swoją organizację?

  Twoja organizacji zostanie automatycznie zgłoszona po kliknięciu na przycisk „Przedłóż”.

 • Jaki może być status mojej organizacji?

  Status Twojej organizacji może być następujący:
  – „wersja robocza” – do momentu przedłożenia projektu;
  – „zakończono” – po przedłożeniu projektu;
  – „potwierdzono” – kiedy Twój projekt został zweryfikowany, a Twoja organizacja została zatwierdzona;
  – „zarchiwizowano” – kiedy publikacja Twojego projektu została odrzucona, a Twoja organizacja nie została zatwierdzona.

 • W jaki sposób mogę przedłożyć dokumenty, o które poprosił mnie zespół ds. EPPI?

  Jeśli zostaniesz proszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów, załaduj je za pomocą swojego konta EPPI w części dotyczącej projektu lub organizacji. Dokumenty możesz załadować w dowolnym momencie, zarówno przed złożeniem projektu, jak i po jego złożeniu.

 • Kim jest „osoba, która dodaje organizację”?

  Jest to osoba, która dodaje organizację w portalu EPPI. Osoba ta jest jedynym podmiotem uprawnionym do modyfikowania informacji dotyczących danej organizacji w portalu EPPI. Może ona również zapraszać nowych członków do przystąpienia do tej organizacji w portalu EPPI.

 • Moja organizacja już istnieje w portalu EPPI. Jak mogę zgłosić projekty?

  Aby przedłożyć projekt promowany przez organizację, która jest już zarejestrowana w portalu EPPI, musisz najpierw zostać zaproszony przez „osobę, która dodaje organizację” do przystąpienia do tej organizacji. Jako nowy członek organizacji możesz przeglądać informacje o tej organizacji i przedkładać nowe projekty. Jedynie „osoba, która dodaje organizację” może modyfikować informacje na temat tej organizacji.

3.2 Kącik promotora - Moje projekty

 • Jakie informacje trzeba podać przy zgłaszaniu projektu?

  Proces przedkładania projektu nie jest skomplikowany i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić kilka pól obowiązkowych. Projekt musi być jasno opisany, tak aby mógł zwrócić uwagę potencjalnych inwestorów. Nie należy podawać żadnych poufnych informacji, które nie powinny być opublikowane w portalu.

 • Jak mogę przedłożyć projekt?

  Po zalogowaniu się w portalu EPPI kliknij na przycisk „Dodaj organizację” i wypełnij wymagane pola.
  Następnie kliknij na przycisk „Dodaj swój projekt”, wypełnij obowiązkowe pola i przedłóż projekt. Więcej informacji znajdziesz na stronie „Jak dodać swój projekt?” w portalu EPPI.

 • Mój projekt jest promowany przez kilka przedsiębiorstw. Jak mogę to zaznaczyć w formularzu wniosku?

  W formularzu wniosku jako promotor projektu może zostać zaznaczona tylko jedna organizacja. Informacje na temat partnerów można podać w polu „Opis” lub w polu „Dodatkowe informacje”. Partnerzy muszą wyrazić zgodę na opublikowanie informacji o projekcie poprzez podpisanie pisma upoważniającego przedstawiciela projektu.

 • Jaką datę powinienem wskazać w polu „Data rozpoczęcia”, jeżeli nie wiem jeszcze, kiedy rozpocznie się realizacja mojego projektu?

  Możesz podać przewidywaną datę rozpoczęcia na podstawie dostępnych informacji. Realizacja projektu powinna się już rozpocząć lub powinna się rozpocząć w terminie trzech lat od daty jego przedłożenia.

 • Jaki może być status mojego projektu?

  Status projektu oznacza aktualny status Twojego wniosku i może być następujący:
  – „wersja robocza” – do momentu przedłożenia projektu
  – „zakończono” – po przedłożeniu projektu
  – „opublikowano”– gdy projekt został opublikowany w portalu EPPI
  – „zarchiwizowano” – kiedy publikacja Twojego projektu została odrzucona, w przypadku gdy Twój projekt musiał zostać usunięty z portalu lub wycofany przed publikacją.

 • Czy wszystkie podane informacje zostaną opublikowane w portalu?

  Nie. Opublikowane zostaną wyłącznie informacje oznaczone ikoną czerwonego oka. Dodatkowe dokumenty, które zamieściłeś w portalu, będą dostępne jedynie dla zespołu ds. EPPI i nie będą publicznie widoczne.

 • Jakie dokumenty muszę obowiązkowo dostarczyć, aby projekt został opublikowany?

  Będziesz musiał załadować pismo upoważniające przedstawiciela projektu. Wzór będzie dostępny w „Zbiorze formularzy” oraz w formularzu projektu, gdy tylko projekt zostanie zapisany. Ponadto zespół ds. EPPI może poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Co się stanie, jeśli zmieni się upoważniony przedstawiciel projektu?

  W przypadku zmiany upoważnionego przedstawiciela należy powiadomić o tym zespół EPPI, a nowy upoważniony przedstawiciel projektu musi zarejestrować się jako użytkownik w portalu EPPI. Promotor projektu musi załadować w portalu EPPI pismo upoważniające nowego przedstawiciela projektu.

3.3 Kącik promotora - Mój pulpit

 • Co to jest „Mój pulpit nawigacyjny”?

  „Mój pulpit nawigacyjny” oznacza stronę, na której wyświetlają się informacje na temat Twoich projektów, organizacji i wymaganych działań (np. informacja o tym, że wniosek o publikację nie został sfinalizowany).

 • Do czego służy „Mój pulpit nawigacyjny”?

  Na pulpicie możesz przeglądać organizacje i projekty, które zostały już utworzone (najważniejsze dane), jak również monitorować wymagane działania (w toku).

4 - INWESTORZY

 • Czy muszę się rejestrować w portalu EPPI?

  Tak, aby móc skontaktować się z promotorami projektu, inwestor musi się zalogować w portalu EPPI. Więcej informacji na temat tego, jak się zalogować, można znaleźć w części 2. („LOGIN”) najczęściej zadawanych pytań.

 • Jak mogę skontaktować się z promotorem projektu?

  Po dokonaniu rejestracji inwestorzy mogą kontaktować się z promotorami przy użyciu formularza dostępnego online.

 • Co mogę zrobić jako inwestor?

  Jako inwestor możesz:
  – zapoznać się z listą opublikowanych projektów
  – ustawić swoje preferencje wyszukiwania projektów oraz zamówić biuletyny dostosowane do Twoich preferencji
  – otrzymywać cotygodniowe powiadomienia dotyczące nowych i zaktualizowanych opublikowanych projektów
  – kontaktować się z promotorami projektów.

 • Co to jest „Mój pulpit nawigacyjny”?

  „Mój pulpit nawigacyjny” oznacza stronę, na której wyświetlają się informacje na temat nowo opublikowanych projektów oraz Twoich preferencji.