Close

Kā iesniegt projektu?

Izmantojiet funkciju “EIPP”, lai iesniegtu savu projektu tiešsaistē kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Lai atvieglinātu validācijas procesu, ļoti ieteicams veidlapu iesniegt angļu valodā.

Projektiem, kas iesniegti citā valodā, nevis angļu, Eiropas Komisija nodrošinās pieteikuma bezmaksas tulkojumu angļu valodā, kurš būs redzams portālā kopā ar oriģinālu.

4 POSMI projekta iesniegšanai portālā

1. Aizpildiet savu lietotāja profilu

Jums ir jāsniedz visa lietotāja profilā prasītā informācija. Šis etaps ir nepieciešams, lai varētu pāriet pie nākamajiem posmiem, kā norādīts attēlā zemāk.

2. Deklarējiet savu organizāciju

Lai izveidotu organizācijas profilu, ievadiet organizācijas nosaukumu, sīkākas ziņas par organizāciju un administratīvos datus.

Ja esat konsultants vairākām organizācijām, varat izveidot savu klientu organizācijas un sistēmā pārvaldīt to projektus. Visu savu organizāciju sarakstu varat redzēt sadaļā “Mana(s) organizācija(s)”.

3. Izveidojiet savu projektu

Lai izveidotu projektu, aizpildiet sadaļas: projekta apraksts, projekta finansējums, tīmekļa saites, kartes skatījums un kontaktpersona.

4. Iesniedziet projektu

Lai iesniegtu projektu, aizpildiet visus obligātos laukus un noklikšķiniet uz pogas “Iesniegt”.

Kā pēdējo noklikšķiniet pogu “Apstiprināt”.

Visi projekti, kurus esat izveidojis, neatkarīgi no to statusa ir redzami zem “Mani projekti”.

Ņemiet vērā, ka jums pirms projekta galīgās publicēšanas ir jāiesniedz izraudzītā projekta pārstāvja (P.A.R.) iecelšanas vēstule.

Kas notiek ar jūsu projektu pēc iesniegšanas?

Apliecinoši dokumenti

Kolīdz esat iesniedzis savu projektu, EIPP darbinieki sāk tā izvērtēšanu.

Pārbaudes gaitā jums var prasīt, lai iesniedzat papildu informāciju (atjauninājumus, apstiprinājumus, dokumentus u. tml.). Apliecinošos dokumentus organizācijām un projektiem var augšupielādēt attiecīgajās sadaļās.

Dalības uzaicinājumi

Ja būsiet pirmā persona, kas iesniegusi savas organizācijas pieteikumu, jūs būsiet “ieguldījuma sniedzējs organizācijā”. Ar atbilstošo pogu var uzaicināt citus organizācijas locekļus. Jaunie locekļi saņems e-pastu ar informāciju, kas vajadzīga, lai varētu pieteikties portālā. Organizācijas locekļi cita starpā var iesniegt jaunus projektus un redzēt saglabātos datus.

Varat arī uzaicināt citus izlasīt par jūsu projektu. Uzaicinājums tiks nosūtīts pa e-pastu, kurā būs pieteikšanās saite. Projekta lasītājam ir lasīšanas režīma piekļuve attiecīgajam projektam.

Jūsu projekta publicēšana

Kad izvērtēšana būs beigusies un jūsu projekts būs gatavs publicēšanai, EIPP darbinieki jūs informēs par publicēšanu un vajadzības gadījumā arī par veicamajiem papildu pasākumiem.

Projekta atbilstības kritēriji

Lai projekts tiktu pieņemts publicēšanai portālā, tam (vai programmai, kas sastāv no mazākiem projektiem) ir jāatbilst šādiem nosacījumiem

 • projekta minimālās kopējās izmaksas ir 1 miljoni eiro;
 • projekts attiecas uz vienu no iepriekš noteiktajām jomām ar augstu pievienoto vērtību. Projektu virzītāji var norādīt ne vairāk kā divas jomas no iepriekš noteikta 25 jomu saraksta;
 • projekts jāīsteno Eiropas Savienības teritorijā. Pārrobežu projektus ar trešām valstīm arī var apstiprināt ar nosacījumu, ka investīcijas daļēji tiek veiktas vismaz vienā no ES valstīm;
 • projekta virzītājs ir juridiska persona, kas izveidota kādā dalībvalstī, un uz to neattiecas maksātnespējas procedūra;
 • projekts ir saderīgs ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem un nav saistīts ar juridiskiem, reputācijas vai valsts drošības riskiem dalībvalstij vai Komisijai;
 • projekta īstenošana ir sākta vai to ir paredzēts sākt trīs gadu laikā pēc tā iesniegšanas EIPP;
 • projekta pieteikumā projekts ir skaidri aprakstīts kā investīciju projekts, un pieteikumā sniegtā informācija ir precīza un ietver projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma summu.

Ietvertās jomas

Zināšanu un digitālā ekonomika

 • Pētniecība, izstrāde un inovācija
 • IKT, tostarp platjoslas, infrastruktūra
 • Citas digitālās jomas, tostarp saturs un pakalpojumi

Enerģētikas savienība

 • Atjaunojamās enerģijas ražošana
 • Konvencionālās enerģijas ražošana
 • Energoefektivitāte
 • Elektroenerģijas infrastruktūra
 • Gāzes infrastruktūra
 • Degvielas ieguve un rafinēšana
 • Pētniecība un izstrāde enerģētikā

Transports

 • Eiropas transporta tīkls
 • Multimodālie mezgli
 • Pilsētu mobilitātes projekti
 • Jaunas tehnoloģijas un ekoloģiski tīrāks transports
 • Transportlīdzekļi un transporta sistēmas

Sociālā infrastruktūra un citas jomas

 • Cilvēkkapitāls, izglītība un apmācība
 • Veselība
 • Kultūra un radošās nozares
 • Tūrisms
 • Sociālā infrastruktūra, sociālā un solidaritātes ekonomika

Resursi un vide

 • Dabas resursi
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība, mežsaimniecība un bioekonomika
 • Resursefektivitāte un vides aizsardzība, jūras nozaru ekonomika
 • Klimata pārmaiņas

Finansējums MVU un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem

 • Rūpniecība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un vidējas kapitalizācijas uzņēmumiem