1. WARUNKI

W niniejszym dokumencie określono warunki, na jakich podmioty prawne będące promotorami projektów, inwestorzy oraz inni zarejestrowani użytkownicy strony internetowej (zwani dalej „zarejestrowanymi użytkownikami”) mogą korzystać z Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych ("EPPI"). Przed rozpoczęciem korzystania z portalu EPPI zarejestrowani użytkownicy muszą potwierdzić, że zapoznali się z warunkami korzystania z portalu (w tym z oświadczeniem o ochronie prywatności w portalu EPPI), akceptują je zob. pkt 9 poniżej) i zobowiązują się ich przestrzegać. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z portalu EPPI, pod warunkiem że jednoznacznie zaakceptują te warunki. Punkty 5–7 poniżej odnoszą się wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników, którzy dostarczają materiały lub informacje, które mają zostać opublikowane w EPPI.

2. CEL PORTALU EPPI

Portal EPPI ustanowiła Komisja Europejska („administrator portalu”) na podsatwie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych [Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1; „rozporządzenie”]. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1942 z dnia 4 listopada 2016 r. [Dz.U. L 299 z 5.11.2016, s. 86] zmieniona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/919 z dnia 29 maja 2017 [Dz.U. L 139 z 30.5.2017, s. 78; zwana „decyzją”] – uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1214 – określa specyfikacje techniczne portalu jako przejrzystej bazy istniejących i potencjalnych przyszłych projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej.

Art. 15 tego rozporządzenia przewiduje, że projekty są udostępniane w EPPI w celach informacyjnych i w celu zapewnienia ich widoczności dla inwestorów. Zamieszczenie projektów w EPPI nie ma wpływu na decyzje o ostatecznym wyborze projektów wspieranych na mocy tego rozporządzenia, w ramach innego instrumentu Unii lub finansowania ze środków publicznych.

Zarejestrowani użytkownicy potwierdzają, że publikacja projektów w EPPI nie oznacza, że projekt w przyszłości otrzyma finansowanie publiczne (od administratora portalu lub z innego źródła) oraz że w celu ubiegania się o finansowanie publiczne należy stosować odrębne procedury.

Wszystkie projekty, które mają zostać opublikowane w portalu, muszą spełniać odpowiednie kryteria określone w art. 2 decyzji.

3. REJESTRACJA I DOKUMENTY

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zgłaszać projekty i korzystać z powiadomień. Podczas rejestracji należy podać dane kontaktowe i informacje o zarejestrowanym użytkowniku jako osobie prawnej. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegoś powodu portal EPPI będzie niedostępny w określonym czasie.

Od czasu do czasu administrator może ograniczyć dostęp do niektórych części lub całego portalu, bez wcześniejszego powiadomienia lub podania uzasadnienia.

Administrator ma obowiązek przesyłania wszelkich wiadomości i powiadomień dotyczących niniejszych warunków na adres elektroniczny podany przez użytkownika podczas rejestracji. W przeciwnym razie mogą one zostać uznane za nieważne. Zarejestrowani użytkownicy muszą zagwarantować, że poczta elektroniczna może być dostarczana na podany adres e-mail, a także, że dostęp do niej mają jedynie osoby upoważnione. W związku z tym również wszelkie wiadomości lub powiadomienia wysłane do administratora portalu przy użyciu podanego adresu e-mail uznaje się za wysłane przez zarejestrowanego użytkownika. W razie pytań zarejestrowani użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem portalu za pomocą formularza on-line (formularz kontaktu z działem pomocy EPPI) lub, jeśli taki formularz nie jest dostępny, za pomocą poczty elektronicznej eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Zarejestrowani użytkownicy muszą podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia nieuprawnionego ujawnienia swojej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli hasło zostałoby ujawnione osobom nieupoważnionym, należy o tym niezwłocznie powiadomić administratora portalu. Administrator portalu w dowolnej chwili może zablokować nazwę użytkownika i hasło, jeśli uzna, że dany użytkownik nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. Zarejestrowani użytkownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu umyślnego lub nieumyślnego ujawniania swojej nazwy użytkownika lub hasła osobom trzecim (co stanowi naruszenie niniejszych warunków) lub w przypadku ich naruszenia przez osoby trzecie (co nie zwalnia zarejestrowanych użytkowników z obowiązków wynikających z niniejszych warunków). Zarejestrowani użytkownicy odpowiadają za zagwarantowanie, że wszystkie osoby, które korzystają z EPPI przy użyciu ich połączenia internetowego, zapoznały się z niniejszymi warunkami oraz ich przestrzegają.

4. ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Informacje o projektach udostępnianych w portalu EPPI podawane są bez żadnych gwarancji co do ich dokładności. Administrator portalu publikuje tylko informacje przekazane przez zarejestrowanych użytkowników, pod warunkiem że informacje te, w jego opinii, spełniają normy określone w punkcie 5 poniżej, oraz nie ma żadnych dalszych zobowiązań wobec zarejestrowanych użytkowników. Administrator portalu zatem nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność informacji podanych przez zarejestrowanych użytkowników.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z portalu EPPI lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z portalu EPPI lub innych stron z nim powiązanych oraz materiałów w nim opublikowanych. Administrator portalu m.in. wyklucza wszelką odpowiedzialność za:

 • utratę dochodu lub dochodów (w tym utratę przewidywanych oszczędności);
 • straty z działalności gospodarczej;
 • utratę zysków lub kontraktów;
 • utratę danych;
 • utratę wartości firmy;
 • wszelkie inne szkody, które wystąpiły z jakiegokolwiek powodu, czy to ze względu na naruszenie zasad (w tym niedbalstwo), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli były możliwe do przewidzenia.

5. NORMY DOTYCZĄCE TREŚCI DOSTĘPNYCH W PORTALU

Normy te mają zastosowanie do wszelkich istotnych informacji lub materiałów, które zarejestrowani użytkownicy udostępniają w portalu EPPI (zwane dalej „przekazanymi informacjami”). Wyłączna odpowiedzialność za zagwarantowanie, że przekazane informacje spełniają te normy, spoczywa na zarejestrowanych użytkownikach.

Przekazane informacje muszą:

 • być dokładne (tzn. odnosić się do faktów), być podawane w dobrej wierze (jeśli odnoszą się do opinii) oraz aktualne w chwili ich podawania;
 • być przekazywane przez osobę, która została do tego upoważniona przez zarejestrowanego użytkownika;
 • dotyczyć projektów spełniających odpowiednie kryteria określone w art. 2 decyzji;
 • być zgodne z obowiązującym prawem.

Przekazane informacje nie mogą:

 • zawierać jakichkolwiek treści obraźliwych, nienawistnych, upokarzających, o charakterze groźby lub naruszających czyjąś prywatność;
 • promować dyskryminacji lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;
 • naruszać praw własności intelektualnej, m.in. w zakresie praw autorskich, praw do bazy danych lub znaków towarowych;
 • naruszać jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec stron trzecich, takich jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
 • dotyczyć projektów odnoszących się do: broni i amunicji, sprzętu wojskowego i policyjnego, infrastruktury wojskowej i policyjnej (w tym materiałów wybuchowych i broni sportowej); handlu w celach seksualnych i związanych z nim infrastruktury, usług i mediów; gier hazardowych i związanego z nimi sprzętu oraz hoteli z prywatnym kasynem; tytoniu (produkcja, wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucja);
 • być wykorzystane do podszywania się pod inną osobę, fałszowania tożsamości zarejestrowanego użytkownika lub jakiejkolwiek przynależności;
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą od administratora portalu (jeśli nie jest to zgodne z prawdą).

6. PUBLIKACJA PRZEKAZANYCH INFORMACJI, ZMIANY W NICH I ICH USUNIĘCIE

Administrator portalu ma prawo do opublikowania przekazanych informacji (chyba że przekazano je w polach oznaczonych jako „niepublikowane” lub „nieprzeznaczone do publikacji”) lub według własnego uznania może odmówić opublikowania, w całości lub w części, przekazanych informacji. Administrator portalu może wykorzystać przekazane informacje do swoich działań komunikacyjnych. Jeśli przekazane informacje lub ich część są chronione prawami własności intelektualnej zarejestrowanego użytkownika, zarejestrowany użytkownik udziela administratorowi portalu bezpłatnej licencji na opublikowanie tych informacji. Administrator portalu może odmówić publikacji przekazanych informacji ze względów prawnych, wizerunkowych lub innych, a zarejestrowani użytkownicy nie mają prawa domagać się żadnego szczególnego lub indywidualnego uzasadnienia.

Administrator portalu w dowolnej chwili może zmienić układ i parametry techniczne portalu EPPI. Jeśli zajdzie taka potrzeba, administrator może również zawiesić dostęp do portalu EPPI lub definitywnie go zamknąć. Materiały publikowane w EPPI mogą być nieaktualne, a administrator portalu nie jest zobowiązany do ich aktualizacji.

7. OPŁATA MANIPULACYJNA

Obecnie nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.

8. ZAWIESZENIE I ODEBRANIE DOSTĘPU

Nieprzestrzeganie niniejszych warunków może skutkować bezzwłocznym, czasowym lub stałym odebraniem prawa do korzystania z EPPI bądź bezzwłocznym, czasowym lub definitywnym usunięciem materiałów zamieszczanych w EPPI przez zarejestrowanego użytkownika.

W przypadku gdy osoba trzecia twierdzi, że przekazane informacje zostały przedłożone z naruszeniem norm dotyczących treści dostępnych w portalu, administrator portalu może, przed podjęciem jakichkolwiek działań opisanych powyżej, zwrócić się do zarejestrowanego użytkownika o dostarczenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte w związku z naruszeniem niniejszych warunków. Rozwiązania opisane w niniejszych warunkach nie są wyczerpujące; administrator portalu może podjąć wszelkie inne stosowne działania, w tym ujawnić takie informacje organom ścigania lub wszcząć postępowanie sądowe przeciwko zarejestrowanemu użytkownikowi.

9. OCHRONA PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

Wyłącznym celem gromadzenia informacji od zarejestrowanych użytkowników jest ich wykorzystanie w związku z portalem EPPI (w tym materiałów promocyjnych związanych z EPPI). Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do wszystkich przekazanych przez siebie informacji i w każdej chwili może je usunąć. W przypadku gdyby portal EPPI był niedostępny (zob. pkt 3 powyżej), zarejestrowany użytkownik może zwrócić się e-mailem do administratora portalu o usunięcie informacji o nim, a administrator portalu musi to niezwłocznie uczynić. Informacje na temat zarejestrowanych użytkowników, które dostarczono w polach oznaczonych jako „niepublikowane” lub „nieprzeznaczone do publikacji”, są traktowane przez administratora portalu jako poufne, są bezpiecznie przechowywane na serwerach administratora i nie są wykorzystywane do celów handlowych. Nie ma to wpływu na prawo administratora portalu do przekazywania wszelkich informacji innym instytucjom UE, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu lub państwom członkowskim UE wyłącznie w celu wspierania i uczestniczenia w zarządzaniu EPPI zgodnie z art. 15 rozporządzenia. Korzystając z portalu EPPI, zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na takie traktowanie informacji.

EPPI gromadzi i przetwarza podstawowe dane osobowe osób fizycznych tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Dane te podlegają odpowiedniej ochronie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Opublikowane Oświadczenie o ochronie prywatności w portalu EPPI, do którego w niniejszych warunkach się odsyła i które stanowi ich część, określa dalsze szczegóły związane z ochroną danych.

10. PRZEPISY TECHNICZNE

Zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać linki do strony głównej portalu EPPI, o ile robią to zgodnie z prawem, bez narażania reputacji administratora portalu i o ile nie robią tego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Zamieszczone linki w żaden sposób nie mogą sugerować, że istnieje jakakolwiek forma stowarzyszenia, zatwierdzenia lub aprobaty ze strony administratora portalu.

Zarejestrowani użytkownicy nie mogą wykorzystywać portalu EPPI w złej wierze, np. umyślnie przesyłać wirusów lub innych materiałów niebezpiecznych pod względem technicznym. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą usiłować uzyskać niedozwolonego dostępu do portalu EPPI, serwera, na którym przechowywany jest EPPI, bądź komputerów lub baz danych połączonych z EPPI. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą atakować EPPI za pośrednictwem ataków typu „odmowa usługi” lub rozproszonych ataków typu „odmowa usługi”.

Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonymi ataki typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi niebezpiecznymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne materiały zarejestrowanych użytkowników, i które wystąpiły na skutek korzystania z portalu EPPI lub pobierania jakichkolwiek materiałów opublikowanych w portalu lub na stronach internetowych z nim powiązanych.

11. ZMIANY

Administrator portalu w dowolnej chwili może dokonać zmian w niniejszych warunkach poprzez aktualizację tej strony. W takim przypadku do zarejestrowanych użytkowników wysyłane jest odpowiednie zawiadomienie. Użytkownicy powinni zapoznać się z tymi zmianami, ponieważ są one dla nich wiążące. Niektóre z postanowień niniejszych warunków mogą zostać zastąpione przepisami lub zawiadomieniami opublikowanymi w portalu EPPI.