• Visa Eiropas Komisijas Eiropas Investīciju projektu portālā (EIPP) sniegtā informācija par organizācijām un investīciju projektiem (turpmāk "projekta informācija") tiek sniegta ar nosacījumu, ka lietotāji EIPP izmanto lietpratīgi un rūpīgi.

  • Projekta informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma rūpīgi pārbaudīt individuālo investīciju projektu.

  • Komisija ne tieši, ne netieši negarantē projekta informācijas nekļūdīgumu un neuzņemas nekādas saistības sakarā ar to. Projekta informācija tiek sniegta bez jebkādām garantijām un nosacījumiem attiecībā uz tās precizitāti.

  • Komisija skaidri izslēdz jebkādu atbildību par jebkādu tiešu, netiešu vai sekojošu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies lietotājiem saistībā ar šo tīmekļa vietni vai tās izmantošanu, vai nespēju to izmantot, vai saistībā ar projekta informācijas, EIPP vai jebkādu ar to saistīto vietņu un jebkādu tajā publiskoto materiālu izmantošanu: ienākumu vai ieņēmumu zaudējumi, komerciāli zaudējumi, peļņas vai līgumu zaudējumi, paredzamo ietaupījumu zaudējumi, datu zaudējumi, reputācijas vai klientūras zaudējumi un jebkādi citi zaudējumi vai kaitējums neatkarīgi no cēloņa.

  • Šīs tīmekļa vietnes saturs tiek sniegts ar nosacījumu, ka Komisija ar to neuzņemas saistības sniegt profesionālus padomus konkrētam mērķim.

  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu (turpmāk "Regula") 15. panta 2. punktā ir noteikts, ka projekta informācijas publicēšana, ko veic informatīvos nolūkos, neskar lēmumus par turpmāku iespējamu atbalstu projektiem saskaņā ar Regulu, jebkādu citu Savienības instrumentu vai publiska finansējuma veidā.

  • Pirms informācijas izmantošanas lietotājiem rūpīgi jānovērtē tās precizitāte, pilnīgums un atbilstība lietotāju konkrētajiem mērķiem un lietojumam, jārīkojas ar pienācīgu rūpību un jālūdz profesionāls padoms lietotāja konkrētajā situācijā.

  • Komisijas pieminēšana projekta informācijā nenozīmē, ka par attiecīgo projektu iepriekš ir notikusi sazināšanās ar Komisijas atbildīgajiem dienestiem.

  • Projekta informācija var ietvert trešo personu uzskatus vai ieteikumus, kuri neatspoguļo Komisijas viedokli un nenozīmē Komisijas saistības vai pamudinājumu konkrēti rīkoties.

  • Saites uz citām tīmekļa vietnēm ir ievietotas ērtības labad, un tās neapstiprina šajās tīmekļa vietnēs ietverto informāciju vai jebkādas ar šīm vietnēm saistītās organizācijas, produktus vai pakalpojumus. Pienācīgas rūpības nolūkos uzskata, ka šie ārējie informācijas avoti ir ārpus Komisijas kontroles. Tādēļ lietotāju pienākums ir pārliecināties par to, vai informācija minētajās tīmekļa vietnēs ir aktuāla, precīza, uzticama un pareiza.

  • Piekļūstot projekta informācijai vai citai informācijai Eiropas Investīciju projektu portālā, lietotājs atsakās no jebkādām tiesībām celt prasību tiesā pret Komisiju un atbrīvo Komisiju no pienākuma atbildēt uz sūdzībām saistībā ar tīmekļa vietnē iekļautās informācijas lietošanu un/vai paļaušanos uz to.