1. Uvod

U ovoj su izjavi o zaštiti privatnosti obrazloženi razlozi za obradu, način prikupljanja, postupanja i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, kako se ti podaci koriste te koja prava možete ostvariti kad je riječ o vašim podacima (pravo na pristup, ispravljanje, blokiranje itd.).

Europske institucije obvezuju se na zaštitu i poštovanje vaše privatnosti. Budući da se s pomoću ove usluge/aplikacije prikupljaju i obrađuju osobni podaci, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Ta izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na podatke potrebne za pravilno funkcioniranje Europskog portala projekata ulaganja (EPPU). Europska komisija uspostavila je EPPU na temelju Uredbe (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.). Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2016/1942 od 4. studenoga 2016. (SL L 299, 5.11.2016., str. 86.), kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/919 od 29. svibnja 2017. (SL L 139, 30.5.2017., str. 78.) utvrđuju se tehničke specifikacije EPPU-a kao transparentne baze podataka postojećih i mogućih projekata ulaganja u Europskoj uniji.

2. Zašto obrađujemo vaše podatke?

Svrha postupka obrade:

Operativno osoblje zaduženo za praktičnu organizaciju funkcioniranja EPPU-a pod nadzorom načelnika odjela ECFIN.DDG2.03 (dalje u tekstu „nadzornik podataka”) prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke isključivo radi pružanja potpore upravljanju EPPU-om u skladu s člankom 15. Uredbe 2015/2017 i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1942 kako je izmijenjena.

Zakonitost postupka obrade:

Obrada podataka smatra se zakonitom jer je nužna za obavljanje zadataka u javnom interesu na temelju Ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica. Konkretno, obradom podataka omogućuje se pravilno funkcioniranje EPPU-a kao javno dostupnog web-portala za projekte ulaganja, koji djeluje kao platforma za promicanje projekata potencijalnim ulagačima diljem svijeta u skladu s Uredbom 2015/2017 i Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2016/1942. Glavni je cilj EPPU-a katalizirati i ubrzati razvoj i realizaciju projekata ulaganja u Uniji te time pridonijeti povećanju zaposlenosti i gospodarskog rasta, kako je opisano u odjeljku 1. Priloga Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2016/1942.

3. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Osobni podaci koji se prikupljaju i dodatno obrađuju:

  • imena fizičkih osoba,
  • adrese e-pošte potencijalnih ulagača i promotora projekata,
  • dodatne informacije mogu se dobrovoljno navesti u minibiografiji fizičkih osoba (isključivo fakultativno).

4. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Podatke čuvamo samo dok se ne postigne svrha prikupljanja ili daljnje obrade podataka. Osobni podaci povezani s promotorima projekata ili ulagačima zadržavaju se u nadležnoj službi dvije godine nakon izričitog zahtjeva za uklanjanje ili automatskog uklanjanja projekta s portala.

5. Kako štitimo vaše podatke?

Svi podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovornih suradnika, čiji je rad usklađen sa sigurnosnom odlukom Europske komisije od 16. kolovoza 2006. [C(2006) 3602] o sigurnosti informacijskih sustava kojima se koristi Europska komisija.

Izvoditelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom odredbom pri obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezom povjerljivosti koja proizlazi iz prenošenja Direktive 95/46/EZ.

6. Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim podacima odobrava se samo onim ovlaštenim osobama navedenima u nastavku, kojima je taj pristup nuždan. Te osobe moraju se pridržavati zakonskih odredaba i, kad je potrebno, odredaba dodatnih ugovora o povjerljivosti.

  1. Osoblje operativnih jedinica Europske komisije koje se bavi provedbom EPPU-a te službe zadužene za praćenje i inspekciju uz primjenu prava Unije (npr. unutarnja kontrola, unutarnja revizija).
  2. Osoblje institucija EU-a i predstavnici država članica koji se bave provedbom EPPU-a u skladu s člankom 15. Uredbe 2015/2017.
  3. Osoblje OLAF-a, IDOC-a i Pravne službe Komisije te osoblje drugih glavnih uprava (SG i BUDG) na zahtjev u okviru službenih istraga ili za potrebe revizije.

7. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

U skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima te ih ispraviti, blokirati ili izbrisati ako su netočni ili nepotpuni. Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka ili, ako je potrebno, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u točki 8. u nastavku.

8. Podaci za kontakt

Za primjedbe, pitanja ili pritužbe u pogledu prikupljanja i upotrebe osobnih podataka obratite se nadzorniku podataka s pomoću sljedećih podataka za kontakt:

Nadzornik podataka:

  • Europska komisija, Glavna uprava za gospodarstvo i financije (ECFIN), načelnik odjela DDG2.03
  • +352 4301-1
  • EIPP@ec.europa.eu

Službenik Komisije za zaštitu podataka: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Europski nadzornik za zaštitu podataka: edps@edps.europa.eu.

9. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Službenik Komisije za zaštitu podataka objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register

Taj posebni postupak obrade priopćen je službeniku za zaštitu podataka pod sljedećim referentnim brojem: DPO-3919-ECFIN.