Close

JAK PRZEDŁOŻYĆ PROJEKT?

Projekt można przedłożyć przez internet w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej przy pomocy funkcji EIPP (mój EPPI).

Zachęcamy do przedkładania wniosków w języku angielskim. Dzięki temu zostaną one szybciej rozpatrzone.

W przypadku projektów zgłoszonych w języku innym niż angielski Komisja Europejska zapewni bezpłatne tłumaczenie wniosku na język angielski. Zostanie ono opublikowane na portalu wraz z wersją oryginalną.

Przedłożenie projektu w 4 KROKACH

1. Uzupełnij informacje w profilu użytkownika

Aby wypełnić swój wniosek, należy podać wszystkie niezbędne informacje dotyczące profilu użytkownika. Ten krok jest konieczny do wykonania kolejnych kroków przedstawionych na obrazku poniżej.

2. Podaj dane swojej organizacji

Aby dodać swoją organizację, wpisz jej nazwę oraz dane organizacyjne i administracyjne.

Jeśli jako konsultant pracujesz dla wielu organizacji, możesz dodać poszczególne organizacje i zarządzać ich projektami w portalu. W zakładce „Moje organizacje” znajdziesz listę wszystkich dodanych przez siebie organizacji.

3. Utwórz projekt

Aby utworzyć projekt, wypełnij rubryki: opis projektu, finansowanie projektu, strony internetowe, widok mapy i kontakt.

4. Przedłóż projekt

Przed przedłożeniem projektu upewnij się, że wypełniłeś wszystkie pola obowiązkowe. Kliknij na przycisk „Przedłóż”.

Na koniec kliknij na przycisk „Potwierdź”.

Wszystkie projekty, które utworzyłeś, niezależnie od ich statusu, są widoczne w zakładce „Moje projekty”.

Uwaga: przed opublikowaniem informacji o projekcie musisz załączyć, jako upoważniony przedstawiciel projektu, pismo upoważniające.

Co dzieje się po przedłożeniu projektu?

Dokumenty potwierdzające

Kiedy przedłożysz projekt, zespół EPPI zweryfikuje podane informacje.

W trakcie tej kontroli możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje (np. zaktualizowane dane, potwierdzenia, inne dokumenty). Można załączyć dokumenty dodatkowe dotyczące zarówno organizacji, jak i projektów w przeznaczonych do tego celu rubrykach.

Zapraszanie członków

Jeśli jako pierwszy przedłożysz wniosek w imieniu swojej organizacji, będziesz pełnić funkcję „osoby, która dodaje organizację”. Przy użyciu odpowiedniego przycisku można zaprosić więcej osób z tej organizacji. Otrzymają one wiadomość e-mail umożliwiającą im zalogowanie się do portalu. Członkowie organizacji mogą na przykład przedkładać nowe projekty i przeglądać zapisane dane.

Możesz również zapraszać osoby do przeczytania informacji o projekcie. Otrzymają wtedy e-mailem zaproszenie, które będzie zawierać link umożliwiający zalogowanie się. Osoba upoważniona do przeczytania informacji o projekcie ma wyłącznie dostęp do danych dotyczących konkretnego projektu.

Publikacja projektu

Kiedy proces weryfikacji podanych informacji dobiegnie końca i kiedy Twój projekt będzie gotowy do publikacji, zespół EPPI powiadomi Cię o publikacji i o ewentualnych dalszych krokach.

Kryteria, jakie muszą spełniać projekty

Aby zakwalifikować się do publikacji w portalu, projekt (lub program składający się z mniejszych projektów) musi spełniać następujące warunki

 • jego całkowity koszt musi wynosić co najmniej 1 mln euro;
 • musi on należeć do jednego z podanych sektorów określonych jako sektory o wysokiej ekonomicznej wartości dodanej. W odniesieniu do każdego projektu promotorzy mogą wybrać najwyżej dwa sektory z podanego wykazu 25 sektorów;
 • projekt musi być realizowany na terytorium Unii Europejskiej. Projekty transgraniczne z krajami spoza UE mogą również zostać zaakceptowane, pod warunkiem że część całej inwestycji realizowana jest w przynajmniej jednym z państw UE;
 • promotor jest osobą prawną z siedzibą w jednym z państw członkowskich i nie jest objęty postępowaniem upadłościowym;
 • projekt jest zgodny z prawem unijnym i prawem danego państwa członkowskiego i nie stwarza ryzyka pod względem prawa, reputacji ani bezpieczeństwa narodowego dla danego państwa członkowskiego lub Komisji;
 • realizację projektu rozpoczęto lub planuje się jej rozpoczęcie w terminie trzech lat od daty złożenia wniosku w EPPI;
 • projekt jest jasno opisany we wniosku o zamieszczenie projektu w portalu jako projekt inwestycyjny, a informacje zawarte we wniosku są dokładne i określają kwotę finansowania niezbędnego do realizacji projektu.

Sektory działalności

Wiedza i gospodarka cyfrowa

 • Badania, rozwój i innowacje
 • Infrastruktura ICT, w tym sieci szerokopasmowe
 • Inne technologie cyfrowe, w tym treści i usługi

Unia energetyczna

 • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych
 • Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych
 • Efektywność energetyczna
 • Infrastruktura elektroenergetyczna
 • Infrastruktura gazowa
 • Wydobycie i rafinacja paliwa
 • Badania i rozwój w dziedzinie energii

Transport

 • Sieci transeuropejskie
 • Węzły multimodalne
 • Projekty dotyczące mobilności w miastach
 • Nowe technologie i ekologizacja transportu
 • Pojazdy i systemy transportu

Infrastruktura społeczna i inne

 • Kapitał ludzki, kształcenie i szkolenie
 • Zdrowie
 • Sektor kultury i sektor kreatywny
 • Turystyka
 • Infrastruktura społeczna, gospodarka społeczna i solidarna

Zasoby i środowisko

 • Zasoby naturalne
 • Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, leśnictwo i biogospodarka
 • Efektywne gospodarowanie zasobami i ochrona środowiska, niebieska gospodarka
 • Zmiana klimatu

Fundusze dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji

 • MŚP i spółki o średniej kapitalizacji