1. SĄLYGOS

Šiame dokumente nustatomos sąlygos, kuriomis juridiniai asmenys, kurie yra projektų rengėjai, investuotojai ar kiti registruoti svetainės naudotojai (toliau bendrai – registruotieji naudotojai), gali gauti prieigą prie Europos investicinių projektų portalo (EIPP) svetainės, ja naudotis ir teikti joje informaciją. Prieš pradėdami naudotis EIPP registruotieji naudotojai privalo nurodyti, kad jie susipažino su šiomis sąlygomis (įskaitant EIPP pareiškimą apie privatumo apsaugą, žr. 9 punktą) ir sutinka jų laikytis. Naudotis EIPP registruotieji naudotojai gali tik vienareikšmiškai sutikę su šiomis sąlygomis. Sąlygų 5–7 dalys taikomos tik tiems registruotiesiems naudotojams, kurie teikia medžiagą arba informaciją, skirtą skelbti EIPP.

2. EIPP PASKIRTIS

EIPP sukūrė Europos Komisija (toliau – tinklavietės administratorius), remdamasi 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1) (toliau – reglamentas). 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1942, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1214 (OL L 299, 2016 11 5, p. 86), su pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/919 (OL L 139, 2017 5 30, p. 78) (toliau kartu – sprendimas), nustatytos EIPP – duomenų bazės, kurioje laikoma skaidri informacija apie dabartinius ir potencialius investicinius projektus Europos Sąjungoje – techninės specifikacijos.

Reglamento 15 straipsnyje nustatyta, kad projektai EIPP skelbiami matomumo investuotojams ir informaciniais tikslais, o jų įtraukimas į EIPP nedaro poveikio sprendimams dėl projektų, kurie galiausiai atrenkami remti pagal šį reglamentą ar bet kokią kitą Sąjungos priemonę arba finansuoti viešosiomis lėšomis.

Registruotieji naudotojai pripažįsta suprantantys, kad projektų paskelbimas EIPP nereiškia, kad tiems projektams ateityje bus skirtas viešasis finansavimas (iš tinklavietės administratoriaus lėšų arba kito šaltinio), ir kad norėdami prašyti viešojo finansavimo jie turi laikytis konkrečių tam tikslui skirtų procedūrų.

Visi projektai, kurių informacija pateikiama skelbti tinklavietės administratoriui, turi atitikti sprendimo 2 straipsnyje nustatytus priėmimo kriterijus.

3. REGISTRACIJA IR ĮGALIOJIMAI

Registruotiesiems naudotojams suteikiama teisė teikti informaciją EIPP ir naudotis portale siūlomomis pranešimo paslaugomis po to, kai jie savarankiškai užsiregistruoja pateikę kontaktinius duomenis ir savo, kaip juridinio asmens, informaciją. Jei dėl kokios nors priežasties kokiu nors metu arba kurį nors laiko tarpą nėra galimybės naudotis EIPP, tinklavietės administratorius už tai neprisiima jokios atsakomybės.

Retkarčiais tinklavietės administratorius be išankstinio įspėjimo ir nenurodydamas priežasties gali apriboti prieigą prie kai kurių EIPP dalių arba viso portalo.

Visi skelbimai ar pranešimai, kuriuos tinklavietės administratorius adresuoja registruotiesiems naudotojams pagal šias sąlygas arba kurie yra su jomis susiję, laikomi gautais, kai jie registruotiesiems naudotojams išsiunčiami jų registruojantis pateiktais e. pašto adresais. Registruotieji naudotojai turi imtis tinkamų priemonių, kad šiais adresais siunčiami e. laiškai būtų gaunami ir kad prieigą prie jų turėtų tik įgalioti asmenys. Todėl visi skelbimai ar pranešimai, kuriuos registruotieji naudotojai pateikia tinklavietės administratoriui naudodamiesi šiuo e. pašto adresu, laikomi pateiktais registruotųjų naudotojų, ir jie negali teigti priešingai. Norėdami gauti informacijos, užduoti klausimų ar pateikti prašymų, registruotieji naudotojai gali kreiptis į tinklavietės administratorių naudodamiesi internetine forma (EIPP pagalbos tarnybos kontaktinė forma) arba, jei tokios galimybės nėra, e. pašto adresu eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Registruotieji naudotojai turi imtis tinkamų saugumo priemonių, kad nebūtų neteisėtai atskleistas jų naudotojo vardas ir slaptažodis, o jų slaptažodį sužinojus neįgaliotam naudotojui – nedelsdami informuoti apie tai tinklavietės administratorių. Tinklavietės administratorius turi teisę bet kuriuo metu panaikinti bet kurį naudotojo atpažinties kodą arba slaptažodį, jeigu mano, kad registruotasis naudotojas nesilaikė kurių nors šiose sąlygose pateiktų nuostatų. Registruotieji naudotojai gali būti laikomi atsakingais už tyčinį arba dėl nerūpestingumo įvykusį jų atpažinties kodo ar slaptažodžio atskleidimą trečiajai šaliai, kuriuo pažeidžiamos šios sąlygos, arba už bet kokį šių sąlygų pažeidimą, padarytą trečiosios šalies, nes tai, kad jį padarė trečioji šalis, neatleidžia registruotųjų naudotojų nuo šiose sąlygose nustatytų pareigų. Registruotieji naudotojai privalo užtikrinti, kad visi asmenys, besijungiantys prie EIPP internetu, būtų informuoti apie šias sąlygas ir jų laikytųsi.

4. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

EIPP skelbiama informacija teikiama be jokių tikslumo garantijų ar sąlygų. Tinklavietės administratorius skelbia tik registruotųjų naudotojų pateiktą informaciją, jei – vien savo nuožiūra – nusprendžia, kad ji atitinka 5 dalyje nustatytus turinio standartus; jis neprisiima jokios papildomos atsakomybės registruotiesiems naudotojams. Todėl tinklavietės administratorius neprisiima jokios atsakomybės, kylančios dėl registruotųjų naudotojų arba bet kurių asmenų, kurie gali susipažinti su tos informacijos turiniu, pasitikėjimo tokia informacija.

Tinklavietės administratorius vienareikšmiškai neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius tiesioginius, netiesioginius ar sąlygotus nuostolius arba žalą, kuriuos naudotojas patyrė dėl EIPP arba dėl naudojimosi EIPP, bet kokiomis kitomis su juo susietomis svetainėmis ir bet kokia jame paskelbta medžiaga, negalėjimo jais pasinaudoti arba tokio naudojimosi padarinių, be kita ko, jokios atsakomybės už:

 • negautas pajamas arba įplaukas (įskaitant numatytas sutaupyti lėšas);
 • verslo nuostolius;
 • negautą pelną arba nesudarytas sutartis;
 • prarastus duomenis;
 • prarastą prestižą;
 • bet kokius kitus nuostolius arba žalą, nesvarbu, kaip patirtus ir kokia jų priežastis – deliktas (įskaitant nerūpestingumą), sutarties pažeidimas ar kas nors kita, net jeigu tai buvo galima numatyti.

5. TURINIO STANDARTAI

Šie turinio standartai taikomi absoliučiai visai medžiagai ar informacijai, kurią registruotieji naudotojai teikia skelbti EIPP (toliau – pateikta informacija). Užtikrinti, kad pateikta informacija atitiktų šiuos turinio standartus, turi vien tik registruotieji naudotojai.

Pateikta informacija:

 • turi būti tiksli (kai nurodomi faktai), sąžiningai pateikta (kai pateikiama nuomonė) ir visada naujausia;
 • turi būti pateikta asmens, kuris įgaliotas tai daryti registruotojo naudotojo vardu ir jo labui;
 • jei ji susijusi su projektais, turi būti apie projektus, kurie atitinka sprendimo 2 straipsnyje nustatytus priėmimo kriterijus;
 • turi atitikti taikytinus teisės aktus.

Negalima teikti informacijos:

 • kurioje esama šmeižikiškos, grasinančios, įžeidžiančios, neapykantos kupinos, kurstytojiškos ar kitų asmenų privatumą pažeidžiančios medžiagos;
 • kuria skatinama diskriminacija ar kita neteisėta veikla;
 • kuria pažeidžiamos kurio nors asmens intelektinės nuosavybės teisės, be kita ko, autorių teisės, su duomenų baze ar prekės ženklu susijusios teisės ir kitos teisės;
 • kuri parengta pažeidžiant kokią nors teisinę prievolę trečiajai šaliai, pavyzdžiui, sutartinę arba paslapties išsaugojimo prievolę;
 • apie projektus, kurių veikla susijusi su: šaudmenimis ir ginklais, karine ir policijos įranga arba infrastruktūra (įskaitant sprogmenis ir sportinius ginklus); prekyba sekso paslaugomis ir susijusia infrastruktūra, paslaugomis ir medijomis; lošimais ir susijusia įranga, viešbučiais, kuriuose įrengti kazino; tabaku (auginimu, gamyba, perdirbimu ir platinimu);
 • kurią naudojant siekiama apsimesti kitu asmeniu arba pateikti klaidingus duomenis apie registruotojo naudotojo tapatybę ar jo ryšius su kuriuo nors asmeniu;
 • kuri atrodo kaip pateikta tinklavietės administratoriaus, jeigu taip nėra.

6. PATEIKTOS INFORMACIJOS SKELBIMAS, KEITIMAS IR ŠALINIMAS

Svetainės administratorius turi visas teises skelbti pateiktą informaciją (išskyrus informaciją, pateiktą formos laukeliuose, pažymėtuose „neskelbiama“ ir „neskelbtina“) arba vien savo nuožiūra atsisakyti skelbti visą pateiktą informaciją arba jos dalį. Svetainės administratorius gali toliau naudoti pateiktą informaciją, kuri buvo paskelbta, savo komunikacijos veikloje. Jei pateikta informacija arba jos dalis yra saugoma registruotojo naudotojo intelektinės nuosavybės teisėmis, registruotasis naudotojas suteikia svetainės administratoriui nemokamą licenciją skelbti tą informaciją. Svetainės administratorius gali atsisakyti skelbti pateiktą informaciją dėl teisinių, reputacijos arba kitų priežasčių, o registruotieji naudotojai neturi teisės reikalauti konkrečiai arba individualiai pagrįsti tokius veiksmus.

Tinklavietės administratorius gali bet kuriuo metu keisti EIPP išdėstymą ir techninius parametrus. Prireikus tinklavietės administratorius gali laikinai panaikinti prieigą prie EIPP arba neribotam laikui sustabdyti jo veikimą. Bet kuri EIPP skelbiama medžiaga konkrečiu metu gali būti pasenusi, tačiau tinklavietės administratorius neprivalo tokios medžiagos atnaujinti.

7. TVARKYMO MOKESTIS

Šiuo metu netaikomas joks tvarkymo mokestis.

8. SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

Jei šių sąlygų nesilaikoma, gali būti nedelsiant, laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis EIPP arba nedelsiant, laikinai arba visam laikui pašalintas bet koks registruotojo naudotojo EIPP padarytas įrašas arba į EIPP įkelta medžiaga.

Jei trečioji šalis pareiškia, kad tam tikra informacija pateikta pažeidžiant turinio standartus, prieš imdamasis pirmiau nurodytų veiksmų tinklavietės administratorius gali paprašyti atitinkamo registruotojo naudotojo per nustatytą laikotarpį pateikti paaiškinimą.

Tinklavietės administratoriui neprisiima atsakomybės už veiksmus, kurių imamasi reaguojant į šių sąlygų pažeidimus. Šiose sąlygose pateiktas atsakomųjų veiksmų sąrašas nėra baigtinis ir tinklavietės administratorius gali imtis bet kokių kitų tinkamų veiksmų, be kita ko, atskleisti atitinkamą informaciją teisėsaugos institucijoms arba iškelti bylą prieš registruotąjį naudotoją.

9. PATEIKTOS INFORMACIJOS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Visa informacija iš registruotųjų naudotojų renkama tik tam, kad būtų panaudota su EIPP (įskaitant su EIPP susijusią reklaminę medžiagą) susijusiais tikslais. Visa registruotųjų naudotojų pateikta informacija yra jiems prieinama ir jie gali bet kuriuo metu ją pašalinti. Jeigu nėra galimybės prisijungti prie EIPP (kaip nurodyta 3 dalyje), registruotieji naudotojai gali e. paštu paprašyti tinklavietės administratoriaus pašalinti informaciją apie juos ir tinklavietės administratorius be reikalo nedelsdamas patenkins jų prašymą. Tinklavietės administratorius saugo informacijos, kurią registruotieji naudotojai pateikė formos laukeliuose, pažymėtuose „neskelbiama“ ir „neskelbtina“, konfidencialumą, saugiai ją laiko nuosavuose serveriuose ir neatskleidžia jos komerciniais tikslais. Tai nedaro poveikio tinklavietės administratoriaus teisei perduoti bet kokią informaciją kitoms ES institucijoms, Europos investicijų bankui arba ES valstybėms narėms, siekiant tik vieno tikslo – padėti administruoti EIPP arba prie tokio administravimo prisidėti, kaip nustatyta reglamento 15 straipsnyje. Naudodamiesi EIPP registruotieji naudotojai sutinka su tokiu informacijos tvarkymu.

EIPP renkama ir toliau tvarkoma tik labai nedaug elementarių fizinių asmenų duomenų. Šie duomenys tinkamai saugomi laikantis galiojančių teisės aktų. Paskelbtame EIPP pareiškime apie privatumo apsaugą, kuris yra įtrauktas į šias sąlygas ir yra jų dalis, pateikiama išsamesnė informacija apie duomenų apsaugą.

10. TECHNINĖS NUOSTATOS

Registruotieji naudotojai gali teikti nuorodas į EIPP pradžios puslapį, jeigu tai daro teisingai ir teisėtai ir taip nekenkia tinklavietės administratoriaus reputacijai bei ja nesinaudoja komerciniais tikslais, tačiau jie negali teikti nuorodų taip, kad būtų sudaromas ryšių su tinklavietės administratoriumi, jo pritarimo arba paramos įspūdis.

Registruotiesiems naudotojams negalima nederamai naudotis EIPP – sąmoningai įdiegti jame virusų arba kitokios technologiškai žalingos medžiagos. Registruotiesiems naudotojams negalima bandyti neteisėtai prisijungti prie EIPP, prie serverio, kuriame laikomas EIPP, arba prie bet kokio su EIPP susieto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės. Registruotiesiems naudotojams negalima vykdyti atkirtimo nuo paslaugos (angl. „denial-of-service“) atakų arba paskirstytų atkirtimo nuo paslaugos (angl. „distributed denial-of-service“) atakų prieš EIPP.

Tinklavietės administratorius nėra atsakingas už jokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl paskirstytų atkirtimo nuo paslaugos atakų, virusų arba kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti registruotųjų naudotojų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis arba kitą nuosavybę registruotiesiems naudotojams naudojantis EIPP arba parsisiųsdinant bet kokią jame arba su juo susijusioje svetainėje skelbiamą medžiagą.

11. PAKEITIMAI

Tinklavietės administratorius gali bet kuriuo metu keisti šias sąlygas ir atitinkamai koreguoti šį puslapį. Tokiu atveju registruotiesiems naudotojams išsiunčiamas pranešimas. Jie turėtų su juo susipažinti, nes visų padarytų pakeitimų jiems privaloma paisyti. Kai kurios iš šiose sąlygose pateiktų nuostatų taip pat gali būti pakeistos kitur EIPP paskelbtomis nuostatomis ar pranešimais.