• Visa informacija apie organizacijas ir investicinius projektus, kurią Europos Komisija skelbia Europos investicinių projektų portale (EIPP) (toliau – projektų informacija), teikiama laikantis nuostatos, kad EIPP naudotojai ją sugebės patys įvertinti ir bus atidūs.

  • Dėl projektų informacijos pateikimo naudotojai neatleidžiami nuo pareigos kruopščiai susipažinti su konkrečiu investiciniu projektu ir jį įvertinti.

  • Komisija nesuteikia jokios garantijos ir jokio oficialaus patvirtinimo, nei aiškiai išreikšto, nei numanomo, kad projektų informacijoje nėra klaidų. Projektų informacija teikiama be jokių tikslumo garantijų, sąlygų ar užtikrinimo.

  • Komisija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius arba netiesioginius nuostolius arba žalą, kuriuos naudotojas patyrė dėl šios interneto svetainės arba dėl naudojimosi projektų informacija, EIPP ar kokiomis nors kitomis su juo susietomis svetainėmis bei bet kokia jose paskelbta medžiaga, negebėjimo jais pasinaudoti arba naudojimosi padarinių, be kita ko, jokios atsakomybės be jokių apribojimų už: negautas pajamas arba įplaukas, verslo nuostolius, negautą pelną arba nesudarytas sutartis, nerealizuotą numatytą lėšų ekonomiją, prarastus duomenis, reputaciją ar prestižą ir bet kokius kitus nuostolius arba žalą, neatsižvelgiant į jų priežastis.

  • Medžiaga šioje svetainėje pateikiama laikantis nuostatos, kad Komisija neįsipareigoja teikti profesionalių konsultacijų konkrečiam tikslui.

  • Kaip nustatyta 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo (toliau – reglamentas) 15 straipsnio 2 dalyje, nėra jokio ryšio tarp projektų informacijos, kuri skirta tik informacijai, paskelbimo ir bet kokios galimos paramos aprašytiems projektams, kuri ateityje gali būti teikiama pagal reglamentą, kokį nors kitą Europos Sąjungos dokumentą arba naudojant viešąjį finansavimą.

  • Prieš pasikliaudami skelbiama medžiaga naudotojai turėtų rūpestingai įvertinti informacijos tikslumą, išsamumą ir tinkamumą jų konkretiems tikslams ir poreikiams, būti atidūs ir atsargūs bei gauti profesionalią konsultaciją, pritaikytą jų konkrečioms aplinkybėms.

  • Komisijos minėjimas kokioje nors projektų informacijoje nebūtinai reiškia, kad dėl konkretaus projekto su Komisijos kompetentingomis tarnybomis jau buvo užmegztas ryšys.

  • Į projektų informaciją gali būti įtraukta trečiųjų šalių pateikta nuomonė arba rekomendacijos, kurios nebūtinai atitinka Komisijos nuomonę arba rodo jos įsipareigojimą ar skatinimą imtis konkrečių veiksmų.

  • Nuorodos į kitas interneto svetaines pateikiamos dėl patogumo. Tai nereiškia pritarimo jose skelbiamai medžiagai arba kokiai nors susijusiai organizacijai, produktui ar paslaugai. Rūpestingai vertinant informaciją į šiuos išorinius informacijos šaltinius turėtų būti žiūrima kaip į nekontroliuojamus Komisijos, todėl patys naudotojai privalo įsitikinti, ar tose svetainėse skelbiama informacija yra nepasenusi, tiksli, patikima ir teisinga.

  • Kiekvienas naudotojas, naudodamasis Europos investicinių projektų portalu projektų informacijai arba bet kokiai kitai informacijai gauti, atsisako bet kokių žalos atlyginimo iš Komisijos teisių ir atleidžia Komisiją nuo bet kokių reikalavimų, susijusių su medžiagos, gautos naudojantis šia svetaine, naudojimu ir rėmimusi ja.