Má bhíonn aon cheist eile agat a bhaineann leis an Tairseach, déan teagmháil leis an bhfoireann thíos.

Déan teagmháil linn

1 - EOLAS GINEARÁLTA

 • Cad is cuspóir don Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta?

  Ardán lárnach de chuid an Aontais Eorpaigh lena gcuirtear tionscadail chun cinn is ea an Tairseach agus is é is aidhm di feidhmiú mar a bheadh droichead ann idir tionscnóirí tionscadail san Aontas Eorpach agus infheisteoirí. Féachann an Tairseach le hinfheictheacht na ndeiseanna infheistíochta san Aontas atá ann cheana a mhéadú.

 • Cé na cineálacha tionscadal a fhoilsítear ar an Tairseach?

  Is ar bhonn Airteagal 15 de Rialachán (AE) 2015/1017 maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht, agus an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta, is ar a bhonn sin a cruthaíodh an Tairseach. Tá mionsonraí na Tairsí leagtha síos i gCinneadh cur chun feidhme (AE) 2016/1942 ón gCoimisiún, arna leasú le Cinneadh cur chun feidhme (AE) 2017/919 ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2017.

  De réir an Chinnidh Cur chun Feidhme ón gCoimisiún, le go bhfoilseofar do thionscadal ar an Tairseach, ní mór don tionscadal sin na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:
  - costas iomlán €1 milliún ar a laghad a bheith air
  - bheith i gceann de na hearnálacha réamhshocraithe ard-bhreisluacha eacnamaíocha (is féidir leis na tionscnóirí suas le dhá earnáil a roghnú in aghaidh an tionscadail)
  - bheith á chur chun feidhme ar chríoch an Aontais Eorpaigh agus á chur chun cinn ag eintiteas dlíthiúil (poiblí/príobháideach) arna bhunú i mBallstát
  - é a bheith beartaithe tús a chur leis faoi cheann trí bliana ó thráth a chláraithe (sin nó tús a bheith curtha leis cheana)
  - bheith i gcomhréir leis na dlíthe uile is infheidhme de chuid an Aontais agus na mBallstát

 • Cé atá i dteideal an Tairseach a úsáid?

  Is do thionscnóirí tionscadail san Aontas agus infheisteoirí idirnáisiúnta a ceapadh an Tairseach. Ní foláir duit logáil isteach sa Tairseach chun do thionscadal a chur isteach agus/nó chun teagmháil a dhéanamh le tionscnóirí na dtionscadal sin atá foilsithe cheana.

 • Cén gaol atá ag an Tairseach le codanna eile den Phlean Infheistíochta don Eoraip (go háirithe CEIS)?

  Na trí chuid a bunaíodh le Rialachán (AE) 2015/1017, tá siad neamhspleách ar a chéile. Ní réamhriachtanas é tionscadal a fhoilsiú ar an Tairseach chun maoiniú a fháil ó CEIS ná ó institiúid nó ionstraim eile de chuid an Aontais ná ní dearbhú é ach oiread ar an maoiniú sin a fháil.

 • An gá dom táille a íoc chun tionscadal a chur isteach?

  Ní gá. Ní ghearrtar aon táille ar thionscnóirí tionscadail príobháideacha ná poiblí as iarratas a chur isteach nó a fhoilsiú.

 • Cé na teangacha inar féidir tionscadal a bheith?

  Tá an Tairseach le fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais agus is féidir iarratais a chur isteach sna teangacha sin ar fad. Más i dteanga eile seachas an Béarla atá an tionscadal, aistreoidh an Coimisiún Eorpach go Béarla é ar a chostas féin. Foilseofar an tionscadal ar an Tairseach sa dá theanga. Is é an leagan sa bhunteanga an leagan barántúil den tionscadal; níl san aistriúchán Béarla ach cúnamh chun tuisceana.

 • An féidir tionscadail trasteorann a fhoilsiú ar an Tairseach?

  Is féidir, ar choinníoll go ndéanfar an t-infheistiú sna Ballstáit uile a sonraíodh. Ina theannta sin, ceadaítear tionscadail trasteorann le tíortha nach bhfuil san Aontas Eorpach fad is a dhéanfar an t-infheistiú, ar bhonn páirteach ar a laghad, i gceann amháin de Bhallstáit an Aontais.

 • Conas a dhéantar scagadh ar na tionscadail sula bhfoilsítear iad?

  Déanann an Coimisiún scagadh ar thionscadail de réir na gcritéar iontrála atá leagtha síos i gCinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1942 ón gCoimisiún arna leasú le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/919 ón gCoimisiún.
  Fiú amháin má tá tionscadal foilsithe ar an Tairseach is gá d’infheisteoirí fós an gnáthphróiseas díchill chuí a dhéanamh sula ndéana siad cinntí infheistíochta.

 • An bhfuil an Coimisiún Eorpach faoi dhliteanas i leith na faisnéise faoi na tionscadail atá foilsithe ar an Tairseach?

  Níl, is iad na tionscnóirí tionscadail féin atá lánfhreagrach as an bhfaisnéis sin.

 • Cá fhad is gá dom fanacht sula bhfoilsítear mo thionscadal tar éis dom é a chur isteach?

  Ón uair a chuirtear an tionscadal isteach is gnách go mbíonn thart ar 45 lá oibre ann sula bhfoilsítear an tionscadal. Chun gur féidir tionscadal a fhoilsiú is cóir cur síos soiléir a dhéanamh air agus aon fhaisnéis a iarrtar a sholáthar go pras. Ní foláir an cur síos sin agus aon doiciméid a iarrtar a sheoladh go dtí foireann na Tairsí a luaithe is féidir.

 • Cá fhad a bheidh mo thionscadal foilsithe ar an Tairseach?

  Ar feadh 3 bliana. Le linn na tréimhse sin, moltar do thionscnóirí tionscadail eolas a thabhairt maidir le dul chun cinn a dtionscadail.

 • An féidir tionscadal atá foilsithe cheana ar an Tairseach a bhaint di?

  Is féidir, i gcás inar tugadh an maoiniú dó ba ghá, i gcás nach gcomhlíonann an tionscadal a thuilleadh na critéir iontrála nó i gcás nach gcomhlíonann sé Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide na Tairsí.

2 - LOGÁIL ISTEACH

 • Cén fáth ar gá dom logáil isteach sa Tairseach?

  Is gá duit a bheith logáilte isteach sa Tairseach le gur féidir leat do thionscadail a chur isteach ar líne agus/nó teagmháil a dhéanamh le tionscnóirí tionscadail a foilsíodh cheana.

 • Conas logáil isteach sa Tairseach?

  Tar éis duit an cnaipe "Logáil isteach" ar leathanach baile na Tairsí a bhrú, is gá na trí chéim seo a leanas a thabhairt chun gur féidir leat úsáid a bhaint aisti:
  1. cuntas EU LOGIN a chruthú (sa chás nach bhfuil cuntas agat cheana), rud is gá a dhéanamh chun logáil isteach sna feidhmchláir uile atá faoi chúram an Choimisiúin Eorpaigh;
  2. "An rud is mó is suim liom sa Tairseach" a roghnú (tionscadal a chur chun cinn nó infheistiú i dtionscadal) agus glacadh leis na Téarmaí agus Coinníollacha;
  3. an roinn "Mo Phróifíl" a chomhlánú.

 • An gá dom brabhsálaí faoi leith a úsáid chun logáil isteach?

  Ní gá, ach is ceart triail a bhaint as brabhsálaithe eile i gcás ina gclisfidh brabhsálaí áirithe ort.

 • Cad is brí le "An rud is mó is suim liom sa Tairseach"?

  An chéad uair dá logálann tú isteach sa Tairseach, agus an uair sin amháin, iarrfar ort a thabhairt le fios an suim leat tionscadal a chur chun cinn nó infheistiú i dtionscadal. Má roghnaíonn tú "Tionscadal a chur cinn" atreorófar thú chuig Cúinne na dTionscnóirí agus más "Infheistiú i dtionscadal" a roghnaíonn tú, atreorófar thú chuig Cúinne na nInfheisteoirí.

2.1 Mo phróifíl

 • Cén fáth ar gá seoladh ríomhphoist gairmiúil a thabhairt mar sheoladh teagmhála?

  Is seoladh ríomhphoist gairmiúil bailí a chaithfear a úsáid mar sheoladh ríomhphoist teagmhála ar an ábhar go mbainfear úsáid as gach uair is gá freagra a thabhairt ar iarrataí a bhaineann le tionscadal agus gach uair is gá comhordú a dhéanamh ar na hiarrataí sin agus ar an ábhar gur chuige sin a sheolfaidh na hinfheisteoirí aon chomhfhreagras lena mbaineann freisin.
  Má athraíonn tú do sheoladh ríomhphoist gairmiúil, déan é a nuashonrú a luaithe is féidir ar do phróifíl úsáideora. Faisnéis faoi rún é an seoladh ríomhphoist teagmhála sin nach nochtfar don phobal.

 • Cad é an difear idir seoladh ríomhphoist EU Login agus seoladh ríomhphoist teagmhála?

  Is é an seoladh ríomhphoist EU Login an seoladh ríomhphoist le haghaidh do chuntais EU Login, an cuntas a theastaíonn chun logáil isteach sna feidhmchláir uile atá faoi chúram an Choimisiúin Eorpaigh.
  Bainfidh foireann na Tairsí agus na hinfheisteoirí úsáid as an seoladh ríomhphoist teagmhála atá luaite agat ar an leathanach "Mo Phróifíl" chun teachtaireachtaí a chur chugat. Ní gá gur mar a chéile an seoladh seo agus an seoladh ríomhphoist EU Login.

 • Is mise duine teagmhála na Tairsí faoi choinne roinnt eagraíochtaí. Cén eagraíocht díobh sin is cóir dom a lua in "Mo Phróifíl"?

  Is é is ceart a lua in "Mo Phróifíl” ná an eagraíocht lena mbaineann tú. In "An eagraíocht/Na heagraíochtaí agamsa” is cóir an fhaisnéis faoi na heagraíochtaí a bhfuil ionadaíocht ar an Tairseach á déanamh agat thar a gceann a lua a luaithe a chruthóidh tú iad.

3 - TIONSCNÓIRÍ

 • An féidir le duine ar bith tionscadal a chur isteach lena fhoilsiú ar an Tairseach?

  Is éard a bheidh i dtionscnóir tionscadail na Tairsí eintiteas dlíthiúil arna bhunú i gceann de Bhallstáit an Aontais agus ní bheidh sé faoi réir imeachtaí dócmhainneachta. Ní ceadmhach do dhaoine aonair, ná d’eintitis dhlíthiúla atá féimheach, nó atá faoi leachtú nó faoi nós imeachta dá leithéid, ní ceadmhach dóibh sin tionscadail a chur isteach.

 • An ceadmhach dom teagmháil a dhéanamh leis na hinfheisteoirí atá cláraithe ar an Tairseach?

  Ní ceadmhach. I do cháilíocht mar thionscnóir, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le tionscnóirí na dtionscadal sin a foilsíodh cheana ach ní féidir leat dul i dteagmháil leis na hinfheisteoirí.

 • Cén chaoi a gcuideoidh an Tairseach Eorpach de Thionscadail Infheistíochta liom infheisteoirí a mhealladh?

  Is é aidhm na Tairsí aird infheisteoirí ar fud an domhain a tharraingt ar do thionscadal. Chun sin a chur chun tairbhe duit féin agus le go mbeidh an seans is fearr agat infheisteoirí a mhealladh, cuirimid an doiciméad treorach in-íoslódáilte thíos ar fáil duit. Tá liosta pointí ann a chuideoidh leat cur síos a dhéanamh ar do thionscadal agus é a chur i láthair, lena chinntiú go bhfuil an t-eolas tábhachtach a gcuireann infheisteoir spéis ann luaite agat. Má tá tuilleadh treorach uait maidir le struchtúrú do thionscadail, tá comhpháirtí ag an Tairseach, is é sin SIF/SOURCE, a chuireann sraith chuimsitheach ceisteanna ar fáil chun tú a threorú tríd an bpróiseas seo. Is féidir rochtain a fháil air ANSEO.

 • "Cúinne na dTionscnóirí" – cad é féin?

  Is éard atá i gceist le "Cúinne na dTionscnóirí" ná an chuid den Tairseach atá dírithe ar thionscnóirí tionscadail inar féidir leo eagraíochtaí nua a shonrú agus tionscadail nua a chur isteach.

 • Céard is P.A.R. ann?

  Is éard is P.A.R. (Ionadaí Ceaptha an Tionscadail) ann an duine teagmhála oifigiúil atá ceaptha ag an eagraíocht chun bainistíocht a dhéanamh ar an bhfaisnéis faoin tionscadal atá le foilsiú ar an Tairseach. Dá bhrí sin, tá sé nó sí in ann an fhaisnéis a éilítear san fhoirm thionscadail a sholáthar nó a thabhairt cothrom le dáta. Ní mór an duine céanna a bheith sa P.A.R. agus san úsáideoir cláraithe ar an Tairseach.

3.1 Cúinne na dTionscnóirí - An eagraíocht agamsa

 • Conas is féidir liom iarratas a chur isteach thar ceann m’eagraíochta?

  Déanfar sin go huathoibríoch a luaithe a chliceálfaidh tú ar an gcnaipe "cuir isteach".

 • Cén stádas a fhéadfaidh a bheith ag m’eagraíocht?

  Ag seo na stádais a fhéadfaidh a bheith ag d’eagraíocht:
  - "dréacht" go gcuire tú do thionscadal isteach;
  - "comhlánaithe" a luaithe a bheidh do thionscadal curtha isteach agat;
  - "dearbhaithe" a luaithe a bheidh scagadh déanta ar do thionscadal agus bailíochtú déanta ar d’eagraíocht;
  - "cartlannaithe" i gcás inar diúltaíodh do thionscadal a fhoilsiú agus nár bailíochtaíodh d’eagraíocht.

 • Conas is féidir liom doiciméid a chur isteach atá á n-iarraidh ag foireann na Tairsí?

  Má iarrtar ort doiciméid bhreise a sholáthar, ba cheart duit iad a uaslódáil i do chuntas EIPP sa roinn ‘Sonraí an tionscadail’ nó ‘Sonraí na heagraíochta’. Is féidir doiciméid a uaslódáil tráth ar bith, sula gcuirtear tionscadal isteach agus ina dhiaidh sin.

 • Cé hé rannpháirtí na heagraíochta?

  An duine a chláraíonn an eagraíocht ar an Tairseach. Is é/í amháin atá i dteideal athruithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis faoin eagraíocht atá ar an Tairseach agus ní fhéadfaidh aon duine eile ach iad cuireadh a chur ar bhaill nua teacht isteach san eagraíocht chéanna sin.

 • Tá m’eagraíocht cláraithe ar an Tairseach cheana. Conas is féidir liom tionscadail a chur isteach?

  Chun gur féidir leat tionscadal a chur isteach atá á chur chun cinn ag eagraíocht atá cláraithe cheana ar an Tairseach, caithfidh cuireadh a bheith faighte agat ó rannpháirtí na heagraíochta bheith i do bhall den eagraíocht sin. Mar bhall nua den eagraíocht, tá cead agat an fhaisnéis faoin eagraíocht a cheadú agus tionscadail nua a chur isteach. Is é rannpháirtí na heagraíochta amháin atá i dteideal athruithe a dhéanamh ar an bhfaisnéis faoin eagraíocht atá ar an Tairseach.

3.2 Cúinne na dTionscnóirí - Na tionscadail agamsa

 • Cén fhaisnéis a bhfuil gá léi chun tionscadal a chur isteach?

  An próiseas lena gcuirtear tionscadail isteach is próiseas tapa éasca é agus is beag réimse éigeantach is gá a líonadh isteach. Ní foláir cur síos soiléir a dhéanamh ar an tionscadal d’fhonn aird infheisteoirí féideartha a dhíriú air. Ní gá aon fhaisnéis faoi rún a sholáthar le go bhfoilseofar ar an Tairseach é.

 • Conas is féidir liom tionscadal a chur isteach?

  Tar éis duit logáil isteach sa Tairseach, is cóir cliceáil ar an gcnaipe "Eagraíocht a chur isteach" agus na réimsí éigeantacha a líonadh isteach.
  Is gá ansin cliceáil ar "Tionscadal a chur isteach", na réimsí éigeantacha a líonadh isteach agus do thionscadal a chur isteach. Tá tuilleadh eolais le fáil ar an leathanach "Conas tionscadal a chur isteach" ar shuíomh gréasáin na Tairsí.

 • Tá roinnt eagraíochtaí ina dtionscnóirí ag mo thionscadal. Conas is féidir sin a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais?

  Ní féidir ach aon eagraíocht amháin a lua mar thionscnóir tionscadail ar an bhfoirm iarratais. Is féidir faisnéis faoi chomhpháirtithe a sholáthar sa réimse "Cur síos" nó sa réimse "Faisnéis bhreise". Le cead a thabhairt faisnéis faoin tionscadal a fhoilsiú, ní foláir do chomhpháirtithe a síniú a chur leis an litir chun Ionadaí Ceaptha an Tionscadail a ainmniú.

 • Cad is ceart dom a lua sa réimse "Dáta Tosaithe” i gcás nach eol dom go fóill cathain a chuirfear tús le mo thionscadal?

  Féadfaidh tú an dáta tosaithe ionchasach a thabhairt ar bhonn na faisnéise atá ar fáil. Is ceart tús a bheith curtha le tionscadal cheana nó is ceart é a bheith beartaithe tús a chur leis laistigh de 3 bliana ó dháta an tionscadail a chur isteach lena fhoilsiú.

 • Cén stádas a fhéadfaidh a bheith ag mo thionscadal?

  Cuireann "stádas an tionscadail" stádas reatha an iarratais in iúl agus ag seo na stádais éagsúla is féidir a bheith aige:
  - "dréacht" go gcuire tú do thionscadal isteach;
  - "comhlánaithe" a luaithe a bheidh do thionscadal curtha isteach agat;
  - "foilsithe", a luaithe a fhoilseofar do thionscadal ar an Tairseach;
  - "cartlannaithe", i gcás inar diúltaíodh do thionscadal a fhoilsiú nó i gcás inar gá do thionscadal a bhaint den Tairseach nó a tharraingt siar sula bhfoilseofar é.

 • An bhfoilseofar an fhaisnéis uile arna soláthar ar an Tairseach?

  Ní dhéanfar ach faisnéis a bhfuil súil-deilbhín léi a fhoilsiú. Aon doiciméid bhreise a bheidh uaslódáilte agat ar an Tairseach, beidh teacht ag foireann na Tairsí orthu, agus acu sin amháin. Ní bheidh radharc ag an bpobal orthu.

 • Cad iad na doiciméid éigeantacha is gá dom a sholáthar chun go bhfoilseofar tionscadal ar an Tairseach?

  Beidh ort an litir chun Ionadaí Ceaptha an Tionscadail (P.A.R) a ainmniú a uaslódáil. Tá an teimpléad cuí le fáil i "Leabharlann na dteimpléad" agus san fhoirm tionscadail ach an tionscadal a bheith sábháilte. Ina theannta sin, féadfaidh foireann na Tairsí doiciméid bhreise a iarraidh ort.

 • Cad atá le déanamh i gcás ina n-athrófar Ionadaí Ceaptha an Tionscadail (P.A.R)?

  Má athraítear an P.A.R., ní mór foireann na Tairsí a chur ar an eolas agus ní mór don P.A.R. nua clárú mar úsáideoir ar an Tairseach. Ní mór don tionscnóir tionscadail litir nua P.A.R. a uaslódáil ar an Tairseach.

3.3 Cúinne na dTionscnóirí - An deais agamsa

 • "An deais agamsa" – cad é féin?

  Is éard atá sa roinn "An deais agamsa" an áit ina dtaispeántar faisnéis faoi do thionscadail, eagraíochtaí agus gníomhartha a theastaíonn (e.g. iarratas ar thionscadal nach bhfuil comhlánaithe fós).

 • Cad is féidir liom a dhéanamh sa roinn "An deais agamsa"?

  Gheobhaidh tú ansin forléargas ar na heagraíochtaí agus na tionscadail a cruthaíodh cheana (leis na sonraí is tábhachtaí) agus beidh tú in ann súil a choimeád ar aon ghníomhartha is gá a dhéanamh (ar siúl).

4 - INFHEISTEOIRÍ

 • An gá dom a bheith cláraithe ar an Tairseach?

  Is gá. Chun gur féidir teagmháil a dhéanamh le tionscnóirí, ní foláir don infheisteoir logáil isteach sa Tairseach. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi conas logáil isteach trí fhéachaint ar roinn 2 "LOGIN" sna ceisteanna coitianta.

 • Conas is féidir liom teagmháil a dhéanamh le tionscnóir?

  Tar éis dó clárú, is féidir le hinfheisteoir teagmháil a dhéanamh le tionscnóirí tríd an bhfoirm ar líne.

 • Cad is féidir liom a dhéanamh i mo cháilíocht mar infheisteoir?

  Mar infheisteoir, beidh ar do chumas na nithe seo a leanas a dhéanamh:
  - liosta na dtionscadal atá foilsithe a cheadú;
  - do shainroghanna a shocrú i dtaca le tionscadail a chuardach agus liostáil do nuachtlitreacha saincheaptha;
  - fógraí seachtainiúla a fháil maidir le tionscadail nua agus tionscadail nuashonraithe a fhoilsítear ar an Tairseach;
  - teagmháil a dhéanamh le tionscnóirí tionscadail.

 • "An deais agamsa" – cad é féin?

  Is éard atá sa roinn "An deais agamsa" ná an áit ina dtaispeántar faisnéis faoi na tionscadail nua atá foilsithe mar aon le do shainroghanna.