• Wszystkie informacje dotyczące organizacji i projektów inwestycyjnych udostępnianych przez Komisję Europejską w europejskim portalu projektów inwestycyjnych (EPPI) (zwane dalej „informacjami o projektach”) publikowane są przy założeniu, że użytkownicy będą korzystać z portalu EPPI w sposób kompetentny i rozważny.

  • Informacje o projektach nie zwalniają zatem użytkowników portalu z obowiązku zachowania należytej ostrożności w odniesieniu do indywidualnych projektów inwestycyjnych.

  • Komisja nie zapewnia gwarancji bezpośrednich ani domyślnych, że informacje o projektach są pozbawione błędów, nie podejmuje również żadnych działań dotyczących poprawności tych informacji. Informacje o projektach podawane są bez żadnych gwarancji co do ich dokładności.

  • Komisja oświadcza niniejszym, że nie ponosi żadnej odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub w związku z wykorzystywaniem lub niemożnością wykorzystania lub skutkami wykorzystania informacji o projektach, portalu EPPI lub innych stron z nim powiązanych oraz materiałów w nim opublikowanych. Komisja nie ponosi odpowiedzialności m.in. za: utratę dochodu lub dochodów, straty w działalności gospodarczej, utratę zysków lub umów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę reputacji lub wartości firmy oraz za wszelkie inne straty lub szkody, które mogą wystąpić.

  • Materiały na tej stronie internetowej są udostępniane z założeniem, że ich udostępnienie nie oznacza, iż Komisja jest zaangażowana w udzielanie profesjonalnych porad w określonym celu.

  • Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 2015/1017 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych (zwanego dalej „rozporządzeniem”) nie ma związku między publikacją informacji o projektach, dokonywaną wyłącznie w celach informacyjnych, a ewentualnym przyszłym wsparciem dla projektów przewidzianym na podstawie tego rozporządzenia, w ramach innego instrumentu Unii lub finansowania ze środków publicznych.

  • Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów użytkownik powinien uważnie ocenić dokładność, kompletność i trafność informacji pod kątem specyficznych potrzeb i zastosowań, przeprowadzić zwyczajowe analizy oparte na zasadzie należytej staranności i skorzystać z profesjonalnego doradztwa stosownie do konkretnej sytuacji.

  • Wzmianka o Komisji zawarta w informacjach o projektach niekoniecznie oznacza, że doszło do uprzedniego kontaktu z właściwymi służbami Komisji w sprawie danego projektu.

  • Informacje o projektach mogą obejmować opinie lub zalecenia dla stron trzecich, które niekoniecznie są wyrazem poglądów Komisji lub jej poparcia dla konkretnego rozwiązania bądź zachęty z jej strony do przyjęcia takiego rozwiązania.

  • Linki do innych stron internetowych podano wyłącznie dla wygody użytkownika i w żadnym razie nie są one równoznaczne z aprobatą dla treści dostępnych na tych stronach ani jakichkolwiek powiązanych z nimi organizacji, produktów czy usług. Te zewnętrzne źródła informacji znajdują się poza kontrolą Komisji i należy korzystać z nich z należytą ostrożnością. Użytkownicy powinni zatem sprawdzić, czy informacje na tych stronach są aktualne, dokładne, wiarygodne i prawidłowe.

  • Użytkownikom korzystającym z informacji o projektach lub innych informacji dostępnych w portalu EPPI nie przysługuje prawo do wniesienia skargi przeciwko Komisji, a Komisja nie odpowiada za jakiekolwiek roszczenia związane z użyciem materiałów dostępnych na tej stronie lub poleganiem na nich.