1. UVJETI KORIŠTENJA

U ovom dokumentu utvrđuju se uvjeti korištenja u skladu s kojima pravni subjekti koji su promotori projekata, ulagači i drugi registrirani korisnici web-mjesta (pod zajedničkim nazivom „registrirani korisnici”) mogu pristupati web-mjestu Europskog portala projekata ulaganja („EIPP”), koristiti se njime i slati informacije za objavu putem njega. Prije nego što se počnu koristiti EPPU-om, registrirani korisnici moraju potvrditi da su pročitali i prihvatili te uvjete korištenja (uključujući izjavu o zaštiti privatnosti EPPU-a; vidjeti točku 9. u nastavku) te da će ih se pridržavati. Kako bi se mogli koristiti EPPU-om, registrirani korisnici moraju dati izričitu suglasnost s ovdje utvrđenim uvjetima korištenja. Točke od 5. do 7. uvjeta korištenja odnose se samo na registrirane korisnike koji sadržaje ili informacije dostavljaju za objavu na EPPU-u.

2. PODRUČJE PRIMJENE EIPP-a

Europska komisija („Upravitelj portala”) uspostavila je EIPP na temelju Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja [SL L 169, 1.7.2015, str. 1.; „Uredba”]. Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2016/1942 od 4. studenoga 2016. [SL L 299, 5.11.2016., str. 86.], kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/919 od 29. svibnja 2017. [SL L 139, 30.5.2017., str. 78.; zajedno „Odluka”] – o stavljanju izvan snage Provedbene odluke (EU) 2015/1214, utvrđuju se tehničke specifikacije Europskog portala projekata ulaganja kao transparentne baze podataka postojećih i mogućih projekata ulaganja u Europskoj uniji.

U skladu s člankom 15. Uredbe projekti koji se prikazuju na EIPP-u služe u svrhu vidljivosti ulagačima i u informativne svrhe, a uvrštavanjem projekata u EIPP ne dovode se u pitanje odluke o konačnim projektima koji se odabiru za potporu u okviru te Uredbe ili u okviru bilo kojeg drugog instrumenta EU-a odnosno za javno financiranje.

Registrirani korisnici prihvaćaju da se objavom projekata na EIPP-u ne podrazumijeva buduće javno financiranje tog projekta (ni od upravitelja portala ni iz ostalih izvora) te da ako se žele prijaviti za javno financiranje, moraju slijediti posebne postupke predviđene u tu svrhu.

Svi projekti za objavu podneseni upravitelju portala moraju ispunjavati kriterije za sudjelovanje iz članka 2. Odluke.

3. REGISTRACIJA I VJERODAJNICE

Kako bi mogli slati sadržaje za objavu na EIPP-u te se koristiti uslugama upozorenja, korisnici se moraju registrirati za EIPP na temelju postupka tijekom kojeg je potrebno dostaviti kontakte i informacije o registriranom korisniku kao pravnoj osobi. Ako EIPP zbog bilo kojeg razloga u određenom trenutku bude nedostupan na bilo koje vrijeme, upravitelj portala neće se smatrati odgovornim.

S vremena na vrijeme upravitelj portala može ograničiti pristup određenim dijelovima EIPP-a ili cjelokupnom EIPP-u, a da pritom nije dužan poslati prethodnu obavijest ili obrazloženje.

Za sve obavijesti povezane s ovdje utvrđenim uvjetima korištenja koje upravitelj portala registriranim korisnicima pošalje na adresu e-pošte koju su unijeli pri registraciji smatrat će se da su primljene. Registrirani korisnici dužni su poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali neometano primanje poruka poslanih na tu adresu e-pošte te ograničili pristup tim porukama samo na ovlaštene osobe. Stoga se za sve obavijesti koje upravitelj portala primi s te adrese e-pošte smatra da su ih poslali registrirani korisnici te oni nemaju pravo tvrditi da to nije slučaj. Registrirani korisnici mogu od upravitelja portala tražiti informacije i slati mu upite i zahtjeve putem elektroničkog obrasca (elektronički obrazac EIPP-ove službe za pomoć korisnicima), ili ako takav obrazac nije dostupan, putem adrese e-pošte eipp-helpdesk@ec.europa.eu.

Registrirani korisnici dužni su poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječili neovlašten pristup njihovu korisničkom imenu i lozinki te odmah obavijestiti upravitelja portala ako njihova lozinka postane dostupna neovlaštenim korisnicima. Upravitelj portala ima pravo u svakom trenutku onemogućiti korisnikovu identifikacijsku oznaku i lozinku ako smatra da se registrirani korisnik ne pridržava ovdje utvrđenih uvjeta korištenja. Registrirani korisnik može se smatrati odgovornim u slučaju da namjerno ili zbog nemara trećim osobama otkrije svoju identifikacijsku oznaku ili lozinku protivno ovdje utvrđenim uvjetima korištenja odnosno u slučaju da treće osobe uzrokuju povredu tih uvjeta, pri čemu se registrirane korisnike ne oslobađa od obveza preuzetih na temelju ovdje utvrđenih uvjeta korištenja. Registrirani korisnici odgovorni su osigurati da su sve osobe koje pristupaju EIPP-u s pomoću njihove internetske veze upoznate s ovdje utvrđenim uvjetima korištenja te da ih prihvaćaju.

4. IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Informacije stavljene na raspolaganje putem EIPP-a pružaju se bez jamstava i uvjeta u pogledu točnosti. Upravitelj portala objavljuje samo informacije koje su poslali registrirani korisnici uz uvjet da su te informacije, prema njegovu vlastitom nahođenju, u skladu s normama o sadržaju utvrđenima u odjeljku 5. te ne preuzima dodatnu odgovornost prema registriranim korisnicima. Upravitelj portala odriče se stoga svakakve odgovornosti povezane s oslanjanjem registriranih korisnika na te informacije te ostalih osoba koje mogu biti informirane o bilo kojem sadržaju tih informacija.

Upravitelj portala izričito isključuje odgovornost u slučaju bilo kakvog izravnog, neizravnog ili posljedičnog gubitka ili štete koju bilo koji korisnik pretrpi u vezi s EIPP-om ili u vezi s uporabom, nemogućnosti uporabe ili rezultatima uporabe EIPP-a ili drugih portala povezanih s njim te sadržaja objavljenih putem njega, uključujući, bez ograničenja, odgovornost za

 • gubitak dohotka ili prihoda (uključujući predviđenih ušteda)
 • gubitak poslovnih prilika
 • gubitak dobiti ili ugovora
 • gubitak podataka
 • gubitak dobrog glasa
 • bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete nastale na bilo koji način i neovisno o tome je li uzrokovana na temelju izvanugovorne odgovornosti (uključujući nemar), na temelju povrede ugovora ili na neki drugi način, uključujući predviđeni gubitak ili štetu.

5. NORME O SADRŽAJU

Ove norme o sadržaju primjenjuju se na svaki sadržaj i informaciju za objavu na EIPP-u („podnesene informacije”) koje šalju registrirani korisnici odnosno sve sadržaje i informacije u cijelosti. Za usklađivanje podnesenih informacija s ovim standardima isključivo su odgovorni registrirani korisnici.

Podnesene informacije:

 • moraju biti točne (ako je riječ o činjenicama), dostavljene u dobroj vjeri (ako je riječ o mišljenjima) i ažurirane u svakom trenutku
 • mora ih dostaviti osoba koja je ovlaštena nastupati u ime i za račun registriranog korisnika;
 • ako se odnose na projekt, moraju se odnositi na projekte koji ispunjavaju kriterije utvrđene u članku 2. ove Odluke;
 • moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.

Podnesene informacije ne smiju:

 • sadržavati bilo kakav prijeteći, uvredljiv ili podrivački sadržaj, sadržaj koji se može smatrati klevetom ili govorom mržnje niti sadržaj kojim se narušava privatnost drugih osoba
 • poticati diskriminaciju ili koju drugu nezakonitu aktivnost
 • uzrokovati povredu prava intelektualnog vlasništva bilo koje osobe, uključujući, bez ograničenja, autorska prava i prava povezana s bazama podataka ili trgovačkim markama
 • nastati nepridržavanjem bilo koje pravne obveze prema trećim osobama, kao što su ugovorne obveze te obveze o povjerljivosti
 • odnositi se na sljedeće aktivnosti: streljivo i oružje, vojnu/policijsku opremu ili infrastrukturu (uključujući eksplozive i sportsko oružje), trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i povezanu infrastrukturu, usluge i medije, igre na sreću i povezanu opremu, hotele s kasinima, duhan (proizvodnja, prerada i distribucija)
 • iskoristiti se u svrhu predstavljanja kao druga osoba ili pogrešnog prikazivanja identiteta registriranog korisnika niti u svrhu dokazivanja povezanosti s drugom osobom
 • predstaviti se na način kojim se odaje dojam da ih je proizveo upravitelj portala ako to nije slučaj.

6. OBJAVA, IZMJENA I UKLANJANJE PODNESENIH INFORMACIJA

Upravitelj portala ima puno diskrecijsko pravo objaviti dostavljene informacije (osim ako su unesene u polja s oznakom „Neobjavljeno” ili „Nije za objavu”) ili odbiti objavljivanje podnesenih informacija, u cijelosti ili djelomično. Upravitelj portala može ponovno upotrijebiti objavljene podnesene informacije u svojim komunikacijskim aktivnostima. U mjeri u kojoj su podnesene informacije ili njihov dio zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva registriranog korisnika, registrirani korisnik upravitelju portala daje besplatnu dozvolu za tu objavu. Odbijanje objave podnesenih informacija upravitelj portala može temeljiti na pravnim razlozima, razlozima povezanima s ugledom ili na drugim razlozima, a registrirani korisnici nemaju pravo tražiti posebna ili osobna obrazloženja.

Upravitelj portala može u svakom trenutku izmijeniti izgled i tehničke parametre EIPP-a. Po potrebi može i privremeno ili neograničeno zabraniti pristup EIPP-u. Svi sadržaji na EIPP-u mogu u određenom trenutku zastarjeti, no upravitelj portala nije obvezan ažurirati te sadržaje.

7. NAKNADA ZA OBRADU

Trenutno se ne naplaćuje nikakva pristojba

8. ODUZIMANJE ILI PRESTANAK PRAVA

Nepridržavanje ovih uvjeta može dovesti do automatskog, privremenog ili trajnog oduzimanja prava korištenja EIPP-om ili automatskog, privremenog ili trajnog uklanjanja sadržaja koje je registrirani korisnik objavio na EIPP-u.

Ako treća osoba tvrdi da podnesene informacije nisu dostavljene u skladu s normama o sadržaju, upravitelj portala prije poduzimanja bilo koje prethodno navedene mjere ima pravo zatražiti od registriranog korisnika da u ograničenom roku pošalje obrazloženje.

Upravitelj portala neće se smatrati odgovornim za mjere poduzete kao odgovor na nepridržavanje uvjeta korištenja. Odgovori na ovdje navedene mjere nisu konačni te upravitelj portala može poduzeti svaku drugu odgovarajuću mjeru, uključujući prosljeđivanje tih informacija tijelima kaznenog progona i sudski postupak protiv registriranog korisnika.

9. ZAŠTITA DOSTAVLJENIH INFORMACIJA I OSOBNIH PODATAKA

Informacije koje dostavljaju registrirani korisnici prikupljaju se samo u svrhu uporabe povezane s EIPP-om (uključujući promotivne materijale povezane s EIPP-om). Registriranim korisnicima dostupne su sve informacije koje su dostavili i imaju ih pravo u svakom trenutku izbrisati. U slučaju da EIPP nije dostupan (kako je objašnjeno u odjeljku 3.), registrirani korisnici mogu e-poštom zatražiti od upravitelja portala da izbriše njihove informacije, što će on i učiniti bez nepotrebnog odgađanja. Upravitelj portala smatra povjerljivima informacije koje su registrirani korisnici unijeli u polja s oznakom „Neobjavljeno” ili „Nije za objavu” te ih pohranjuje na vlastitim poslužiteljima na siguran način i ne otkriva ih u komercijalne svrhe. Time se ne ograničava pravo upravitelja portala na prijenos bilo kojih informacija drugim institucijama EU-a, Europskoj investicijskoj banci ili državama članicama EU-a samo za potrebe podrške i doprinosa u pogledu upravljanja EIPP-om u skladu s člankom 15. Uredbe. Korištenjem EIPP-a registrirani korisnici daju suglasnost za taj prijenos.

Na EPPU-u se prikuplja i dalje obrađuje vrlo ograničena količina osnovnih osobnih podataka fizičkih osoba. Ti su podaci zaštićeni u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom. U izjavi o zaštiti privatnosti objavljenoj na EPPU-u, na koju se upućuje u tim uvjetima korištenja kojih je dio, navedene su dodatne pojedinosti o zaštiti podataka.

10. TEHNIČKE ODREDBE

Registrirani korisnici smiju stavljati poveznice koje vode na početnu stranicu EIPP-a uz uvjet da to čine na pošten i zakonit način te da se time ne šteti ugledu upravitelja portala i da se on ne iskorištava u komercijalne svrhe, no ne smiju staviti poveznicu na način kojim bi se odao dojam da su oni na bilo koji način povezani s upraviteljem portala odnosno da upravitelj portala odobrava ili podržava njihove projekte.

Registrirani korisnici ne smiju zloupotrebljavati EIPP svjesnim slanjem virusa ili drugih tehnički štetnih sadržaja. Registrirani korisnici isto tako ne smiju pokušavati neovlašteno pristupiti EIPP-u, poslužitelju na kojem se EIPP pohranjuje niti bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanima s EIPP-om. Registrirani korisnici ne smiju napasti EIPP uskraćivanjem usluge ili izvršiti distribuirani napad uskraćivanjem usluge.

Upravitelj portala neće se smatrati odgovornim u slučaju gubitka ili štete koji su povezani s uporabom EIPP-a odnosno preuzimanjem sadržaja objavljenog na njemu ili bilo kojem drugom web-mjestu povezanom s njim, a koji su nastali zbog distribuiranog napada uskraćivanjem podataka, virusa ili drugih tehnički štetnih sadržaja kojima se može zaraziti računalna oprema, računalni programi, podaci ili drugi sadržaji u vlasništvu registriranih korisnika.

11. IZMJENE

Upravitelj portala može izmijeniti uvjete korištenja ažuriranjem ove stranice. U tom se slučaju registriranim korisnicima šalje obavijest i od njih se očekuje da te izmjene prime k znanju jer su one za njih obvezujuće. Određene odredbe koje se odnose na ovdje utvrđene uvjete korištenja mogu biti zamijenjene odredbama ili obavijestima objavljenima na drugoj stranici EIPP-a.