1. Inleiding

In deze privacyverklaring leest u waarom en hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u met betrekking tot uw gegevens heeft (inzage, correctie, blokkering enz.).

De Europese instellingen hechten veel belang aan de bescherming en eerbiediging van uw privacy. Op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door deze dienst/toepassing is Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van toepassing.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens die nodig zijn voor de goede werking van het Europees investeringsprojectenportaal (EIPP). Het EIPP werd opgezet door de Europese Commissie op grond van Verordening (EU) nr. 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor strategische investeringen [PB L 169 van 1 juli 2015, blz. 1]. Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942 van de Commissie van 4 november 2016 (PB L 299 van 5 november 2016, blz. 86), als gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 1017/919 van de Commissie van 29 mei 2017 (PB L 139 van 30 mei 2017, blz. 78) definieert de technische specificaties van het EIPP als een transparante databank van huidige en potentiële investeringsprojecten in de Europese Unie.

2. Waarom verwerken we uw gegevens?

Doel van de verwerking:

Het uitvoerend personeel dat het EIPP in de praktijk runt, verzamelt en gebruikt onder toezicht van het hoofd van de eenheid ECFIN.DDG2.03 (de verantwoordelijke voor de verwerking, hierna "gegevensbeheerder" genoemd), uw persoonsgegevens met als enig doel de goede werking mogelijk te maken van het EIPP, als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EU) 2015/1017 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942, als gewijzigd.

Rechtmatigheid van de verwerking:

De verwerking van de gegevens is rechtmatig omdat deze noodzakelijk is voor de vervulling van taken van algemeen belang, op grond van de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, meer in het bijzonder om te zorgen voor de goede werking van het EIPP als openbaar toegankelijk webportaal voor investeringsprojecten om voor deze projecten wereldwijd potentiële investeerders aan te trekken, overeenkomstig Verordening (EU) 2015/1017 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942. Het EIPP dient in de eerste plaats om de ontwikkeling en realisatie van investeringsprojecten in de EU te bevorderen en te versnellen, en aldus een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en de economische groei, zoals beschreven in punt 1 van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1942.

3. Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • namen van natuurlijke personen
  • e-mailadressen van potentiële investeerders en projectontwikkelaars
  • Natuurlijke personen kunnen op vrijwillige basis aanvullende informatie verstrekking in hun minibiografie (een volledig facultatief onderdeel van het EIPP).

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het gestelde doel of de verdere verwerking. Bent u projectontwikkelaar of investeerder, dan bewaart de verantwoordelijke dienst uw gegevens na een uitdrukkelijk verzoek om uw gegevens van het portaal te verwijderen, nog gedurende twee jaar.

5. Hoe beschermen we uw gegevens?

Alle gegevens in elektronisch formaat (e-mails, documenten, geüploade gegevens, enz.) worden opgeslagen op servers van de Europese Commissie of die van haar contractanten, die voldoen aan het besluit van de Europese Commissie van 16 augustus 2006 [C(2006)3602] betreffende de beveiliging van door de Europese Commissie gebruikte informatiesystemen.

Voor contractanten van de Commissie gelden specifieke contractuele bepalingen voor iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, en verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die voortvloeien uit de omzetting van Richtlijn 95/46/EG.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door?

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de hieronder omschreven personeelsleden volgens het "need-to-know"-beginsel. Deze personeelsleden zijn gehouden aan hun statutaire, en waar nodig, aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid.

  1. Medewerkers van uitvoerende diensten van de Europese Commissie die het EIPP runnen en van diensten met een toezichthoudende of controlerende taak op grond van het EU-recht (bijv. interne controle, interne audit)
  2. Medewerkers van EU-instellingen en vertegenwoordigers van de lidstaten die het EIPP runnen in overeenstemming met artikel 15 van Verordening 2015/1017
  3. Personeel van OLAF, IDOC en de Juridische Dienst van de Commissie en personeel van andere DG’s (SG en DG BUDG) op verzoek, wanneer dat noodzakelijk is in het kader van officiële onderzoeken of voor controledoeleinden

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen?

Volgens Verordening (EG) nr. 45/2001 heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren te blokkeren en/of te wissen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn. U kunt van dat recht gebruikmaken door contact op te nemen met de gegevensbeheerder of, in geval van een geschil, de functionaris voor gegevensbescherming en, indien nodig, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (zie punt 8 voor de contactgegevens).

8. Contactgegevens

Heeft u vragen, opmerkingen, bezwaren of een klacht in verband met de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met:

Gegevensbeheerder:

  • Europese Commissie, directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (ECFIN), hoofd van eenheid DDG2.03
  • +352 4301-1
  • EIPP@ec.europa.eu

Functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie (DPO): DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS): edps@edps.europa.eu.

9. Waar vindt u meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie publiceert het register van alle systemen die persoonsgegevens verwerken. Dit register kunt u raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register

Dit systeem is bij de DPO geregistreerd onder nummer: DPO-3919-ECFIN.