Close

Kaip pateikti projektą?

Savo projektą galima pateikti elektroniniu būdu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, naudojantis funkcija „EIPP“.

Kad jūsų paraiškos procesas būtų paprastesnis, labai rekomenduotina ją pateikti anglų kalba.

Jeigu projektas pateikiamas ne anglų kalba, Europos Komisija nemokamai parengs jūsų paraiškos vertimą į anglų kalbą, kuris taip pat bus paskelbtas portale kartu su projektu originalo kalba.

4 ŽINGSNIAI, kaip pateikti projektą portale

1. Užpildykite naudotojo profilį

Pildant projekto paraišką reikia nurodyti visą būtiną naudotojo profilio informaciją. Šis žingsnis privalomas, kad galima būtų atlikti tolesnius veiksmus, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

2. Deklaruokite savo organizaciją

Norint sistemoje sukurti savo organizaciją, reikia įrašyti organizacijos pavadinimą ir jos bei administracinius duomenis.

Jeigu esate kelioms organizacijoms dirbantis konsultantas, galite sistemoje sukurti savo klientų organizacijas ir tvarkyti jų projektus. Visų savo organizacijų sąrašą galima peržiūrėti kortelėje „Mano organizacija (-os)“.

3. Sukurkite projektą

Projektui sukurti reikia užpildyti projekto aprašo, projekto finansavimo, interneto nuorodų ir kontaktų skyrius.

4. Pateikite savo projektą

Teikiant projektą turi būti užpildyti visi privalomi laukeliai. Po to spustelėkite mygtuką „Pateikti“.

Galiausiai, spustelėkite mygtuką „Patvirtinti“.

Visi jūsų sukurti projektai, nepriklausomai nuo būsenos, matomi skyriuje „Mano projektas (-ai)“.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš galutinį projekto paskelbimą reikia pateikti projekto paskirtojo atstovo (P.A.R.) skiriamąjį raštą.

Kas su projektu vyksta po to, kai jis pateikiamas?

Patvirtinamieji dokumentai

Kai pateikiate projektą, EIPP grupė pradeda jo patikrą.

Patikros metu jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos (pvz., atnaujintų duomenų, patvirtinimų, dokumentų ir t. t.). Tiek su organizacija, tiek su projektu susijusius patvirtinamuosius dokumentus galima įkelti atitinkamuose skyriuose.

Narių kvietimas

Jeigu būsite pirmas savo organizacijos paraišką pateikęs asmuo, jums bus priskirtas organizacijos atstovo vaidmuo. Papildomų organizacijos narių galima pakviesti naudojant atitinkamą mygtuką. Nauji nariai gaus e. laišką, suteikiantį jiems galimybę prisijungti prie portalo. Organizacijos nariai, be kita ko, gali teikti naujus projektus arba susipažinti su išsaugotais duomenimis.

Taip pat galite pakviesti asmenis skaityti apie jūsų projektą. Jiems e. paštu bus nusiųstas kvietimas su prisijungimo nuoroda. Projekto skaitytojas turi tik skaitymo prieigą prie konkretaus projekto.

Projekto paskelbimas

Kai patikra bus baigta ir jūsų projektas parengtas skelbti, EIPP grupė jus informuos apie paskelbimą ir tolesnius veiksmus, jeigu jų reikės.

Projektų tinkamumas

Portale bus skelbiami projektai (arba programos, kurias sudaro mažesni projektai), jeigu

 • jų minimali bendra suma yra 1 mln. EUR;
 • projektai yra vykdomi iš anksto nustatytuose didelės papildomos ekonominės naudos teikiančiuose sektoriuose. Iš 25 pateiktų sektorių sąrašo projektų rengėjai vienam projektui gali pasirinkti ne daugiau kaip du sektorius;
 • projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos teritorijoje. Tarpvalstybiniai projektai, vykdomi kartu su ES nepriklausančiomis šalimis, taip pat gali būti priimami, jeigu dalis bendros investicijos yra vykdoma bent vienoje ES valstybėje narėje.
 • projekto rengėjas yra valstybėje narėje įsisteigęs juridinis asmuo, kuriam nėra iškelta nemokumo byla;
 • projektas atitinka Sąjungos teisę ir atitinkamos valstybės narės teisę ir dėl jo valstybei narei arba Komisijai nekyla teisinė rizika, rizika reputacijai arba nacionaliniam saugumui;
 • projektas buvo pradėtas įgyvendinti arba tikimasi, kad bus pradėtas įgyvendinti, per trejus metus nuo projekto pateikimo EIPP dienos;
 • projekto paraiškoje projektas yra aiškiai nurodytas kaip investicinis projektas, paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir yra nurodyta finansavimo, reikalingo projektui vykdyti, suma.

Tiksliniai sektoriai

Žinių ir skaitmeninė ekonomika

 • Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos
 • IRT infrastruktūra, įskaitant plačiajuostį ryšį
 • Kita skaitmeninė infrastruktūra, įskaitant turinį ir paslaugas

Energetikos sąjunga

 • Energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų išteklių
 • Tradicinė energijos gamyba
 • Energijos vartojimo efektyvumas
 • Elektros energijos infrastruktūra
 • Dujų infrastruktūra
 • Kuro gavyba ir perdirbimas
 • Energetikos MTTP

Transportas

 • Transeuropiniai tinklai
 • Daugiarūšio transporto mazgai
 • Judumo mieste projektai
 • Naujos technologijos ir transporto žalinimas
 • Transporto priemonės ir sistemos

Socialinė infrastruktūra ir kt.

 • Žmogiškasis kapitalas, švietimas ir mokymas
 • Sveikata
 • Kultūros ir kūrybinė pramonė
 • Turizmas
 • Socialinė infrastruktūra, socialinė ir solidarumo ekonomika

Ištekliai ir aplinka

 • Gamtos ištekliai
 • Žemės ūkio ir kaimo plėtra, miškininkystė ir bioekonomika
 • Efektyvus išteklių naudojimas, aplinkos apsauga ir mėlynoji ekonomika
 • Klimato kaita

MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių finansavimas

 • MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių pramonė