This project was submitted in the following language: English (en).

Cur síos ar an tionscadal

PARK-IT is a wearable medical device for the identification and recording of the patients’ Parkinson Disease motor associated symptoms. This information is accesible and used by care professionals.

PARK-IT is a wearable device, placed in the waist of the patient and using embedded sensors and AI algorithms. This device identifies and records the patient’s PD motors symptoms (ON/OFF fluctuations, among others). The information is accessible to patients and their health care professionals. The knowledge provided by PARK-IT helps doctors and patients to make informed and improved decisions on how to treat the individual’s changing PD, in ambularory conditions.

Tír, Réigiún

An Spáinn [Cataluña]

Dáta tosaigh

Feabhra 2017

Costas measta an tionscadail

EUR 1 milliún

Earnáil

Sláinte

Tionscal le haghaidh FBManna agus gnólachtaí meánchaipitlithe

Úinéireacht na sócmhainní

Poiblí

An cineál tionscadail

Oibríochtúil

Stádas an tionscadail

Tógáil tosaithe

Mionsonraí an mhaoinithe

Maoiniú tionscadail a aimsíodh: EUR 0.70 milliún (70 %)

Foinse maoinithe: Poiblí

Tá maoiniú a bhaineann leis an tionscadal seo faighte ag an tionscnóir ón Aontas Eorpach / ón mBanc Eorpach Infheistíochta nó tá iarratas déanta aige ar an maoiniú sin.

Foilsiú: 27/06/2018 | An nuashonrú is déanaí: 02/08/2018

Ní thugann an Coimisiún aon bharánta ná ní dhéanann aon uiríoll, cibé acu go follasach nó go hintuigthe é, go bhfuil an Fhaisnéis Tionscadail saor ó earráidí. Cuirtear an Fhaisnéis Tionscadail ar fáil gan aon ghealltanais, coinníollacha nó barántaí i dtaobh chruinneas na faisnéise sin.